Help Print this page 
Title and reference
Szálláshelyek időben megosztott használati joga és hosszú távra szóló üdülési termékek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szálláshelyek időben megosztott használati joga és hosszú távra szóló üdülési termékek

Az európai jogalkotás szabályozza az üdülési szálláshelyek időben megosztott használati jogának megszerzésére és hasonló termékekre vonatkozó szerződésekből eredő jogokat és kötelezettségeket. A harmonizáció célja az európai fogyasztók számára biztosított védelem megerősítése, beleértve egyes nemzetközi vonatkozású szerződéseket is.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/122/EK irányelve (2009. január 14.) a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 33., 2009.2.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A megosztott használati joggal kapcsolatos üdülési termékek * és a hasonló termékek piaca folyamatosan fejlődik. Ez az irányelv harmonizálja az ilyen jellegű termékek forgalmazásának, értékesítésének és viszontértékesítésének * egyes szempontjait.

Ezek a rendelkezések lehetővé teszik a közösségi szabályozás által az üdülési termékek megosztott használati jogát, a hosszú távra szóló üdülési termékeket *, valamint a cserére * és viszontértékesítésre vonatkozó szerződéseket igénybe vevő fogyasztóknak biztosított védelem megerősítését. E rendelkezéseket a kereskedővel kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Tájékoztatáshoz való jog

A szerződés megkötését megelőzően a fogyasztó tájékoztatást kap a megszerzendő ingatlanról, az őt megillető jogokról és a megállapodáshoz kapcsolódó valamennyi költségről. Felhívják a figyelmét az elállási jogra, az elállási határidő hosszára és az elállási jog érvényesítésének feltételeire. A tájékoztatás a szerződés elválaszthatatlan részét képezi és nem módosítható.

A tájékoztatást a kereskedő díjmentesen, tartós adathordozón és az egyes szerződéstípusoknak megfelelő formanyomtatványon biztosítja (I–IV. melléklet). A nyújtott információknak világosnak, érthetőnek és pontosnak kell lenniük. A fogyasztó kiválaszthatja, hogy a tájékoztatást mely nyelven – a lakóhelye vagy állampolgársága szerinti ország nyelvén – kívánja igénybe venni, feltéve, hogy az adott nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve.

A tagállamok biztosítják, hogy reklámcélú megkeresés esetén vagy valamely kereskedelmi jellegű rendezvényen történő részvétellel kapcsolatban a fogyasztók értesüljenek a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségről.

Szerződéskötés

A szerződést írásban, papíron vagy más tartós adathordozón kell rendelkezésre bocsátani. A fogyasztó választása szerint a szerződést a lakóhelye vagy állampolgársága szerinti ország nyelvén szövegezik meg, feltéve hogy az adott nyelv az Unió hivatalos nyelve, valamint tiszteletben tartva a lakóhely szerinti tagállam követelményeit. A szerződés megkötésekor a fogyasztó legalább a szerződés egy példányát kézhez kapja.

Elállási jog

Az irányelv kibővíti a fogyasztót megillető elállási jog hatályát, amelynek gyakorlása megszünteti a felek kötelezettségeit, valamint a kiegészítő szerződéseket. A fogyasztó 14 naptári napon belül indokolás nélkül élhet elállási jogával. A határidő a szerződés vagy bármely kötőerejű dokumentum aláírásától vagy kézhezvételétől számítandó.

A fogyasztó rendelkezésére álló fenti lehetőség a szerződéskötést megelőző tájékoztatási formanyomtatványon is szerepel. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az elállási határidő egy év és tizennégy napra meghosszabbodik. Ezenfelül, amennyiben a kereskedő nem biztosította a szerződéskötést megelőző tájékoztatást, az elállási jog három hónap és tizennégy napon át érvényesíthető.

Előleg és fizetés

Az elállási határidő lejártáig az előlegfizetés, a biztosíték nyújtása, a pénz zárolása vagy a tartozáselismerés, valamint a fogyasztónak, a kereskedőnek vagy harmadik félnek kifizetett mindenfajta ellenszolgáltatás tilos.

A viszontértékesítési szerződések esetében az előlegfizetés tilalma az adásvétel tényleges megtörténtéig vagy a viszontértékesítési szerződés más módon történő felbontásáig alkalmazandó.

A hosszú távra szóló üdülésre vonatkozó szerződések keretében teljesítendő kifizetéseket egyenlő összegben megállapított éves részletekben kell kiegyenlíteni. A második részletfizetéstől kezdődően a fogyasztó a következő részlet megfizetésére vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül szankció nélkül felbonthatja a szerződést.

A kiegészítő szerződések felbontása

Amennyiben a fogyasztó él az elállás jogával, a főszerződéshez kapcsolódó valamennyi kiegészítő szerződést is automatikusan felbontja. A fogyasztót a szerződés felbontásáért semmilyen költség nem terheli. Az ilyen szerződések felbontására vonatkozó feltételeket a tagállamok állapítják meg.

Nemzetközi szerződések

Az ezen irányelvben előírt jog az Európai Unión kívüli harmadik állam jogának hatálya alá tartozó szerződésekre is alkalmazható, ha:

  • a megállapodás hatálya alá tartozó ingatlanok bármelyike a Közösség területén található;
  • ingatlan hiánya esetén a kereskedő kereskedelmi tevékenységét valamely tagállamban folytatja.

Jogviták rendezése

A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a nemzeti jogban meghatározott jogorvoslati lehetőségekről. Peren kívüli vitarendezési eljárások kidolgozását ösztönzik.

Háttér

Ez az irányelv – az üdülési termékek piacán bekövetkezett változásokra tekintettel – hatályon kívül helyezi a 94/47/EK irányelvet.

Fogalommeghatározások

  • Szálláshely időben megosztott használati joga: olyan egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződéshez kapcsolódik, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több éjszakai szálláshely egynél több igénybevételi időszakra vonatkozó használatának jogát.
  • Hosszú távra szóló üdülés: olyan egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződéshez kapcsolódik, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében elsődlegesen azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson valamely szálláshely tekintetében.
  • Csere: olyan szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében belép egy csererendszerbe, amely lehetővé teszi számára éjszakai szálláshely vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét, cserébe azért, hogy másoknak ideiglenes hozzáférést biztosít a saját szerződéséből eredő jogokból származó előnyökhöz.
  • Viszontértékesítési szerződés: olyan szerződés, amelynek keretében a kereskedő ellenszolgáltatás fejében segítséget nyújt egy fogyasztónak szálláshely vagy termék eladása vagy vétele során.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.2.2.

2011.2.23.

HL L 33., 2009.2.3.

Utolsó frissítés: 05.06.2009

Top