Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A bűnügyi nyilvántartásból származó adatok uniós országok közötti cseréje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A bűnügyi nyilvántartásból származó adatok uniós országok közötti cseréje

2009-ben az Európai Unió (EU) országai úgy határoztak, rendszert alakítanak ki a bűnügyi nyilvántartásból származó adatok egymás közötti cseréjére. Ennek az volt a célja, hogy a bűnelkövetők ne tagadhassák le múltjukat azzal, hogy az elítélésük helyétől különböző uniós országba költöznek.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata (2009. február 26.) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

2009-ben az Európai Unió (EU) országai úgy határoztak, rendszert alakítanak ki a bűnügyi nyilvántartásból származó adatok egymás közötti cseréjére. Ennek az volt a célja, hogy a bűnelkövetők ne tagadhassák le múltjukat azzal, hogy az elítélésük helyétől különböző uniós országba költöznek.

MI E KERETHATÁROZAT CÉLJA?

A kerethatározat az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) létrehozó 2009/316/IB tanácsi határozattal egyetemben megállapítja a rendszer működésének általános elveit.

FŐBB PONTOK

A kerethatározat fő céljai a következők:

  • annak megállapítása, hogy egy uniós ország hogyan továbbítja egy másik uniós ország állampolgárának elítéléséről szóló információkat az utóbbi országnak;
  • a személy állampolgársága szerinti uniós ország ítéletekről szóló információk megőrzésével kapcsolatos kötelezettségének meghatározása, valamint azon eljárások megállapítása, amelyeket a szóban forgó országnak be kell tartana az állampolgáraira vonatkozó tájékoztatásra irányuló megkeresés megválaszolásakor;
  • az ítéletekkel kapcsolatos információk cseréjét szolgáló számítógépes rendszer fejlesztését lehetővé tevő keret megállapítása.

Az uniós országoknak központi hatóságot kell kijelölniük az információcserével összefüggő feladatok ellátására.

Az ítéletet meghozó uniós országnak nyilvántartásba kell vennie az elítélt személy állampolgárságát, és értesítenie kell az állampolgárság szerinti uniós országot/országokat az adott személyt érintő, a bűnügyi nyilvántartásban szereplő bármely ítélet adatairól. Ezek az adatok a következők:

  • az elítélt személlyel kapcsolatos információk,
  • az ítélet jellege és tartalma, továbbá
  • az elítéléséhez vezető bűncselekmény.

Annak az uniós országnak, amelynek az elítélt személy az állampolgára, meg kell őriznie a számára megküldött információt, hogy meg tudja válaszolni az állampolgárainak elítélésével kapcsolatos tájékoztatás iránti megkereséseket. E válasznak:

  • tartalmaznia kell az ország területén, más uniós országban vagy harmadik országban hozott ítéletekre vonatkozó információkat;
  • 10 munkanapon belül el kell készülnie; illetve 20 munkanapon belül, ha valaki a saját bűnügyi nyilvántartási adatairól érdeklődik.

Az információt büntetőeljárás céljából, de bármely más célból is lehet cserélni, például foglalkoztatást megelőző átvilágításra. Míg a büntetőeljárási célú megkeresésekre kötelező válaszolni, a más célra irányuló megkereséseket a nemzeti joggal összhangban kell megválaszolni.

Ha egy uniós ország központi hatóságához tájékoztatás iránti megkeresés érkezik bármely megfelelő nemzeti hatóságtól, e központi hatóság információt kérhet más uniós országoktól, különösen az érintett személy állampolgársága szerinti országtól. Ha valamely uniós országhoz megkeresés érkezik egy másik uniós ország állampolgárától a rá vonatkozó bűnügyi nyilvántartási adatokat illetően, ezeket az információkat be kell kérnie az állampolgárság szerinti uniós országtól és fel kell tüntetnie a kiadott bizonyítványon.

Mostanra a legtöbb uniós ország meghonosította a rendszert. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36. jegyzőkönyvében biztosított jogával összefüggésben az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy 2014. december 1-jétől továbbra is részt vesz az ECRIS-ben. Ezt a 2014/858/EU bizottsági határozat megerősítette.

További információ az Európai Bizottságnak az európai bűnügyi nyilvántartási információs rendszerről szóló weboldalán található.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/315/IB kerethatározat

2009.4.27.

2012.4.27.

HL L 93., 2009.4.7., 23-32. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2009/316/IB határozata (2009. április 6.) a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról (Hivatalos Lap L 93., 2009.4.7., 33-48. o.).

A Bizottság 2014/858/EU határozata (2014. december 1.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről (Hivatalos Lap L 345., 2014.12.1., 6-9. o.).

utolsó frissítés 10.06.2015

Top