Help Print this page 
Title and reference
Élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzése

Az élelmiszerekről szóló jogszabályok (higiéniai csomag) felülvizsgálatának keretében ez a rendelet átalakítja az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzését, integrált ellenőrzést teremtve ezáltal a termelés valamennyi szakaszában és valamennyi ágazatban. A rendelet meghatározza az Európai Unió ilyen ellenőrzések szervezésével kapcsolatos feladatait, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket a hatósági ellenőrzések végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságoknak be kell tartaniuk, ideértve a közösségi jogszabályok megszegése esetében alkalmazandó végrehajtási intézkedéseket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja, hogy a nemzeti ellenőrzési rendszerek kialakításával és végrehajtásával kapcsolatos harmonizált közösségi megközelítés révén orvosolja az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzése tekintetében hatályos jogszabályok hiányosságait.

A rendelet célkitűzései a következők:

  • az embereket és az állatokat közvetlenül vagy a környezeten keresztül fenyegető kockázatok megelőzése, megszüntetése vagy elfogadható mértékűre csökkentése;
  • tisztességes gyakorlat garantálása a takarmány- és élelmiszer-kereskedelemben, és a fogyasztók védelme, ezen belül a takarmányok és élelmiszerek címkézése és a fogyasztók tájékoztatásának egyéb formái.

A rendelet meghatározása szerint a hatósági ellenőrzés az illetékes hatóság vagy a Közösség által végzett bármilyen típusú ellenőrzés, amelynek célja a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata.

Ez a rendelet nem alkalmazandó a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezésével kapcsolatos szabályok betartásának felülvizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre.

A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

A tagállami hatóságok kötelezettségeivel kapcsolatos alapelveket az élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet határozza meg. A 882/2004/EK rendelet részletesebben ismerteti ezen alapelvek értelmezésének és végrehajtásának módját.

A tagállamok által végzett hatósági ellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük a nemzeti és közösségi élelmiszer- és takarmányjog betartásának vizsgálatát és biztosítását. E célból a hatósági ellenőrzéseket rendszeresen kell végezni, elvben előzetes figyelmeztetés nélkül, a takarmányok vagy élelmiszerek előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának bármely szakaszában. Az ellenőrzések szervezése során figyelembe veszik a meghatározott kockázatokat, az előzetes ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és ismereteket, az érintett iparági vállalkozók által már elvégzett ellenőrzések megbízhatóságát, valamint az előírások esetleges be nem tartásának gyanúját.

Illetékes hatóságok

A tagállamok kijelölik a hatósági ellenőrzések végrehajtása terén illetékes hatóságokat. Utóbbiaknak bizonyos működési követelményeknek kell megfelelniük elfogulatlanságuk és hatékonyságuk biztosítása érdekében. Emellett megfelelő berendezésekkel, megfelelően képzett állománnyal (a szakterületek felsorolását lásd a II. mellékletben) és készenléti tervekkel kell rendelkezniük. A rendelet célkitűzései elérésének biztosítása érdekében belső és külső auditokra kerülhet sor.

Amennyiben az ellenőrzési feladatok egy részét regionális vagy helyi szervekre ruházzák át, a központi hatóság és e különböző szervek között hatékony együttműködést kell kialakítani.

Az illetékes hatóság csak akkor ruházhat át meghatározott ellenőrzési feladatokat nem kormányzati szervezetekre, ha utóbbiak megfelelnek a rendeletben felsorolt szigorú követelményeknek. A rendelet az átruházható és az át nem ruházható feladatok listájának megállapítására vonatkozó eljárást is ismerteti. A végrehajtási intézkedések nem ruházhatók át. Az illetékes hatóság a megbízott szerveknél auditot vagy vizsgálatot végezhet.

Átláthatóság és titoktartás

Az illetékes hatóságoknak a birtokukban lévő vonatkozó információkat nyilvánosan elérhetővé kell tenniük, különösen akkor, ha ésszerű okuk van azt feltételezni, hogy egy adott élelmiszer vagy takarmány veszélyt jelenthet az emberi vagy az állati egészségre.

Az illetékes hatóságok munkatársai kötelesek bizalmasan kezelni az ellenőrzési feladatok ellátása során tudomásukra jutott olyan információkat, amelyek jellegüknél fogva szakmai titok tárgyát képezik.

Mintavétel és elemzés

A hatósági ellenőrzések során alkalmazott mintavételi és analitikai módszereket a közösségi szabályoknak vagy a nemzetközileg elismert vizsgálati terveknek megfelelően kell jóváhagyni. Ezeknek az analitikai módszereknek figyelembe kell venniük a III. mellékletben felsorolt kritériumokat, és azokat az e tekintetben jóváhagyott laboratóriumokban kell végezni, az Európai Szabványügyi Bizottság által kidolgozott szabványoknak megfelelően.

