Help Print this page 
Title and reference
Épületek energiahatékonysága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Épületek energiahatékonysága

Az építőipari ágazat képviseli az Európai Unió (EU) teljes energiafogyasztásának 40%-át. Éppen ezért az ágazat energiafelhasználásának csökkentése kiemelt jelentőséget kap az energiahatékonyság 20-20-20-as célkitűzésének megvalósításában. Ennek keretében az irányelv az épületek energiahatékonysága tekintetében közös követelményeket határoz meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja az épületek , azok részei és önálló rendeltetési egységei energiahatékonyságának előmozdítása. A jelen irányelv egyértelművé teszi, megerősíti és egyben hatályon kívül helyezi a 2002/91/EK irányelvet, azzal a céllal, hogy kiterjessze alkalmazásának hatókörét, valamint csökkentse a tagállamok között az épületek energiahatékonysága terén fennálló lényeges különbségeket. Az irányelv rendelkezik az új vagy már meglévő lakáscélú vagy nem lakáscélú ingatlanok fűtésével, melegvíz-ellátásával, hűtésével, szellőztetésével és világításával kapcsolatban felmerülő energiaszükségletekről.

Az épületek energiahatékonyságának kiszámítására vonatkozó módszertan

A tagállamok kötelesek nemzeti vagy regionális szinten olyan, az épületek energiahatékonyságának kiszámítására vonatkozó módszertant elfogadni, amely figyelembe vesz bizonyos tényezőket, többek között a következőket:

 • az épület hőtechnikai jellemzői (hőkapacitás, hőszigetelés stb.);
 • fűtési rendszer és melegvíz-ellátás;
 • légkondicionáló rendszerek;
 • beépített világítóberendezés;
 • beltéri klimatikus körülmények.

Szintén számolni kell az olyan további tényezők kedvező hatásával, mint a helyi benapozási viszonyok, a természetes világítás, a kapcsolt energiatermelés által termelt elektromos áram és a táv- vagy tömbfűtési és -hűtési rendszerek.

Minimumkövetelmények meghatározása

A tagállamok az említett számítási módszertannak megfelelően a költségoptimalizált szintek elérése érdekében kötelesek az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározni. E minimumkövetelmények szintjét ötévente felül kell vizsgálni.

A minimumkövetelmények meghatározásakor a tagállamok különbséget tehetnek az új és meglévő épületek, valamint az épületek különböző fajtái között.

Az új épületeknek meg kell felelniük ezeknek a követelményeknek, és még a kivitelezésük kezdete előtt megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni a megújuló energián alapuló ellátási rendszerek, a hőszivattyúk, a táv- vagy tömbfűtési és -hűtési rendszerek, valamint a kapcsolt energiatermelő rendszerek beépítéséről.

A meglévő épületek jelentős felújítása során javítani kell azok energiahatékonyságát oly módon, hogy a munka eredményeképpen egyúttal a minimumkövetelmények is teljesüljenek.

Az alábbiak kizárhatók a minimumkövetelmények alkalmazásából:

 • hivatalosan védett épületek (például műemléképületek);
 • istentiszteletre használt épületek;
 • ideiglenes épületek;
 • az évente korlátozott idejű használatra szánt lakóépületek;
 • szabadon álló épületek, amelyek teljes hasznos alapterülete kevesebb mint 50 m2.

Az épületgépészeti rendszereknek, például a fűtési rendszereknek, a melegvíz-ellátó rendszernek, a légkondicionáló rendszernek és a nagy szellőzőrendszereknek beszereléskor, csere vagy korszerűsítés esetén szintén meg kell felelniük az energiahatékonyságra vonatkozó követelményeknek.

A külső térelhatárolókat alkotó olyan épületelemeknek, amelyek jelentősen befolyásolják e külső térelhatárolók energiahatékonyságát (például ablakkeretek), csere vagy átalakítás után a költségoptimalizált szintek elérése érdekében hasonlóképpen meg kell felelniük az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Új épület építésekor vagy felújításkor az irányelv minden esetben határozottan szorgalmazza intelligens energiafogyasztás-mérők beszerelését, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelvvel összhangban.

