Help Print this page 
Title and reference
Veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelme

Az Európai Unió (EU) szabályozza az egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek kivitelét és behozatalát. Az EU a 649/2012/EU rendelet elfogadásával végre kívánja hajtani a rotterdami egyezményt, támogatni kívánja a felelősség megosztását, az együttműködést, valamint a közegészség és a környezet védelmét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet szabályokat állapít meg az olyan veszélyes anyagok kivitelére vonatkozóan, amelyek használata az Európai Unió (EU) területén tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik. Az exportőrök, a kivitel megtörténte előtt, kötelesek bejelenteni az e rendelet hatálya alá eső vegyi anyagok kivitelét. Emellett a rotterdami egyezményben szereplő, illetve az Unió területén tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyagokat kizárólag az importáló országok beleegyezésével lehet kivinni.

Ennek a rendeletnek a célja biztosítani, hogy a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet rendelkezéseit minden olyan vegyi anyagra is alkalmazzák, amelyeket valamely tagállamból exportálnak az egyezményben részes másik fél vagy egyéb ország felé, kivéve, ha ezek a rendelkezések összeegyeztethetetlenek az ezen felek vagy egyéb országok által támasztott különleges követelményekkel.

Az érintett vegyi anyagok

A rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

  • bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (a továbbiakban: a PIC-eljárás) alá tartoznak;
  • bizonyos vegyi anyagok, amelyek az Unióban vagy annak valamely tagállamában tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;
  • osztályozás, címkézés és csomagolás tekintetében minden olyan vegyi anyag, amelyet exportálnak.

A rendelet nem vonatkozik a következő anyagokra:

Nemzeti hatóságok

Az egyes tagállamok kijelölnek egy vagy több nemzeti hatóságot, amelyek az e rendelet által megkövetelt igazgatási feladatokért felelősek.

Vegyianyag-ügynökség

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) segíti a Bizottság munkáját az említett anyagok kiviteléhez és behozatalához kapcsolódó technikai, tudományos és igazgatási területeken. Az ügynökség többek között továbbítja az ipari szereplők felől érkező bejelentéseket az Unión kívüli importőr országoknak, irányítja az ezzel összefüggésben lévő kommunikációt, valamint saját weboldalán adatbázist tart fenn a bejelentésekről.

Bejelentési és kifejezett hozzájáruláson alapuló eljárás

A rendelet aszerint határozza meg a bejelentési eljárással és a kifejezett hozzájáruláson alapuló eljárással kapcsolatos határidőket és kötelezettségeket, hogy a vegyi anyag milyen kategóriába tartozik.

Behozatal

A Bizottság az adott vegyi anyag behozatalát illetően végleges vagy ideiglenes válasz formájában határozatot hoz. Amennyiben a vegyi anyagot korlátozó uniós jogi szabályozás kiegészül vagy módosul, a Bizottság felülvizsgált behozatali határozatot fogad el.

Ha tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagról van szó, a Bizottság behozatali határozatában figyelembe veszi ezt a körülményt.

Kivitel

Az exportőrök kötelesek betartani a többi részes fél behozatallal kapcsolatos határozatát. Tilos olyan fél felé anyagot exportálni, amely egyáltalán nem ad választ az adott anyag behozatalát illetően. A termék azonban kivihető, ha az importőr fél kifejezett hozzájárulását adta az adott termékkel kapcsolatban.

Az Európai Unió szabályozása által tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok kiviteléről bejelentést kell tenni az importőr ország felé, és az adott országnak az egyezmény alapján igazolnia kell, hogy megkapta a bejelentést.

Információcsere

A Bizottság – az ECHA közreműködésével – , valamint a tagállamok segítik a rendeletben foglalt vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, technikai, gazdasági és jogi információk cseréjét.

Technikai segítségnyújtás

A Bizottság, a kijelölt tagállami nemzeti hatóságok és az Ügynökség – figyelembe véve a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok igényeit – közösen előmozdítják a technikai segítségnyújtást, hogy kialakuljon a vegyi anyagok egész életciklusuk során történő megfelelő kezeléséhez szükséges infrastruktúra, kapacitás és szakértelem.

Szankciók

A tagállamok megállapítják a rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Hatályon kívül helyezés

Ez a rendelet 2014. március 1-jétől a 689/2008/EK rendelet helyébe lép.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

649/2012/EU rendelet

2012.8.16.

HL L 201., 2012.7.27.

See also

  • Rotterdami Egyezmény (EN) (ES) (FR)

Utolsó frissítés: 31.01.2013

Top