Help Print this page 
Title and reference
Vegyi anyagok és keverékeik osztályozása, címkézése és csomagolása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vegyi anyagok és keverékeik osztályozása, címkézése és csomagolása

Az Európai Unió a vegyi anyagok és keverékek osztályozási rendszerét hozzáigazítja az ENSZ egyetemes harmonizált rendszeréhez (GHS). Ez a nemzetközi rendszer előírja, hogy a vegyi anyagokat és keverékeiket veszélyes tulajdonságaik függvényében kell osztályozni, valamint meghatározza a címkézésen feltüntetendő piktogramot és egyéb kifejezéseket. A GHS által bevezetett szabályokat belefoglalták ebbe a rendeletbe, amely fokozatosan a vegyi anyagok és keverékeik osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló hatályos jogszabály helyébe lép.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 353., 2008.12.31.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az ENSZ által elfogadott nemzetközi rendszernek megfelelően harmonizálja a vegyi anyagok és keverékeik osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó követelményeket. A harmonizáció megerősíti az egészség és a környezet védelmét, valamint megkönnyíti a vegyi anyagok és keverékeik szabad mozgását.

A vállalkozásoknak a forgalomba hozatalt megelőzően e rendelet rendelkezéseivel összhangban el kell végezniük a vegyi anyagok és keverékeik osztályozását, címkézését és csomagolását.

Hatály

A rendeletet a vegyi anyagokra és kettő vagy több anyagot tartalmazó keverékekre kell alkalmazni.

A rendeletet nem kell alkalmazni a következőkre:

 • a 96/29/Euratom irányelv hatálya alá tartozó radioaktív anyagok és keverékek;
 • olyan, vámfelügyelet alatt álló anyagok, amelyeket újrakivitel céljából ideiglenesen tárolnak, vagy amelyek vámszabad területen vagy vámszabad raktárban találhatók, illetve amelyek tranzitárunak minősülnek;
 • nem elkülönített intermedierek (kémiai feldolgozás céljából gyártott, másik anyaggá való átalakítás céljából felhasznált anyagok);
 • forgalomba nem hozott, tudományos kutatási és fejlesztési célú anyagok és keverékek;
 • hulladékok;
 • gyógyászati készítmények;
 • kozmetikai termékek;
 • egyes orvostechnikai eszközök;
 • élelmiszerek és takarmányok;
 • veszélyes áruk szállítása.

Osztályozás

A vegyi anyagok és keverékeik osztályozása azok veszélyességi foka, valamint a veszélyes tulajdonság egyedi jellege alapján kialakított kategóriák szerint történik. Ide értendők többek között a tűzveszélyes, az akut toxicitású, a vízi környezetre veszélyes stb. anyagok és keverékek. Az I. melléklet tartalmazza a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére vonatkozó kritériumokat.

A rendelet mellékleteiben található továbbá a figyelmeztető mondatok jegyzéke, az óvintézkedésre vonatkozó mondatok jegyzéke, az egyes veszélyességi osztályokhoz tartozó piktogramok, valamint a közösségi szinten harmonizált osztályozási és címkézési jegyzék.

Címkézés

A címkén a következőknek kell szerepelnie:

 • az anyag vagy keverék neve és/vagy egy azonosító szám;
 • a szállító neve, címe és telefonszáma;
 • az anyag vagy keverék névleges mennyisége.

Adott esetben a címkén fel kell tüntetni:

 • a veszélyt jelző piktogramokat (lásd a rendelet V. mellékletét);
 • a Veszélyes vagy Figyelem feliratokat;
 • a figyelmeztető mondatokat, úgymint Tűz vagy kivetés veszélye, Lenyelve halálos stb. (lásd a rendelet III. mellékletét);
 • óvintézkedésre vonatkozó mondatokat, például Az eredeti edényben tartandó, Nedvességtől védendő, Gyermektől elzárva tartandó stb. (lásd a rendelet IV. mellékletét);
 • kiegészítő információkat, például a fizikai tulajdonságokra vagy az egészségügyi veszélyességre vonatkozóan (lásd a rendelet II. mellékletét).

A veszélyt jelző piktogram alakja az egyik csúcsán álló négyzet. A piktogram fehér alapon fekete szimbólum, a jól láthatósághoz kellően széles vörös kerettel. Minden egyes veszélyt jelző piktogram legalább a harmonizált címke területének egy tizenötödét foglalja el, de a minimális terület nem lehet kisebb, mint 1 cm2.

