Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ökocímke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ökocímke

Az európai Ökocímke egy önkéntes ökocímkézési rendszer. Lehetővé teszi, hogy a fogyasztók felismerhessék a legkörnyezetbarátabb minőségi termékeket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 27., 2010.1.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Uniós ökocímke olyan termékeknek és szolgáltatásoknak ítélhető oda, amelyek környezeti hatása sokkal alacsonyabb, mint az ugyanazon termékcsoport más termékeié. A címke követelményeit a termékeknek a kidolgozásuktól a megszűnésükig tartó teljes életciklusukra vonatkozó tudományos adatok figyelembevételével alakították ki.

A címke odaítélhető a közösségi piacon – akár fizetés ellenében, akár térítésmentesen – forgalmazott, fogyasztott vagy használt valamennyi árunak és szolgáltatásnak, amennyiben az ökológiai előírások egyértelműen meghatározásra kerültek. A rendelet nem alkalmazandó az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre, az állatgyógyászati készítményekre, valamint az orvostechnikai eszközökre.

A rendszert a 880/92/EGK rendelet hozta létre, és az 1980/2000/EK rendelet módosította. Ennek a 66/2010/EK rendeletnek a célja a címke odaítélésére, használatára és működésére vonatkozó szabályok tökéletesítése.

Az odaítélés kritériumai

A címke odaítélése a környezetvédelemre és etikára vonatkozó európai célkitűzések figyelembevételével történik. Ide tartoznak különösen az alábbiak:

  • a termékek és szolgáltatások hatása az éghajlatváltozásra, a természetre, a biológiai sokféleségre, az energia- és erőforrás-felhasználásra, a hulladéktermelésre, a környezetszennyezésre, a veszélyes anyagok természetbe történő kibocsátására;
  • a veszélyes anyagok helyettesítése biztonságosabb anyagokkal;
  • a termékek tartóssága és újrafelhasználásuk lehetőségei;
  • a környezetre gyakorolt végső hatás, beleértve a fogyasztók egészségét és biztonságát;
  • a társadalmi és etikai elvárások, pl. a nemzetközi munkaügyi normák figyelembevétele;
  • az egyéb, nemzeti vagy regionális címkerendszerek kritériumainak figyelembevétele;
  • az állatkísérletek csökkentése.

A címke nem ítélhető oda olyan termékeknek, amelyek az 1272/2008/EK rendelet értelmében mérgező, környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén anyagokat, vagy olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó keretszabályozás hatálya alá tartoznak.

Illetékes testületek

A tagállamok jelölik ki a címkézés folyamatáért nemzeti szinten felelős egy vagy több testületet. Működésük átlátható, a tevékenységükben való részvétel nyitva áll valamennyi érdekelt fél előtt.

E testületek feladata többek között annak a rendszeres ellenőrzése, hogy a termék megfelel-e a címke követelményeinek. Ők fogadják a panaszokat, tájékoztatják a nyilvánosságot, ellenőrzik a valótlan tartalmú reklámokat, és betiltanak bizonyos termékeket.

A címke odaítélése és használata

A gazdasági szereplők a címke használatára irányuló kérelmet nyújtanak be:

  • egy vagy több tagállamhoz, amelyek továbbítják azt az illetékes nemzeti testületnek;
  • egy harmadik országnak, amely annak a tagállamnak továbbítja a kérelmet, ahol a terméket forgalmazzák.

Amennyiben a termékek megfelelnek a címke követelményeinek, az illetékes testület szerződést köt a piaci szereplővel a címke használata és visszavonása feltételeinek rögzítése érdekében. A piaci szereplő ezután feltüntetheti a címke logóját a terméken. A címke használatáért kérelmezési díjat, illetve éves díjat is kell fizetni.

A Bizottság összeállítja a címkével rendelkező termékek katalógusát.

Az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottsága (EUÖB)

A Bizottság létrehozott egy, a tagállamok illetékes testületeinek képviselőiből álló bizottságot. A Bizottság a címkék odaítélésre vonatkozó kritériumok kidolgozásakor és felülvizsgálatakor tanácskozik az ökocímkézésért felelős bizottsággal.

Háttér

Az 1980/2000/EK rendelet hatályát veszti. Az 1980/2000/EK rendeletet továbbra is alkalmazni kell az ennek a rendeletnek a hatálybalépése előtt kötött szerződésekre a szerződésekben meghatározott lejárati dátumig.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2010.2.20.

HL L 27., 2010.1.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/709/EU határozata (2010. november 22.) az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságának létrehozásáról [az értesítés a C(2010) 7961. számú dokumentummal történt] (EGT-vonatkozású szöveg).

Ez az irányelv felállítja az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságát (EUÖB). Tagjait a Bizottság nevezi ki. A bizottság az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamai képviselőiből, valamint az illetékes európai testületek képviselőiből áll.

A Bizottság 2013/295/EU határozata (2013. június 17.) a 2006/799/EK, a 2007/64/EK, a 2009/300/EK, a 2009/543/EK, a 2009/544/EK, a 2009/563/EK, a 2009/564/EK, a 2009/567/EK, a 2009/568/EK, a 2009/578/EK, a 2009/598/EK, a 2009/607/EK, a 2009/894/EK, a 2009/967/EK, a 2010/18/EK és a 2011/331/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról [az értesítés a C(2013) 3550. számú dokumentummal történt - Hivatalos Lap L 167., 2013.6.19.].

A Bizottság elfogadott egy sor olyan határozatot, amelyek különböző terméktípusok vonatkozásában meghatározzák az uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumokat. E kritériumok közül többnek 2013 júniusa és decembere között lejárt az érvényessége.

A Bizottság 782/2013/EU rendelete (2013. augusztus 14.) az uniós ökocímkékről szóló 66/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (Hivatalos Lap L219/26., 2013.8.15.).

A Bizottság elfogadott egy, a 66/2010/EU rendelet III. mellékletét felváltó rendeletet, amely módosítja a gyártók által benyújtott ökocímke-igénylések értékelésének és feldolgozásának finanszírozását lehetővé tévő díjak maximális mértékét.

Utolsó frissítés: 28.03.2014

Top