Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mozgásban az ifjúság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Mozgásban az ifjúság

A „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű kiemelt kezdeményezés célja, hogy a fiatalokat a tudáson, a kutatáson és az innováción alapuló szilárd gazdaság létrehozását célzó tevékenységek középpontjába helyezze.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2010. szeptember 15.) – Mozgásban az ifjúság – Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében [COM(2010) 477 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A színvonalas oktatás és képzés, a sikeres munkaerő-piaci integráció és a fokozottabb mobilitás elengedhetetlen a fiatalokban rejlő potenciál felszabadításához és az „Európa 2020” stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, elősegítve ezáltal az Európai Unió növekedését. A fiataloknak ezeken a területeken azonban továbbra is kihívásokkal kell megbirkózniuk. Az Unió ezért „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű kiemelt kezdeményezésével a fiatalokra váró kihívásokra kíván választ adni, illetve a fiatalok boldogulását kívánja támogatni a tudásalapú gazdaságban.

A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés – az e területet érintő európai programok és a strukturális alapok pénzügyi támogatását igénybe véve – uniós és tagállami szinten új nagy jelentőségű intézkedéseket vezet be, megerősíti a meglévő intézkedéseket és biztosítja azok megvalósítását. A kezdeményezés négy célkitűzésre összpontosít:

Egész életen át tartó tanulás

Az „Európa 2020” stratégia egyik célkitűzése az iskolai lemorzsolódás mértékének 10%-ra történő visszaszorítása. E célból a megelőzést és a lemorzsolódás veszélyétől fenyegetett tanulók célirányos támogatását a középpontba helyező intézkedést mihamarabb meg kell valósítani. A Tanács 2011 júniusában ajánlást fogadott el az iskolai lemorzsolódás visszaszorításáról, hogy megoldást kínáljon a jelenség különböző okaira. Emellett a Bizottság a szövegértési készséggel foglalkozó magas szintű szakértői csoportot hozott létre, amelynek feladata az uniós polgárok szövegértési készségének fejlesztését célzó új módszerek ajánlása.

Az Új lendület a szakképzési együttműködés támogatására című közleményében a Bizottság ismét megerősíti, hogy az ágazat korszerűsítése elengedhetetlen a képzési színvonal és a kínálat javításához. A szakképzésnek a fiatalok foglalkoztathatóságához és az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez való hozzájárulása elismerését követően 2010 végén ez a szakterület a „bruges-i közlemény” elfogadásával új lendületet vett. Utóbbi dokumentum a 2011 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzéseket, valamint egy konkrét nemzeti intézkedéseket és európai szintű támogatást magában foglaló cselekvési tervet határoz meg.

Nélkülözhetetlen a tanulószerződéses gyakorlati szakképzés és a színvonalas gyakornoki helyek, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a fiatalok jobban alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci követelményekhez, megkönnyítve ezáltal az oda történő belépést. A Bizottság ezért a szakmai gyakorlatokra vonatkozó minőségbiztosítási keretrendszert fog előterjeszteni, és támogatja az uniós tagállamok szakmai gyakorlatokhoz való könnyebb hozzáférését, illetve azokon való részvételét.

A nem formális és az informális tanulás (a formális oktatási rendszer keretein kívül zajló oktatás) elismerése és validálása elősegítheti a továbbtanulásba történő bekapcsolódást, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok körében. E célból a Bizottság 2011-ben tanácsi ajánlásra irányuló javaslattervezetet terjeszt elő, amelynek célja, hogy javítsa az ilyen típusú tanulási tevékenységek révén elsajátított készségek uniós országok általi elismerését.

Felsőoktatás

A felsőoktatás elengedhetetlenül szükséges a tudásalapú gazdaság célkitűzéseinek eléréséhez. Az ágazatot ugyanakkor korszerűsíteni kell, hogy hozzájárulása még hatékonyabb legyen, és előmozdítsa az „Európa 2020” stratégia azon célkitűzésének megvalósítását, amely szerint 40%-ra kell emelni a felsőfokú vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező fiatalok arányát. A Bizottság e célból 2011 szeptemberében közleményt adott ki a felsőoktatásra irányuló új konszolidált menetrendről.

A felsőoktatási intézmények közötti együttműködést és versenyt döntő mértékben befolyásolja azok teljesítménye. Az egyes intézmények teljesítményének ismeretében a tanulók könnyebben megválaszthatják tanulmányaikat, és az előmozdítja a határokon átnyúló partnerségek kialakítását. A Bizottság ezért 2011 júniusában közzétette annak a megvalósíthatósági tanulmánynak az eredményeit, amely a felsőoktatási teljesítmény rangsorolását lehetővé tevő többdimenziós nemzetközi mechanizmus kidolgozhatóságát vizsgálta. Az eredmények alapján a Bizottság 2011 végétől megkezdi a mechanizmus kialakítását.