A címke méretei a következők:

A csomag űrtartalma

Méretek (milliméter)

Legfeljebb 3 liter

Ha lehet, legalább 52 x 74

3 liternél nagyobb, de legfeljebb 50 liter

Legalább 74 x 105

50 liternél nagyobb, de legfeljebb 500 liter

Legalább 105 x 148

500 liternél nagyobb

Legalább 148 x 210

A veszélyes anyag vagy keverék címkéjét azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben azt forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkezik (rendelkeznek).

A veszélyt jelző piktogramoknak, figyelmeztetéseknek, figyelmeztető mondatoknak és óvintézkedésre vonatkozó mondatoknak együtt kell szerepelniük a címkén, a szállító által megválasztott sorrendben, feltéve, hogy azokat nyelvek szerint csoportosítják.

Csomagolás

A veszélyes anyagok és keverékek csomagolásának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • a csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy tartalma ne juthasson ki belőle;
 • a csomagolások olyan anyagokból készülnek, amelyek a tartalommal érintkezésbe lépve nem módosulnak;
 • a csomagolásnak erősnek és szilárdnak kell lennie;
 • a csomagolást ismételt visszazárásra alkalmas záróelemmel kell ellátni.

Bizonyos esetekben előírás a gyermekbiztos zár, vagy a veszélyre felhívó, tapintással érzékelhető figyelmeztetések feltüntetése.

Harmonizációs eljárás

Az anyagok osztályozásával és címkézésével kapcsolatos harmonizációs eljárás megindítása érdekében a tagállamok, illetve az anyag gyártója, importőre vagy továbbfelhasználója javaslatot nyújthatnak be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez egy anyag harmonizált osztályozására és címkézésére. A javaslat tartalmazza az e rendelet IV. mellékletének 1. részében előírt információkat. Általánosságban csak a légzőszervi szenzibilizáció 1. kategóriájára, a mutagenitásra, a rákkeltő hatásra vagy a reprotoxicitásra vonatkozó osztályozási kritériumoknak megfelelő anyagok, illetve a növényvédő szerekben és biocid termékekben használt hatóanyagok esetében végezhető harmonizáció, ha igazolják ennek szükségességét.

Az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága a javaslat kézhezvételétől számított 18 hónapon belül véleményt fogad el a javaslatról.

Ezt a véleményt továbbítja a Bizottságnak, amely – ha megállapítja, hogy a harmonizáció megfelelő – intézkedik az anyagnak a vonatkozó osztályozási és címkézési elemekkel együtt a rendelet VI. mellékletének 3. részébe történő felvételéről (lásd a mellékletek módosítása részt).

Osztályozási és címkézési jegyzék

Legkésőbb egy hónappal az érintett anyag forgalomba hozatalát követően a gyártó vagy az importőr közli az Ügynökséggel saját megnevezését, az anyag megnevezését, a veszélyességi osztályokat, a koncentrációs határértékeket stb. Ezeket az információkat rögzítik az osztályozási és címkézési jegyzékben, amelyet az Ügynökség rendszeresen naprakésszé tesz.

Háttér

Ez a rendelet kiegészíti a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH rendszert.

A rendelet módosítja a vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet és a keverékekről szóló 1999/45/EK irányelvet, és azokat 2015. június 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.1.20.2010.12.1. (II., III. és IV. cím az anyagokra vonatkozóan)2015.6.1. (II., III. és IV. cím a keverékekre vonatkozóan)

-

HL L 353., 2008.12.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

790/2009/EK bizottsági rendelet

2009.9.25.

-

HL L 235., 2009.9.5.

286/2011/EU bizottsági rendelet

2011.4.19.

-

HL L 83., 2011.3.30.

618/2012/EU bizottsági rendelet

2012.7.31.

-

HL L 179., 2012.7.11.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSA

I. melléklet – Besorolási és címkézési előírások

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.].

II. melléklet – Címkézésre és csomagolásra vonatkozó egyedi szabályok

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.].

III. melléklet – Figyelmeztető mondatok felsorolása

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.].

IV. melléklet – Óvintézkedésre vonatkozó mondatok felsorolása

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.].

V. melléklet – Veszélyt jelző piktogramok

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.].

VI. melléklet – Egyes veszélyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése

790/2009/EK bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 235., 2009.9.5.];

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.];

618/2012/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 179., 2012.7.11.].

VII. melléklet – Megfelelési táblázat

286/2011/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 83., 2011.3.30.].

Utolsó frissítés: 14.01.2014

Top