Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére

Ez a közlemény meghatározza a Bizottság stratégiáját a többnyelvűségnek az európai társadalomban, a gazdaságban és magán a Bizottságon belül történő ösztönzésére. Célja a polgárok nyelvi készségeinek fejlesztése, hogy valamennyi polgár anyanyelvén kívül legalább két nyelven gyakorlati készségekkel rendelkezzen.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2005. november 22.) – Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére [COM(2005) 596 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A többnyelvűség jelenti egyrészt az egyén azon képességét, hogy több nyelvet használjon, másrészt egy földrajzi területen belül különböző nyelvi közösségek együttélését.

A Bizottság többnyelvűségi politikájának három célkitűzése, hogy:

 • ösztönözze a nyelvtanulást és támogassa a nyelvi sokféleséget;
 • elősegítse az egészséges többnyelvű gazdaságot;
 • a polgárok számára saját nyelvükön hozzáférhetővé tegye az Európai Unió jogszabályait, eljárásait és az uniós információkat.

A közlemény bemutatja a nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség ösztönzését célzó különböző intézkedéseket, amelyek a következők:

Főbb intézkedési területek

A Bizottság a többnyelvű társadalom érdekében az alábbi intézkedésekre tesz javaslatot:

 • a tagállamokkal együttműködésben az európai nyelvi kompetenciamutató megvalósítása;
 • vita indítása és ajánlás készítése arról, hogyan korszerűsíthető a nyelvtanárképzés;
 • 2006-ban tanulmány közzététele a korai életkorban elkezdett nyelvtanulással kapcsolatos bevált gyakorlatokról;
 • a javasolt Élethosszig tartó tanulás program révén tanszékek létrehozása a többnyelvűség és az interkulturalizmus tanulmányozása területén;
 • a nyelvoktatás és -tanulás további támogatása az oktatás, a képzés, az ifjúság, a polgári részvétel és a kultúra területén meglevő együttműködési programok révén;
 • a 7. kutatási keretprogram keretében a nyelvi vonatkozású információs társadalmi technológiákkal foglalkozó kutatás és technológiai fejlesztés megerősítése.

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy:

 • hozzanak létre nemzeti tervet a többnyelvűséget – ideértve több nyelvnek a mindennapi életben való használatát és jelenlétét – elősegítő intézkedések strukturálására, összehangolására és a fő irány megteremtésére;
 • vizsgálják felül idegennyelvtanár-képzésük jelenlegi rendszerét a „European Profile for Language Teacher Education” című tanulmány eredményei alapján;
 • az európai bevált gyakorlat alapján vizsgálják felül a korai életkorban elkezdett nyelvtanulás jelenlegi feltételeit;
 • hajtsák végre a luxemburgi elnökségnek a tartalomalapú nyelvoktatásra vonatkozó következtetéseit.

TÖBBNYELVŰ GAZDASÁG

Ez a közlemény meghatározza azokat a területeket, ahol az Uniónak mobilisabb, nyelvi készségekkel rendelkező munkaerőre van szüksége.

Többnyelvűség és versenyképesség

A Bizottság fokozni kívánja a 2002. évi, a szakismeretek és a mobilitás tárgyában készült cselekvési tervét követő munkát. A munkavállalói mobilitás európai évében, 2006-ban a nyelvi készségek is a kiemelt kérdések között szerepelnek.

Többnyelvűség és a fogyasztók

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról nemrég elfogadott 29/2005/EK irányelv megerősíti az értékesítés utáni szolgáltatások során használandó nyelvre vonatkozó biztosítékokat.

Többnyelvűség az információs társadalomban

A Bizottság – i2010 kezdeményezése keretében – a többnyelvűség elősegítésén dolgozik, hogy ezzel ösztönözze a növekedést és a munkahelyteremtést az információs társadalomban és a médiaiparban. Az eTartalom, eTartalom plusz, Media és eTanulás programok támogatják a többnyelvű európai tartalom és tudás megteremtését és terjesztését.

Fordítás

Az egyre gyakoribb online gépi fordítás azt bizonyítja, hogy ez az alapvetően mechanikus művelet nem helyettesítheti az emberi fordító gondolkodási folyamatait, és ezzel hangsúlyozza a fordítás minőségének fontosságát. A „fordítási szolgáltatások európai szabványához” hasonló fejlesztések a megbízók számára jobb minőséget biztosítanak.

Tolmácsolás

A képzett tolmácsok iránti kereslet egyre fokozódik a bővülő piacon, mindenekelőtt a nemzetek feletti és nemzetközi intézményekben. A tolmácsok segítik a többnyelvű társadalmak intézményeinek működését. Bíróságokon, kórházakban, rendőrségen és bevándorlási szerveknél segítik a bevándorló-közösségeket. A megfelelően képzett tolmácsok így hozzájárulhatnak az emberi és demokratikus jogok védelméhez.

Nyelvoktatás, tesztelés és nyelvvizsgáztatás

A nyelvvizsgáztatás akkora üzletággá nőtte ki magát, hogy a fogyasztók nehezen tudják kiválasztani a piacon kínált bizonyítványok közül a legmegfelelőbbet. A Bizottság hozzá kíván járulni a kínálat átláthatóbbá tételéhez azáltal, hogy a világhálón közzéteszi a jelenleg rendelkezésre álló rendszerek listáját.