Európa innovációs képessége elengedhetetlen a gazdasági versenyképesség biztosításához. Ehhez tudáspartnerségekre, valamint az oktatás, a kutatás és az innováció közötti szorosabb kapcsolatokra van szükség. Ebben a szellemben a Bizottság 2011 júniusában javaslatot tett egy többéves stratégiai innovációs menetrend (EN) létrehozására , amely a következő hét évre lefekteti az oktatási, kutatási, innovációs és vállalkozási prioritásokat.

Mobilitás

A tanulmányi mobilitás lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy új szakmai kompetenciák elsajátítása révén javítsák foglalkoztathatóságukat. Ezzel egyidejűleg a tanulmányi mobilitásnak köszönhetően az oktatási és szakképzési rendszerek nyitottabbá, nemzetközibbé és hatékonyabbá válhatnak. Annak érdekében, hogy valamennyi európai fiatalnak lehetőséget adjon külföldi tanulási tapasztalatok szerzésére, a Bizottság:

  • létrehozta a „Mozgásban az ifjúság” internetes oldalt (EN), amely információkkal szolgál az Unión belüli tanulási és mobilitási lehetőségekről;
  • az uniós tagállamokhoz címzett tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot terjesztett elő a tanulmányi mobilitás útjában álló akadályok leküzdésének módjairól;
  • be fogja vezetni a „Mozgásban az ifjúság” kártyát, amellyel a mobilitásban részt vevő tanulók külföldi beilleszkedési folyamatát kívánja felgyorsítani;
  • 2012-ben bevezeti az Europass ihlette európai készségútlevelet, amely megkönnyíti az európai fiatalok által a formális oktatási rendszeren kívül elsajátított készségek Unión belüli elismerését.

Mindemellett akadályok nehezítik a munkavállalói mobilitást is, amelynek segítségével a fiatalok új képességekre és készségekre tehetnének szert. A Bizottság ezért létrehozza a következőket:

  • Az első EURES-állásod” elnevezésű kísérleti projekt olyan új módszerek vizsgálatához, amelyek segíthetnek a fiataloknak valamely uniós országban munkát találni;
  • európai álláshelyfigyelő”, amely az Európa-szerte betöltetlen álláshelyekről és a keresett készségekről tájékoztat.

A fiatalok foglalkoztatása

Az „Európa 2020” programban a 20–64 év közöttiek 75%-os átfogó foglalkoztatási arányára vonatkozó célkitűzés megvalósításához csökkenteni kell a fiatalok körében mért magas szintű munkanélküliséget. Ehhez a fiatalokat az oktatásból a munka világába való átmenet során aktív munkaerő-piaci és szociális intézkedések révén megfelelő támogatásban kell részesíteni. Ugyanakkor ösztönző intézkedések bevezetésére is szükség van, amelyeknek köszönhetően a munkaadók álláshelyeket biztosíthatnak a kezdő munkavállalók számára. A veszélyeztetett fiataloknak nyújtott célzott támogatással kell elősegíteni, hogy ezek a fiatalok ismét tanulni kezdjenek vagy kapcsolatba kerüljenek a munkaerőpiaccal. A vonatkozó szakpolitikák kidolgozásának részeként a Bizottság vállalta, hogy szisztematikusan figyelemmel kíséri azokat a fiatalokat, akik sem munkával nem rendelkeznek, sem tanulmányokat nem folytatnak, sem képzésben nem vesznek részt. Ezzel összefüggésben a Bizottság párbeszédet kezdeményezett az európai állami foglalkoztatási szolgálatok részvételével, amelyek többek között 2011. márciusi ülésükön vizsgálták az e szolgálatok által az alacsony képzettségű fiatalok megsegítése érdekében alkalmazott megközelítéseket és intézkedéseket.

Az önfoglalkoztatás és a vállalkozói tevékenység szintén hatékony eszköze lehet a fiatalok körében mért munkanélküliség csökkentésének és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek. Ennélfogva elengedhetetlen, hogy az oktatási intézmények az állami és a magánszektor segítségével ösztönözzék a vállalkozói gondolkodásmódot. A fiataloknak több lehetőséget és támogatást kell kapniuk saját vállalkozás alapításához. E tekintetben a Bizottság a Progress program jobb kihasználását sürgeti, amely a leendő fiatal vállalkozókat támogatja.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A tanács 2010. november 19-i következtetései a Mozgásban az ifjúság kezdeményezésről – a fiatalok előtt álló kihívásokra vonatkozó integrált megközelítésről [Hivatalos Lap C 326., 2010.12.3.].

A Tanács kéri, hogy a Mozgásban az ifjúság kezdeményezés végrehajtására az Európa 2020 stratégia átfogó keretrendszerén belül, az Oktatás és képzés 2020 programmal összhangban kerüljön sor. Ezenkívül hangsúlyozza, hogy a költségvetési megszorítások idején szükséges a célkitűzések és a beruházások ésszerűsítése és optimalizálása.

Utolsó frissítés: 01.09.2011

Top