Help Print this page 
Title and reference
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog – A Róma I. rendelet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog – A Róma I. rendelet

Ez a rendelet a Római Egyezmény helyébe lép, amely egységes szabályokat alkotott az Európai Unión (EU-n) belüli szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog meghatározására vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt a rendeletet polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló szerződéses kötelezettségekre kell alkalmazni olyan helyzetekben, amikor különböző országok joga között kell választani. Nem alkalmazandó az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre vagy a bizonyításra és az eljárási kérdésekre.

A rendelet nem alkalmazható továbbá az alábbiakkal kapcsolatos kötelezettségekre:

 • természetes személyek személyi állapota, illetve jog- és cselekvőképessége;
 • családi kapcsolatok;
 • házassági vagyonjog;
 • átruházható értékpapírok, például váltók, csekkek és saját váltók;
 • választottbírósági megállapodások és joghatósági kikötések;
 • társasági jog, valamint más jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli szervezetekre vonatkozó jog;
 • egy képviselő vagy egy társaság kötelezettsége egy harmadik személlyel szemben;
 • célvagyon („trust”);
 • szerződés megkötését megelőzően folytatott tárgyalások;
 • biztosítási szerződések, kivéve a 2002/83/EK irányelv 2. cikkében meghatározott életbiztosítási szerződéseket.

Az e rendeletben jelzett bármely jogszabályt akkor is alkalmazni kell, ha e jog nem egy tagállam joga.

A jogválasztás szabadsága

Az irányadó jogot a szerződő felek választják meg. Az irányadó jog vonatkozhat a szerződés egy részére vagy annak egészére. Feltéve, hogy minden fél egyetért, az alkalmazandó jogot bármikor megváltoztathatják. Amennyiben a választott jog nem azé az országé, amely legszorosabban kapcsolódik a szerződéshez, az utóbbi jogának rendelkezéseit tiszteletben kell tartani. Amennyiben a szerződés egy vagy több tagállamot érint, a valamely nem tagállam jogára vonatkozó jogválasztás nem mondhat ellent a közösségi jog rendelkezéseinek.

A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog

Amennyiben a felek nem állapodtak meg az adásvételi, szolgáltatási, franchise- vagy forgalmazási szerződésekre alkalmazandó jogról, akkor a szerződést végrehajtó első számú szereplő tartózkodási országa alapján határozzák meg azt. Az ingatlanra vonatkozó szerződések esetében az ingatlan fekvése szerinti ország jogát alkalmazzák, kivéve ideiglenes és magánhasználatra kötött bérlet (legfeljebb hat egymást követő hónap) esetén. Ilyen esetekben a bérbeadó tartózkodási országának jogát alkalmazzák. Az árverés útján történő adásvétel esetében azon ország joga alkalmazandó, ahol az árverésre sor kerül. Az olyan pénzügyi eszközök tekintetében, amelyekre egyetlen jog érvényes, az említett egyetlen jog alkalmazandó.

Ha egy szerződésre egyik fent említett szabály sem vonatkozik vagy több szabály is vonatkozik rá, akkor a szerződést végrehajtó elsődleges számú szereplő tartózkodási országa alapján határozzák meg az alkalmazandó jogot. Ha azonban a szerződés szorosabban kapcsolódik egy másik, az említett szabályok által nem lefedett országhoz, akkor e másik ország jogát kell alkalmazni. Ugyanez érvényes abban az esetben, ha az alkalmazandó jog nem határozható meg.

Konkrét szerződéstípusokra alkalmazandó szabályok

Az alábbi szerződéstípusok esetében a rendelet meghatározza az alkalmazandó jog kiválasztásának lehetőségeit, illetve a jogválasztás hiányában alkalmazandó jogot:

 • árufuvarozási szerződések – jogválasztás hiányában a fuvarozó tartózkodási országának joga alkalmazandó, feltéve, hogy az átvétel vagy az átadás helye, illetve a feladó tartózkodási helye is ebben az országban található. Ellenkező esetben annak az országnak a joga alkalmazandó, ahol az átadás megtörténik;
 • személyszállítási szerződések – alkalmazandó jogként választható az utas vagy a fuvarozó tartózkodási országának joga, annak az országnak a joga, ahol a fuvarozó központi ügyvezetésének helye található; vagy ahol a kiindulási vagy rendeltetési hely található. Jogválasztás hiányában az utas tartózkodási országának jogát kell alkalmazni, feltéve, hogy a kiindulási vagy rendeltetési hely is ebben az országban található. Ha azonban a szerződés szorosabban kapcsolódik egy másik országhoz, akkor e másik ország jogát kell alkalmazni;
 • fogyasztók és vállalkozók között kötött fogyasztói szerződések – a fogyasztó tartózkodási országának jogát alkalmazzák, feltéve, hogy a vállalkozó is ebben az országban folytatja tevékenységét ,vagy tevékenységei ebbe az országba irányulnak. A jogválasztás szabadsága alapján a felek alkalmazhatnak egy másik jogot is, amennyiben az ugyanazt a védelmi szintet biztosítja a fogyasztó számára, mint amelyet a tartózkodási országának joga biztosít;
 • biztosítási szerződések – jogválasztás hiányában a biztosító tartózkodási országának joga alkalmazandó. Ha azonban a szerződés szorosabban kapcsolódik egy másik országhoz, akkor e másik ország jogát kell alkalmazni;
 • egyéni munkaszerződések – az alkalmazandó jog meghatározható a jogválasztás szabadságának elve alapján, feltéve, hogy a munkavállaló számára nyújtott védelem szintje megegyezik a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog által biztosított védelmi szinttel. Az utóbbi esetben a szerződésre irányadó jog annak az országnak a joga, ahol vagy ahonnan a munkavállaló a munkáját végzi. Ha ez nem meghatározható, akkor annak az országnak a jogát kell alkalmazni, ahol az üzlet telephelye található. Ha azonban a szerződés szorosabban kapcsolódik egy másik országhoz, akkor e másik ország jogát kell alkalmazni.

A szerződésre alkalmazandó jog hatálya

A szerződésre alkalmazandó jog, amelyet e rendelet meghatároz, szabályozza az értelmezést, a szerződéssel létrehozott kötelezettségek teljesítését, a szerződésszegéssel szembeni szankciókat, a károk felmérését, a kötelezettségek megszűnését, az elévülést és az érvénytelen szerződésekkel szembeni szankciókat. A közösségi jog, amely bizonyos kérdésekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre vonatkozó kollíziós szabályokat alkot, elsőbbséget élvez ezen rendelettel szemben, kivéve a biztosítási szerződések esetében.

A Bizottság 2013. június 17-ig jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Ezt a rendeletet a 2009. december 17-ét követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Háttér

Az 1998. évi bécsi cselekvési terv elismerte a harmonizált kollíziós szabályok fontosságát a kölcsönös elismerés elvének megvalósításában a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok esetében. A Bizottság és a Tanács 2000. évi közös programja biztosítja a harmonizációhoz szükséges intézkedéseket. A 2004. évi hágai program a Róma I. javaslat elfogadásáról rendelkező cselekvési tervén keresztül megerősítette a szerződéses kötelezettségekre vonatkozó kollíziós szabályokkal kapcsolatos munka folytatásának fontosságát. Ez a rendelet az 1980. évi, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény helyébe lép, közösségi jogi eszközzé változtatva és korszerűsítve azt.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete

2008.7.24.

HL L 177., 2008.7.4.

See also

 • További információkért látogasson el az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóság „alkalmazandó jog” (EN) című internetes oldalára

Utolsó frissítés: 22.09.2008

Top