Help Print this page 
Title and reference
Az EU hulladékgazdálkodási jogszabálya

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU hulladékgazdálkodási jogszabálya

A hulladékkeletkezés a gazdasági tevékenység és növekedés elkerülhetetlen és sajnálatos mellékterméke. Korszerű technológiákkal és gondos gazdálkodással e ciklikus lánc megszakítható.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A hulladékkeletkezés a gazdasági tevékenység és növekedés elkerülhetetlen és sajnálatos mellékterméke. Korszerű technológiákkal és gondos gazdálkodással e ciklikus lánc megszakítható.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv jogi keretet hoz létre az Európai Unió (EU) területén végzett hulladékkezelésre vonatkozóan. Célja a környezet és az emberi egészség védelme azáltal, hogy hangsúlyozza a helyes hulladékgazdálkodási, hulladékhasznosítási és -újrafeldolgozási módszerek erőforrásokra nehezedő teher csökkentése szempontjából vett jelentőségét, továbbá javítani kíván e módszereken.

FŐBB PONTOK

A jogszabály hulladékhierarchiát állapít meg: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás, egyéb (például energetikai) hasznosítás és ártalmatlanítás.

Megerősíti a „szennyező fizet” elvet, ezáltal a hulladék eredeti termelőjének kell megfizetnie a hulladékgazdálkodás költségeit.

Bevezeti a „kiterjesztett gyártói felelősség” elvét, ezáltal azt a kötelezettséget rója a gyártóra, hogy vegye át és ártalmatlanítsa a használatot követően visszavitt termékeket.

Az irányelv különbséget tesz a hulladék és a melléktermékek* között.

A hulladékgazdálkodás nem jelenthet kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra, és nem okozhat kellemetlen zajt vagy szagot, továbbá nem károsíthatja a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.

A hulladéktermelők vagy -birtokosok maguk kell kezeljék a hulladékot, vagy azt át kell adniuk hivatalosan elismert üzemeltetőnek. E vállalkozások tevékenysége engedélyköteles, és azt időszakosan ellenőrzik.

Az illetékes nemzeti hatóságoknak hulladékgazdálkodási terveket és hulladékmegelőzési programokat kell kidolgozniuk.

Különleges feltételek vonatkoznak a veszélyes hulladékokra, a hulladékolajokra és a biohulladékokra.

Az irányelv 2020-ra elérendő újrafeldolgozási és hasznosítási célértékeket határoz meg a háztartási hulladék (50%), valamint az építési és bontási hulladék tekintetében (70%).

A jogszabály nem terjed ki bizonyos típusú hulladékokra, így a radioaktív elemekre, a hatástalanított robbanóanyagokra, a fekáliára, a szennyvízre és az állati tetemekre.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2008. december 12-től.

KULCSFOGALMAK

* Melléktermék: olyan előállítási folyamat eredménye, amelynek elsődleges célja nem e termék előállítása. A hulladékkal ellentétben a mellékterméknek további felhasználásra alkalmasnak kell lennie. Az irányelv lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy az egyes anyagok által teljesítendő kritériumokat határozzon meg, amelyek alapján a melléktermékek elhatárolhatók a hulladékoktól.

További információ az Európai Bizottság honlapján, a hulladék-keretirányelvvel foglalkozó oldalakon található.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/98/EK irányelv

2008.12.12.

2010.12.12.

HL L 312., 2008.11.22., 3-30. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1357/2014/EU rendelet

2015.1.8.

-

HL L 365., 2014.12.19., 89-96. o.

A 2008/98/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/955/EU határozata (2014. december 18.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (Hivatalos Lap L 370., 2014.12.30., 44-86. o.).

Utolsó frissítés: 10.06.2015

Top