Help Print this page 
Title and reference
A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelmények

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelmények

Ez az irányelv részletes szabályokat határoz meg a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozóan. Ezek a szabályok az Európai Unión belüli költségvetési felügyelet szerves részét képezik. Céljuk annak elősegítése, hogy a tagállamok eleget tegyenek a Stabilitási és Növekedés Paktumban rájuk vonatkozóan előírt kötelezettségeknek.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/85/EU irányelve (2011. november 8.) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről [Hivatalos Lap L 306., 2011.11.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a tagállamok nemzeti költségvetési keretrendszerére alkalmazandó. A költségvetési keretrendszerek azon intézkedések, szabályok és intézmények összességét jelentik, amelyek révén a tagállami kormányzatok a költségvetési és pénzügyi politikát irányítják.

Számviteli rendszer a közszférában és statisztikai adatszolgáltatás

A tagállamoknak olyan állami számviteli rendszert kell működtetniük, amely átfogó és következetes módon lefedi a kormányzati szektor valamennyi alszektorát.

E számviteli rendszernek továbbá lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok a kormányzati szektor vonatkozásában gondoskodjanak arról, hogy a költségvetési adatokat - a nemzeti számviteli rendszerek koncepcióival és fogalommeghatározásaival összhangban - rendszeresen közzétegyék nyilvánosan hozzáférhető formában, pénzforgalmi szemléletű számvitel alapján, és a megbízható adatok előállításához szükséges valamennyi információt tartalmazva.

Mindemellett az állami számviteli rendszerekben belső ellenőrzést és független könyvvizsgálatot kell végezni.

Az irányelv végül pedig felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a nemzetközi költségvetési számviteli standardoknak a tagállamok számára való megfelelőségét a 2012 végéig.

A költségvetési tervezéshez felhasznált előrejelzések

A tagállamok a lehető legreálisabb makrogazdasági és költségvetési előrejelzések alapján végzik a költségvetési tervezést. Ezek az előrejelzések többek között megvizsgálják, hogy a növekedésre és a kamatlábak változására vonatkozó különböző feltételezések esetén hogyan alakulnának a fő költségvetési változók.

A tagállamok makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseiket az alkalmazott módszerekkel és paraméterekkel együtt közzéteszik. Meghatározzák, hogy mely intézmény felelős ezen előrejelzések elkészítéséért.

A tagállami előrejelzéseket ezt követően összevetik a Bizottság által kidolgozott előrejelzésekkel. A Bizottság szintén köteles közzétenni az általa alkalmazott módszereket, feltevéseket és paramétereket. A tagállami és a bizottsági előrejelzések közötti lényeges eltéréseket ismertetni és indokolni kell.

Számszerű költségvetési szabályok

Az Unión belüli költségvetési felügyelet további alapját képezik az országspecifikus számszerű költségvetési szabályok. E szabályok célja a túlzott államháztartási hiány és államadósság elkerülése.

Az országspecifikus költségvetési szabályok többek között az alábbiakat foglalják magukban:

 • a szabályok célja és hatálya;
 • a szabályoknak való megfelelés hatékony nyomon követése olyan szervezetek által készített megbízható elemzés alapján, amelyek függetlenek vagy a nemzeti költségvetési hatóságokkal szemben működési autonómiával rendelkeznek;
 • a szabályok be nem tartásának következményei.

Középtávú költségvetési keret

A tagállamok középtávú költségvetési keretet hoznak létre. Ez a keret eljárások összessége, amelynek köszönhetően a költségvetési politika kidolgozása túllép az éves cikluson. Ehhez kapcsolódóan legalább hároméves költségvetés-tervezést alkalmaznak.

Az így létrejött költségvetési keret a következőket foglalja magában:

 • átfogó és átlátható többéves költségvetési célok például a kormányzati hiány és adósság vonatkozásában;
 • a kormányzat minden egyes főbb kiadási és bevételi tételére vonatkozó előrejelzés;
 • a kormányzati pénzügyekre hatással lévő tervezett középtávú szakpolitikák leírása;
 • arra vonatkozó értékelés, hogy a tervezett szakpolitikák hogyan befolyásolják az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát.

Háttér

A Stabilitási és Növekedési Paktum az európai szintű gazdasági és költségvetési felügyeletet az Európai Unió gazdasági és pénzügyi stabilitásának biztosítása céljából megvalósító szabályok összessége.

2011-ben sor került a Stabilitási és Növekedési Paktum átfogó reformjára. A Stabilitási és Növekedési Paktum ennélfogva hat jogszabályt foglal magában, amelyek 2011. december 13-án léptek hatályba:

 • a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló 1173/2011/EU rendelet;
 • a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló 1174/2011/EU rendelet;
 • a költségvetési egyenleg felügyeleti eljárásainak módosításáról szóló 1175/2011/EU rendelet;
 • a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló 1176/2011/EU rendelet;
 • a túlzott hiány esetén követendő eljárás módosításáról szóló 1177/2011/EU rendelet;
 • a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló ezen irányelv. Jelenleg teljes mértékben alkalmazandó, mivel a tagállamokban történő átültetés határideje 2013. december 31., az időközi jelentés Bizottság általi elkészítésének határideje pedig 2012 vége volt.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2011/85/EU irányelv

2011.12.13.

2013.12.31

HL L 306., 2011.11.23.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A harmonizált költségvetési számviteli standardok tagállami végrehajtása felé - A Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardok (IPSAS) alkalmassága a tagállamok számára [ COM(2013) 114 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: a tagállamok által 2013-ban szolgáltatott költségvetési adatok minőségéről [ COM(2014) 122 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a jelentés a 2013. évi túlzotthiány-eljárás során szolgáltatott adatok értékelésének főbb eredményei alapján készült. A Bizottság összességében úgy véli, hogy a költségvetési adatszolgáltatás 2013-ban is javult.

Utolsó frissítés: 27.06.2014

Top