Help Print this page 
Title and reference
A tagállamokban hozott ítéleteknek új büntetőeljárásokban való figyelembevétele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A tagállamokban hozott ítéleteknek új büntetőeljárásokban való figyelembevétele

E kerethatározat célja az, hogy a más tagállamokban hozott büntetőítéletek figyelembevételére vonatkozóan minimumkötelezettséget írjon elő a tagállamok számára abban az esetben, amikor ugyanazon személy ellen eltérő cselekmények alapján új büntetőeljárást indítanak egy másik tagállamban.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről [Hivatalos Lap L 220., 2008.8.15.]

ÖSSZEFOGLALÓ

E kerethatározat célja azon feltételek meghatározása, amelyek alapján egy bizonyos személy ellen a tagállamban indult büntetőeljárás során figyelembe veszik az ugyanezen személlyel szemben más tagállamban, eltérő cselekmények alapján hozott korábbi büntetőítéleteket.

A korábbi büntetőítéletekről a büntetőügyekben a tagállamok közötti kölcsönös jogsegélyről vagy a bűnügyi nyilvántartásból származó információk cseréjéről szóló hatályos eszközök értelmében szerezhetők információk. Új büntetőeljárás esetén a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a más tagállamban hozott korábbi büntetőítéleteket a korábbi nemzeti ítéletekkel azonos mértékben vegyék figyelembe.

A korábbi büntetőítéleteket a tárgyalás előtti szakaszban és a tárgyalás folyamán, valamint a büntetőítélet végrehajtása során veszik figyelembe. A korábbi büntetőítéleteket megfelelő mértékben kell figyelembe venni, különösen az alkalmazandó eljárási jogszabályokkal kapcsolatban:

  • ideiglenes letartóztatás;
  • bűncselekmény meghatározása;
  • a büntetés típusa és mértéke;
  • a határozat végrehajtása.

A korábbi büntetőítéleteknek az új eljárást folytató tagállam általi figyelembevétele nem járhat a korábbi büntetőítéletek megváltoztatásával, visszavonásával vagy felülvizsgálatával.

Amennyiben a bűncselekményt, amellyel kapcsolatban az új eljárás folyik, a korábbi büntetőítélet másik tagállam általi kiszabása vagy teljes végrehajtása előtt követték el, a tagállamok nem kötelesek a büntetéskiszabásra vonatkozó nemzeti szabályaikat alkalmazni, amennyiben a nemzeti szabályoknak a külföldi büntetőítéletekre való alkalmazása korlátozná a bírót a büntetés kiszabásában. Mindazonáltal a korábbi büntetőítéleteket egyéb módon kell figyelembe venni.

Ez a kerethatározat a büntetőítéletek nemzetközi érvényességéről szóló 1970. május 28-i európai egyezmény 56. cikkének helyébe lép a tagállamok közötti viszonyokban. A cikk lehetőséget biztosít arra, hogy figyelembe vegyék az azokban a tagállamokban hozott büntetőítéleteket, amelyek részes felei az egyezménynek.

Háttér

A Tanács 2000. november 29-én intézkedési programot fogadott el a büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének megvalósítására vonatkozóan. A program meghatározza azt az elvet is, amely szerint a tagállamnak figyelembe kell vennie a más tagállamok bíróságai által hozott korábbi büntetőítéleteket az elkövető büntetett előéletének értékelésekor, visszaesői minőségének megállapításakor, valamint a büntetések típusának és végrehajtásuk megfelelő módjának meghatározásakor.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/675/IB tanácsi kerethatározat

2008.8.15.

2010.8.15.

HL L 220., 2008.8.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB kerethatározat tagállami végrehajtásáról [ COM(2014) 312 final , 2014.6.2. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A jelentés főbb következtetései a következők:

  • 1A kerethatározat jelentős többletértéket képvisel az európai igazságszolgáltatási térségen belüli büntetőjogi rendszerek és bírósági határozatok iránti kölcsönös bizalom előmozdítása tekintetében, mivel ösztönzi olyan igazságügyi kultúra kialakulását, amelyben főszabály szerint figyelembe kell venni a más tagállamokban hozott korábbi büntetőítéleteket.
  • 2A kerethatározat betűjével és szellemével való összhang mértéke jelentős eltéréseket mutat azon tagállamok tekintetében, amelyek mostanáig átültették ezt az irányelvet.
  • 3A kerethatározat átültetésének elmulasztása, illetve részleges és hiányos átültetése akadályozza az európai igazságszolgáltatási térség hatékony működését. Ezenfelül sértheti az uniós polgárok jogszerű elvárásait, ugyanis az utóbbiak nem élvezhetik az előnyeit ennek az eszköznek, amely a bűnelkövetők bűnismétlésének csökkentésére irányul.
  • 4A Bizottság azt vizsgálja, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák-e az egyenértékűség elvét, továbbá hogy a tagállamok büntető igazságszolgáltatási rendszereiben a külföldi büntetőítéletek hatálya főszabály szerint megegyezik-e a belföldi büntetőítéletek hatályával.
  • 5A tagállamoknak figyelembe kell venniük ezt a jelentést, és minden további információt a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, eleget téve a Szerződés szerinti kötelezettségeiknek.

Utolsó frissítés: 11.08.2014

Top