Készenléti tervek

Készenléti terveket kell kidolgozni, amelyek meghatározzák azokat a sürgősségi intézkedéseket, amelyeket akkor kell végrehajtani, ha egy takarmány vagy élelmiszer – közvetlenül vagy a környezeten keresztül közvetve – komoly kockázatot jelent az emberekre vagy az állatokra. A készenléti tervek meghatározzák a bevonandó közigazgatási hatóságokat, valamint ezek hatáskörét és felelősségét.

Harmadik országokból származó termékek ellenőrzése

Ez a rendelet kiegészíti az állati eredetű takarmányok és élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 97/78/EK irányelv által előírt rendelkezéseket. A nem állati eredetű takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozóan például bevezeti a következő alapelveket:

  • az Európai Unióba behozott, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek rendszeres tagállami ellenőrzése. Ezekre az ellenőrzésekre az áruk forgalmazásának bármely szakaszában sor kerülhet: szabad forgalomba bocsátásuk előtt vagy után (például az importőr létesítményeiben), feldolgozásuk során vagy a kiskereskedelmi értékesítés helyén. A vámszerveknek minden esetben szorosan együtt kell működniük az illetékes hatósággal;
  • közösségi szinten össze kell állítani és frissíteni kell a kockázatot jelentő takarmányok és élelmiszerek listáját. Ezeket az élelmiszereket az erre a célra kijelölt és felszerelt állat-egészségügyi határállomásokon kötelezően be kell mutatni a szükséges vizsgálatok elvégzése érdekében. Az ellenőrzéseket az EU területére történő beléptetési ponton, az áruk szabad forgalomba bocsátása előtt kell végrehajtani;
  • hatósági ellenőrzések végzésének lehetősége azon harmadik országból származó takarmányok és élelmiszerek esetében, amelyek vámszabad területre vagy vámszabad raktárakba lépnek vagy amelyeket tranzit, vámraktározás, aktív feldolgozás, illetve ideiglenes bebocsátás szerint elhelyeznek.

A fenti ellenőrzések legalább iratellenőrzésből, azonosságellenőrzésből és adott esetben fizikai ellenőrzésből állnak.

Jogsértés megállapítása esetén az érintett termékeket lefoglalhatják vagy elkobozhatják, és azokat megsemmisítik, különleges kezelésnek vetik alá vagy a nem megfelelő szállítmányért felelős vállalkozó költségén visszaküldik a Közösségen kívülre.

Végül, a harmadik országok által a kivitel előtt végzett különleges ellenőrzések jóváhagyhatók, feltéve, hogy azok megfelelnek a közösségi vagy ezzel egyenértékű követelményeknek. Ha a jóváhagyást megadják, a tagállamok által végzett ellenőrzéseket ennek megfelelően módosíthatják.

A hatósági ellenőrzések finanszírozása

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő pénzügyi források álljanak rendelkezésre a hatósági ellenőrzések megszervezéséhez.

Amennyiben a takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozókra illetéket vetnek ki, az illetékek mértékének meghatározásakor a közös elvek irányadók, és a számítás alapját képező módszereket és adatokat közzé kell tenni vagy nyilvánosságra kell hozni.

Amennyiben a hatósági ellenőrzés feltárja, hogy nem tartották be a takarmány- és élelmiszerjogi előírásokat, a fokozott ellenőrzésekből fakadó többletköltségeket az érintett takarmány- vagy élelmiszer-ipari vállalkozónak kell viselnie.

Bizonyítványok kiállítása

Ez a rendelet olyan eljárást határoz meg, amelynek keretében körülírhatók azok az esetek és körülmények, amikor szükség van hatósági bizonyítvány kiállítására.

Referencialaboratóriumok

A hatályos közösségi jogszabályok keretében több közösségi referencialaboratóriumot is megneveztek (VII. melléklet). Ezek a laboratóriumok európai uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülhetnek, és a következőkért felelősek:

  • a nemzeti referencialaboratóriumok tájékoztatása az analitikai módszerek részleteiről;
  • összehasonlító vizsgálatok megszervezése és saját szakterületükön belül az új analitikai módszerek kidolgozásához szükséges gyakorlati és tudományos tevékenységek koordinálása;
  • képzések vezetése;
  • műszaki segítségnyújtás a Bizottságnak.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden egyes közösségi referencialaboratóriumhoz egy vagy több nemzeti referencialaboratóriumot jelöljenek ki. Utóbbiak kapcsolattartó pontként működnek a közösségi referencialaboratórium és a tagállamok hatósági laboratóriumai között.

IGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

Segítség és együttműködés

Amennyiben a hatósági ellenőrzések egynél több tagállamban teszik szükségessé a fellépést, az érintett illetékes hatóságok igazgatási segítséget nyújtanak egymásnak. Ez a segítségnyújtás megvalósulhat tevékeny együttműködés formájában, amelynek keretében valamely tagállam szakértői egy másik tagállamban helyszíni ellenőrzéseket végeznek.

Minden tagállam összekötő szervet nevez ki, amelynek feladata, hogy segítse és koordinálja a kommunikációt, valamint a segítségkérések továbbítását és fogadását. Indokolt kérés kézhezvétele után (komoly kockázat) az összekötő szerv felveszi a kapcsolatot az érintett hatóságokkal, amelyek gondoskodnak arról, hogy a megkereső fél minden szükséges információt és dokumentumot megkapjon, amely lehetővé teszi számára a jogszabály betartásának biztosítását.

Ha egy tagállam illetékes hatósága egy harmadik országtól tájékoztatást kap, a hatóság az információt továbbítja azon tagállamok illetékes hatóságainak, amelyekről úgy véli, hogy azokat ez érdekelheti.

Az igazgatási segítségnyújtás valamennyi típusú információ cseréjére kiterjed, kivéve azokat, amelyek bírósági eljárás tárgyát képezik, vagy amelyek kedvezőtlenül érinthetik egyes természetes vagy jogi személyek kereskedelmi érdekeit.

Nemzeti ellenőrzési tervek

A tagállamoknak többéves integrált nemzeti ellenőrzési tervet kell készíteniük. Ez a terv, amelynek végrehajtását legkésőbb 2007. január 1-jéig meg kell kezdeni, átfogó módon bemutatja a nemzeti ellenőrzési rendszert és a kapcsolódó tevékenységeket. A tervet a Bizottság által a tagállamokkal folytatott egyeztetés keretében megállapított iránymutatásokkal összhangban kell kidolgozni, amelyek célja az összehangolt megközelítés előmozdítása és a bevált gyakorlatok elfogadásának ösztönzése.

Az ellenőrzési tervek végrehajtásának megkezdése után egy évvel, majd ezt követően minden évben a tagállamoknak jelentést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, amelyben kezdeti ellenőrzési tervüket aktualizálják. Az általa végzett auditok és a nemzeti jelentések alapján a Bizottság általános jelentést készít a tagállami ellenőrzési rendszerek átfogó működéséről. Ezt a jelentést benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Közösségi ellenőrzések a tagállamokban

Korábban a tagállamokban végzett közösségi ellenőrzéseket az egyes ágazati irányelvek által a Bizottságra ruházott hatásköröknek megfelelően szervezték. Az e rendeletben foglalt egységes jogalap létrehozásának és az ellenőrzési tervek elkészítésének lehetővé kell tennie az európai uniós ellenőrzési szolgálatok számára, hogy általános és átfogó módon vizsgálják a tagállami ellenőrzési rendszereket. Szükség esetén a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala által végzett vizsgálatokat és auditokat egy adott ágazatot vagy problémát érintő különös auditok és vizsgálatok egészíthetik ki. A Bizottság minden elvégzett ellenőrzés eredményéről jelentést készít. A jelentés adott esetben ajánlásokat tartalmaz, amelyek nyomán a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük.

Ez a rendelet azt is lehetővé teszi, hogy a Bizottság szakértői ellenőrzéseket végezzenek harmadik országokban, utóbbiakat pedig kötelezi arra, hogy az általuk az Európai Unióba exportált termékekre vonatkozóan a tagállamok számára előírtakkal egyenértékű ellenőrzési terveket készítsenek. A terveknek műszaki és gazdasági szempontból realisztikusnak kell lenniük, figyelembe véve az adott ország konkrét helyzetét és szerkezetét, valamint a kivitt termékek jellegét.

Közösségi ellenőrzések harmadik országokban

Az Európai Unióba árut kivinni szándékozó harmadik országoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot egészségügyi ellenőrzési rendszereik szervezéséről és irányításáról. Ha ezek az információk nem kielégítők, a Bizottság az érintett országgal folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket vezethet be.

A Bizottságnak figyelembe kell vennie az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet értelmében összeállított jegyzékeket. A többi terméktípus esetében a Bizottság adott esetben hasonló jegyzékeket állíthat össze vagy más intézkedéseket hozhat (bizonyítványok, különleges behozatali feltételek stb.).

Az ellenőrzést végző személyzet képzése

A tagállami ellenőrzéseket végző személyzet képzésének egy közösségi keretnek megfelelően kell történnie, biztosítva ezáltal a személyzet tagjai által hozott döntések egységes jellegét. A Bizottság ezenfelül a takarmány- és élelmiszerjoggal, az ellenőrzési módszerekkel és technikákkal, valamint takarmány- és élelmiszertermelési, feldolgozási és forgalomba hozatali módszerekkel és technikákkal kapcsolatos képzéseket is szervezhet.

