Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásoknak kellően hatékonynak kell lenniük a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogellenes cselekmények megszüntetéséhez. Az e területen létező nemzeti jogszabályok jelenlegi közelítésének az a célja, hogy elősegítse a belső piac zavartalan működését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások célja a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogellenes cselekmények megszüntetése vagy betiltása. Az irányelv szerinti jogszabályközelítés lehetővé teszi a szóban forgó eljárások hatékonyságának növelését és a belső piac zavartalan működését.

A figyelembe vett jogsértések többek között a fogyasztói hitelre, a szervezett utazási formákra, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekre, a távollevők között kötött szerződésekre és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra terjednek ki. Az érintett irányelvek felsorolása az I. mellékletben található.

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások igénybevételének lehetséges kimenetele:

  • valamely jogsértés megszüntetése vagy megtiltása, adott esetben sürgősségi eljárás keretében;
  • valamely jogsértés tartós hatásainak felszámolása, többek között a határozat közzétételével;
  • olyan ítélet meghozatala, amely értelmében az alperesnek végre kell hajtania a határozatot, és amely egyben kényszerítő bírság fizetésére kötelezi.

A nemzetközi magánjog szabályainak sérelme nélkül az alkalmazandó jog szokásosan annak a tagállamnak a joga, ahol a jogsértést elkövették, vagy annak a tagállamnak a joga, ahol a jogsértés kifejti hatásait.

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás indítására feljogosított egységeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztók kollektív érdekeinek és a belső piac zavartalan működésének betartatásához. Ilyenek például a kifejezetten a fogyasztók kollektív érdekeinek védelméért felelős független köztestületek vagy a fogyasztóvédelmi szervezetek. Az ezekre vonatkozó jegyzéket valamennyi tagállam elkészítette, és a Bizottság 2013. évi közleményében tették közzé.

A Bizottság összeállítja a Közösségen belüli jogsértések esetén eljárásra jogosult hatóságok jegyzékét, és azt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ebben az esetben a jegyzékben szereplő feljogosított egységeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam igazságügyi vagy közigazgatási hatóságaihoz forduljanak.

Az eljárás megindításának helye szerinti tagállam – a feljogosított hatósága közreműködésével vagy anélkül – dönthet arról, hogy szükség van-e a felek közötti előzetes konzultációra. Amennyiben a jogsértés a konzultáció iránti kérelem kézhezvételétől számított kéthetes határidőt túllépi, a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás azonnal megindítható.

Háttér

A 2009/22/EK irányelv 2009. december 29-től hatályon kívül helyezi a 98/27/EK irányelvet, valamint kodifikálja a 98/27/EK irányelv egymást követő módosításait.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2009/22/EK irányelv

2009.12.29.

2001.1.1.

HL L 110., 2009.5.1.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről [Hivatalos Lap C 97., 2012.3.31].

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 165., 2013.6.18.)

Ezen irányelv általánosítja és összehangolja az alternatív vitarendezést az EU-n belüli fogyasztás tekintetében. Egyszerű, hatékony, gyors és költségkímélő eszközöket nyújt a fogyasztók számára az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban felmerülő - mind a nemzeti, mind a határokon átnyúló - viták rendezésére. Kizárólag a fogyasztók kereskedőkkel szemben benyújtott panaszai tekintetében alkalmazandó, valamint az online és hagyományos (offline) szerződésekre is kiterjed.

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 165., 2013.6.18.]

Ezen 2013/11/EU irányelvet kiegészítő rendelet egy online vitarendezési platform létrehozásáról rendelkezik, valamint egyazon helyen hozzáférést kínál a fogyasztóknak és a kereskedőknek az EU-n belül letelepedett fogyasztók és kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták alternatív rendezéséhez a platformhoz kapcsolódó alternatív vitarendezési fórumokon keresztül.

A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről [Hivatalos Lap C 323., 2013.11.8.]

Utolsó frissítés: 09.04.2014

Top