Célkitűzés: közel nulla energiaigényű épületek

2020. december 31-ig valamennyi új épületnek közel nulla energiaigényű épületnek kell lennie. 2018. december 31. után a hatóságok által használt vagy tulajdonukban levő új épületeknek teljesíteniük kell ugyanezeket a követelményeket.

A Bizottság szorgalmazza, hogy az ilyen típusú épületek számának növelése érdekében a tagállamok dolgozzanak ki a következő elemeket tartalmazó nemzeti terveket:

 • a közel nulla energiaigényű épületek fogalommeghatározásának tagállami alkalmazását ismertető leírás;
 • időközi célok az új épületek energiahatékonyságának 2015-ig történő javítására vonatkozóan;
 • információ az épületek energiahatékonyságának javítását ösztönző elfogadott szakpolitikákról és pénzügyi intézkedésekről.

Piaci ösztönzők és pénzügyi akadályok

A tagállamoknak össze kell állítaniuk azoknak a már meglévő és lehetséges eszközöknek a listáját, amelyek célja, hogy előmozdítsák az épületek energiahatékonyságának javítását. A listát háromévente frissíteni kell.

Energiahatékonysági tanúsítványok

A tagállamoknak létre kell hozniuk egy, az épületek energiahatékonyságát igazoló tanúsítási rendszert. A tanúsítvány az épületek energiafogyasztására vonatkozó információkat, valamint a költséghatékonyság javítását célzó ajánlásokat tartalmaz.

Egy épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra kínálásakor a kereskedelmi médiában megjelenő hirdetésekben szerepelnie kell az energiahatékonysági tanúsítványban feltüntetett energiahatékonyság-mutatónak.

Az épületek vagy önálló rendeltetési egységek felépítésekor, értékesítésekor vagy bérbeadásakor ezt a tanúsítványt be kell mutatni a leendő új bérlőnek vagy vevőnek, és át kell adni a vevőnek vagy az új bérlőnek.

Azon épületekben, amelyeknek legalább 500 m2 alapterületét hatóságok foglalják el, illetve amelyeknek 500 m2-nél nagyobb alapterületét a lakosság rendszeresen látogatja, az energiahatékonysági tanúsítványt jól látható helyen kell elhelyezni (2015. július 9-ével ez a küszöbérték 250 m2-re csökken).

A tagállamok kötelesek létrehozni az épületek fűtési és légkondicionáló rendszereinek rendszeres ellenőrzését biztosító rendszert.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/31/EU irányelv

2010.7.8.

2012.7.9.

HL L 153., 2010.6.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. január 16.) az épületek energiahatékonyágáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről [Hivatalos Lap L 81., 2012.3.21.].

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Pénzügyi támogatás az épületek energiahatékonyságának javítására ( COM(2013) 0225 final ) [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvvel összhangban, a Bizottságnak háromévente jelentést kell benyújtania a tagállamoknak a közel nulla energiaigényű épületek számának növelése terén tett előrelépéseiről.

A jelentés megállapította, hogy a tagállamok a közel nulla energiaigényű épületek vonatkozásában nem haladnak kellő mértékben a 2020-ra kitűzött célkitűzések felé, miután 2012. november végére csupán kilenc tagállam számolt be a Bizottságnak arról, hogy elkészítették a témára vonatkozó nemzeti tervüket.

A lassú és csupán részleges haladás növeli a kockázatát annak, hogy a tagállamok nem teljesítik az új épületek közel nulla energiaigényének megvalósítására kitűzött határidőt. Ráadásul az egyértelmű meghatározások, a közép távú célkitűzések és a konkrét támogatási intézkedések hiánya szabályozási és szakpolitikai kerethez kapcsolódó bizonytalanságot teremt az építőipari szereplők számára, ami késlelteti a technológa, az eljárások és a képzés terén szükséges befektetéseket, valamint rontja az ágazat versenyképességét.

Utolsó frissítés: 06.02.2014

Top