Harmadik országok által a tagállamokban végzett ellenőrzések

A harmadik országok hatóságai ellenőrzéseket végezhetnek a tagállamokban. Ezekben részt vehetnek az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal képviselői is, akik azáltal, hogy rendelkezésükre bocsátják a közösségi szinten elérhető és a harmadik országok által végzett ellenőrzéssel összefüggésben feltehetően hasznos információkat, segítséget nyújthatnak a tagállamoknak.

Nemzeti végrehajtási intézkedések

Amikor a hatósági ellenőrzés során megállapítja a szabályok be nem tartását, az érintett illetékes hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve a szabályok be nem tartásának jellegét és a vétkes vállalkozóra vonatkozó korábbi adatokat. Alkalmazhat igazgatási intézkedéseket (áru kivonása a piacról vagy megsemmisítése, gazdaság bezárása vagy egy létesítmény engedélyének visszavonása stb.), illetve szankciókat. Utóbbiaknak hatékonynak, visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük.

Közösségi végrehajtási intézkedések

Ez a rendelet új dimenzióval bővíti a 178/2002/EK rendeletben foglalt védintézkedések körét, lehetővé téve ezáltal a Bizottság számára, hogy felléphessen, amennyiben egy tagállam ellenőrzési rendszerében súlyos hiányosságokat tár fel. Ez a fellépés magában foglalhatja egyes termékek forgalomba hozatalának felfüggesztését vagy a terjesztésükre vonatkozó különleges feltételek elfogadását. Ilyen intézkedésekre akkor kerül sor, ha a közösségi ellenőrzések során bebizonyosodott a közösségi jog megsértése, és az érintett tagállamok nem tettek eleget a Bizottság azon kérésének, hogy a kiszabott határidőig rendezzék a helyzetet.

HÁTTÉR

2000 januárjában a Bizottság előterjesztette az élelmiszer-higiéniával és állat-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jogszabályok, az úgynevezett higiéniai csomag átfogó felülvizsgálatát. Ez az átdolgozás öt jogszabályt foglal magában, a következő területeken:

Ez a rendelet 2004. május 20-án lépett hatályba. A rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni, a 27. és a 28. cikk kivételével (az ellenőrzési intézkedések finanszírozása), amelyeket csak 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

882/2004/EK rendelet

2004.5.20.

HL L 165., 2004.4.30.

A JOGSZABÁLYTÓL VALÓ ELTÉRÉS

1162/2009/EK rendelet [Hivatalos Lap L 314., 2009.1.12.]. Az 1162/2009/EK rendelet több időt biztosít a Trichinella hatósági ellenőrzését végző, vágóhidakon vagy vadfeldolgozó létesítményben működő laboratóriumok számára a teljes akkreditáció megszerzéséhez. Az eltérés csak bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezhető. Az érintett laboratóriumoknak többek között bizonyítaniuk kell, hogy megkezdték az akkreditációs eljárásokat, és az általuk végzett vizsgálatok minőségére vonatkozóan elégséges garanciákat kell nyújtaniuk.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1029/2008/EK rendelet

2008.11.10.

HL L 278., 2008.10.21.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

A 882/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 2009/821/EK határozata (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 296., 2009.11.12.].Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról [Hivatalos Lap L 194., 2009.7.25.].Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, melynek célja az élelmiszer- és takarmányjog, illetve az állat-egészségügyi és állatjóléti, növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazásának biztosítása, valamint a 999/2001, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK rendeletek, , az 1151/2012/EU, a [….]/2013/EU rendeletek, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelvek (Hatósági ellenőrzési rendeletek) módosítása [COM(2013) 265, 2013.5.6 - A Hivatalos Lapban nem tették közzé.].

A Bizottság javasolja a hatósági ellenőrzésekről szóló jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az azok megfogalmazásában és alkalmazásában azonosított gyenge pontokat orvosolják. A cél a rendszer egyszerűsítése és világossá tétele, valamint egy olyan sajátos keret létrehozása, amely az összes hatósági ellenőrzésre vonatkozik a teljes élelmiszerláncban.

A javaslat a rendelet és számos ágazati jogszabály és rendelkezés helyébe lép és hatályon kívül helyei azokat. Része egy három jelentős felülvizsgálatot is tartalmazó átfogó csomagnak, melyek célja az állat- és növényegészségügyre, valamint a szaporítóanyagokra vonatkozó ismeretek korszerűbbé tétele.

Utolsó frissítés: 12.11.2013

Top