A Bizottság a többnyelvű gazdaság érdekében az alábbi intézkedésekre tesz javaslatot:

 • 2006-ban tanulmány közzététele a hiányzó nyelvi készségeknek az európai gazdaságra gyakorolt hatásáról;
 • 2006-ban az Európai Unióban rendelkezésre álló nyelvvizsgáztatási rendszerek listájának közzététele az interneten;
 • vizsgálat indítása a filmek és televíziós programok gyakoribb feliratozásának lehetőségeiről a nyelvtanulás érdekében;
 • az intézményközi, többnyelvű IATE (Inter-Agency Terminology Exchange) adatbázis közzététele, amely az uniós vonatkozású hiteles terminológiát biztosítja;
 • 2006-ban konferencia szervezése az egyetemi fordítóképzésről;
 • az i2010 keretében irányadó digitális könyvtári projekt kezdeményezése, amely könnyebbé és érdekesebbé teszi a multimédiás eszközök használatát;
 • kapcsolatteremtés azok között az európai kutatócsoportok között, illetve munkájuk koordinálása, akik az emberi nyelvvel kapcsolatos technológiákkal, gépi fordítással és nyelvi eszközök (szótárak és szinonimaszótárak) fejlesztésével foglalkoznak.

A tagállamokat felkérik, hogy vizsgálják felül az egyetemi képzési programokat.

TÖBBNYELVŰSÉG – KAPCSOLAT A BIZOTTSÁG ÉS A POLGÁROK KÖZÖTT

Ez a közlemény emlékeztet arra, hogy a Tanács által elfogadott legelső rendelet az Európai Közösséget többnyelvű egységként határozza meg, kiköti, hogy a jogszabályokat tegyék közzé a hivatalos nyelveken, és előírja, hogy intézményei a polgárokkal az utóbbiak által választott hivatalos nyelven kommunikáljanak.

Az intézmények fordítási és tolmácsolási szolgálatainak összköltsége az EU 2004. évi teljes költségvetésének 1,05%-át tette ki, vagyis polgáronként évi 2,28 EUR-ba került.

Az utóbbi tíz év során a Bizottság számos többnyelvű kezdeményezést hozott létre (Első a polgár, Párbeszéd a polgárokkal, Európa Önökért, Állampolgárok és Állampolgárok Tanácsadó Szolgálata) annak érdekében, hogy a polgárok megértsék, hogyan befolyásolja életüket az európai jogalkotás, milyen jogokkal rendelkeznek, ha másik országba költöznek, és hogyan gyakorolhatják ténylegesen jogaikat.

A Bizottság:

 • belső hálózatán keresztül biztosítja, hogy valamennyi részlege koherens módon alkalmazza többnyelvűségi politikáját;
 • továbbra is támogatni kívánja a többnyelvűséget honlapján (Europa) és a kiadványaiban;
 • nyelvi portált indít az Europán;
 • nagyobb szerepet ad a tagállamokban működő fordítói kirendeltségeknek a többnyelvűség támogatása terén, mindenekelőtt a Bizottság üzeneteinek a helyi célközönséghez való igazítása révén;
 • magas szintű szemináriumokat szervez a többnyelvűségről a tagállamokban újságírók és más közvélemény-formáló csoportok számára;
 • továbbra is biztosít ösztöndíjakat és oktatási segítséget az egyetemeknek a konferenciatolmácsolás terén, segít távoktatási eszközök kifejlesztésében, valamint hallgatói ösztöndíjakat és tanulmányutakat finanszíroz;
 • folytatja a költséghatékony többnyelvű konferencia- és kommunikációs eszközök fejlesztését;
 • támogatja az európai konferenciatolmács (EMCI) oklevél és az európai konferenciaszervezési (EMCM) oklevél megszerzését;
 • továbbra is teljes körű szerepet játszik a Nyelvi Rezsimekkel, Dokumentációval és Közzététellel Foglalkozó Éves Nemzetközi Találkozóban;
 • továbbra is biztosít az egyetemek számára fordítási mesterképzésre vonatkozó tantervi modellt, és vendégfordítókat küld;
 • illetve nemzetközi fordítási versenyt szervez a tagállamok iskolái között, a nyelvtudás és a nyelvi szakmák ösztönzésére.

A Bizottság már felkérte a tagállamokat arra, hogy 2007-ben tegyenek jelentést azokról az intézkedésekről, amelyeket a „Nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség ösztönzése” című cselekvési terv célkitűzései érdekében tettek.

A közlemény következtetései

 • A Bizottság független szakértőkből álló, többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoportot hoz létre;
 • miniszteri konferenciát tartanak a többnyelvűségről, hogy a tagállamok beszámolhassanak az általuk eddig elért eredményekről és a teendők megtervezéséről;
 • a Bizottság további közleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a többnyelvűség Európai Unión belüli átfogó megközelítésére.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2005. augusztus 1.) – Az Európai Nyelvi Kompetenciamutató [COM(2005) 356 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Communication from the Commission of 24 July 2003 – Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: an Action Plan 2004 - 2006 [COM(2003) 449 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [2003. július 24.] – A nyelvtanulás és a nyelvi sokféleség ösztönzése: cselekvési terv 2004–2006 [COM(2003) 449 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Decision No 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001 [Official Journal L 232 of 14.9.2000] (Az Európai Parlament és a Tanács 1934/2000/EK határozata [2000. július 17.] a nyelvek 2001-es európai évéről).

Council Resolution of 16 December 1997 on the early teaching of European Union languages [Official Journal C 1 of 3.1.1998] (A Tanács állásfoglalása [1997. december 16.] az európai uniós nyelvek korai tanításáról).

See also

Utolsó frissítés: 20.01.2006

Top