Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenciális uniós importtarifák a fejlődő országok számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenciális uniós importtarifák a fejlődő országok számára

Az Európai Unió által alkalmazott általános tarifális preferenciák rendszere (általános preferenciarendszer, GSP) lehetővé teszi a fejlődő országoknak, hogy kevesebb vámot fizessenek az Unióba irányuló exportjaik után, ami segíti gazdaságuk fejlődését.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Az Unió 2012-ben új szabályokat fogadott el ennek az 1971 óta fennálló rendszernek a kiigazítására. A rendszer így átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válik a kedvezményezett országok számára, ami azért különösen fontos, mert a világkereskedelmi sémák az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakultak. A megújult rendszer a leginkább rászoruló országokra összpontosít.

Hatóköréből kikerültek azok az államok, amelyek az Unióval fennálló szabadkereskedelmi megállapodások vagy (rendszerint ideiglenes, a hosszabb távú és átfogóbb uniós megállapodások megkötéséig alkalmazandó) „autonóm” intézkedések révén egyébként is preferenciális elbánást élveznek.

FŐBB PONTOK

A rendszer három ága

  • Standard GSP – a fejlődő országokból behozott áruk vámját csökkentik vagy felfüggesztik. Kivétel – nem alkalmazandó azon országokra, amelyeket a Világbank a kedvezményezett országok jegyzékének Unió általi aktualizálását közvetlenül megelőző három évben magas vagy a felső sávba tartozó közepes jövedelmű országként sorolt be.
  • GSP+ (ösztönző előírás) – még alacsonyabb vámot engedélyeznek azoknak az országoknak, amelyek ratifikálnak és végrehajtanak 27 meghatározott, az emberi és munkajogokra, a környezetvédelemre és a jó kormányzásra vonatkozó nemzetközi egyezményt.
  • EBA („a fegyvereken kívül mindent”), a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás – a fegyverek kivételével minden termék teljes mértékben ingyenes és kvótamentes behozatala az ENSZ meghatározása szerinti legkevésbé fejlett (LCD) országok számára.

Országok felfüggesztése

Az Európai Unió ideiglenesen felfüggesztheti a kedvezményes vámtarifákat például a következő esetekben:

  • az emberi és munkajogi egyezmények alapelveinek megsértése;
  • tisztességtelen kereskedelmigyakorlatok ;
  • a vámellenőrzés súlyos hiányosságai (például illegális kábítószerek kivitele vagy továbbítása);
  • amennyiben a GSP+ kedvezményezett ország nemzeti jogrendszeréből kikerülnek az érintett egyezmények (illetve ha a vonatkozó törvényeket nem hajtják végre eredményesen).

Az országok fejlődésével párhuzamos megszüntetés

Előfordulhat, hogy bizonyos országok, bár szegények, rendkívül versenyképes exportágazatokat fejlesztenek ki. Ebben az esetben többé nincs szükségük preferenciális elbánásra ahhoz, hogy sikerrel elérjék az uniós piacokat.

Az ilyen versenyképes termékágazatokkal rendelkező országoktól ezért a GSP-rendszer egy úgynevezett átsorolási rendszer alapján visszavonja a preferenciális tarifákra való jogosultságot.

Stabilabb és kiszámíthatóbb

Az új GSP a korábbi hároméves időtartam helyett tíz évre szól, ezért nagyobb stabilitást és jobb kiszámíthatóságot biztosít az importőröknek és az exportőröknek.

Az exportőrök tudják, hogy ha változik is a kedvezményezettek jegyzéke, legalább egyéves átmeneti időszakkal számolhatnak. Az országok immár biztosak lehetnek abban, hogy csak akkor kerülhetnek ki a kedvezményezettek közül, ha az ENSZ egymást követő három évben magas vagy a felső sávba tartozó közepes jövedelmű országként sorolja be őket.

Ideiglenes importkorlátozások

Az Unió védintézkedéseket (ideiglenes korlátozásokat) alkalmazhat, amennyiben a kedvezményezett országokból érkező behozatal „súlyos nehézségeket” okoz vagy okozhat valamely uniós termelőnek. Ezenkívül a mezőgazdasági termékek esetében felügyeleti intézkedések alkalmazására is jogosult. Mindamellett ilyen intézkedések foganatosítására még nem volt példa a rendszer történetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2012. november 20-án lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1–82. o.)

A 978/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1213/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 17.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően egyes GSP-kedvezményezett országok tarifális preferenciáinak egyes GSP-áruosztályok tekintetében történő felfüggesztéséről (HL L 348., 2012.12.18., 11–13. o.). 2016. december 31-ig alkalmazandó.

utolsó frissítés 13.12.2015

Top