Help Print this page 
Title and reference
Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése - EUR-Lex

Ennek az irányelvnek a célja, hogy az energiafelhasználó termékek környezeti hatásának csökkentése által védje a környezetet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg).

MÓDOSÍTÓ JOGSZABÁLY

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv megállapítja az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésérevonatkozó európai uniós követelményeket.

Ez az irányelv nem alkalmazandó a személy- vagy áruszállító eszközökre.

Termékek környezetbarát tervezési paraméterei

A környezetbarát tervezési paraméterek a termékek életciklusának különböző szakaszaitól függenek:

 • nyersanyagok kiválasztása és felhasználása;
 • gyártás;
 • csomagolás, szállítás és forgalmazás;
 • használatbavétel és karbantartás;
 • használat;
 • az életciklus vége.

Minden egyes szakaszban a termék következő jellemzőit kell értékelni:

 • a becsült anyag-, energiafogyasztás, egyéb források fogyasztása;
 • előzetesen kiszámított lég-, víz- és talajszennyezés;
 • várható ártalmas fizikai hatások (zaj, rezgés, sugárzás, elektromágneses tér);
 • a várhatóan keletkező hulladék mennyisége;
 • az újrafelhasználás, újrafeldolgozás, anyagok vagy energia visszanyerésének lehetőségei, tekintettel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvre.

Forgalomba hozatal és CE-jelölés

Minden, a végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó terméket a forgalomba hozatala előtt CE-jelöléssel kell ellátni.

A piacfelügyeletet a tagállamok által e célra kijelölt illetékes hatóságok gyakorolják, amelyek feladatai az alábbiak:

 • a termékek megfelelőségének ellenőrzése;
 • az érintett felek részéről minden szükséges információ rendelkezésre bocsátásának megkövetelése;
 • termékminta-vétel és a termékminták megfelelőségi vizsgálata.

Szabad mozgás

A tagállamoknak nincs joga azon termékek forgalomba hozatalát korlátozni, amelyek megfelelnek a környezetbarát tervezési előírásoknak.

Amennyiben a termék nem felel meg a környezetbarát tervezési előírásoknak, a tagállamoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket, amely lehet akár a termék forgalomba hozatalának betiltása. Ebben az esetben az adott tagállam tájékoztatja az Európai Bizottságot szándékairól, és közli, hogy a megfelelőség mely alábbi okból nem teljesült:

 • az alkalmazandó végrehajtási intézkedés rendelkezéseinek be nem tartása;
 • a harmonizált szabványok helytelen alkalmazása;
 • a harmonizált szabványban előforduló hiányosság.

Energiahatékonyság

A 2009/125/EU irányelvet módosító 2012/27/EU irányelv, egy közös keretet is létrehoz az energiahatékonyság előmozdítására az EU-ban. Konkrétan, az új irányelv követelményeket rögzít 2014 -re az energiahatékonyság tekintetében, különös tekintettel az épületekre vonatkozóan.

Az egyes tagállamoknak nemzeti energiahatékonysági célokat is ki kell tűzniük, amelyek az alábbiakon alapulhatnak:

 • primerenergia- vagy végsőenergia-felhasználás,
 • primerenergia- vagy végsőenergia-megtakarítási intézkedések, vagy
 • energiaintenzitás.

Megfelelőségértékelés

A forgalomba hozatal előtt minden terméket a környezetbarát tervezési követelményekre kiterjedő megfelelőségértékelésnek kell alávetni.

A termék forgalomba kerülését követően a gyártó vagy meghatalmazott képviselője megőrzi a megfelelőségértékelésre vonatkozó valamennyi kiadott dokumentumot annak érdekében, hogy megkönnyítse az esetleges tagállami ellenőrzést, amely a termék gyártását követő tíz éven belül bármikor bekövetkezhet.

A megfelelőség vélelme

A közösségi ökocímkével ellátott termékek esetében az a vélelem, hogy azok megfelelnek az alkalmazandó végrehajtási intézkedésben meghatározott környezetbarát tervezési követelményeknek. A Bizottság határozhat továbbá arról, hogy más ökocímkék egyenértékűek-e a közösségi ökocímkével.

Harmonizált szabványok

Abban az esetben, ha a harmonizált szabványok maradéktalanul nem tesznek eleget ezen irányelv rendelkezéseinek, az érintett tagállam vagy a Bizottság erről értesíti a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv által létrehozott állandó bizottságot. Az állandó bizottság ezt követően véleményt alkot, amelyet a Bizottság figyelembe vesz.

Kis- és középvállalkozások

A Bizottság segítheti a kis- és középvállalkozásokat, valamint a mikrovállalkozásokat, hogy a környezetvédelmi követelményeket, különösen az energiahatékonyságot integrálják termékeik tervezése során.

Fogyasztók tájékoztatása

A gyártóknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat arról, hogy milyen szerepet játszhatnak az adott termék tartós felhasználásában, valamint a termék ökológiai jellemzőiről és a környezetbarát tervezés előnyeiről.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 2005/32/EK irányelvet.

Háttér

Továbbra is túl sok az eltérés a tagállamok között az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezése terén, ami akadályozza a belső piac hatékony működését. Ez az irányelv ezért a nemzeti jogrendszerek harmonizálásának javítására törekszik e téren, kiterjesztve hatályát valamennyi energiafogyasztó termékre.

Hivatkozás

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.11.20.

2010.11.20.

HL L 285., 2009.10.31.

Módosító jogszabály

Jogszabály

Hatálybalépés

Átültetés a tagállamokban

Hivatalos Lap

2012/27/EU irányelv

2012.12.4

2014.6.5

HL L 315., 2012.11.14

12.11.2013

Top