Help Print this page 
Title and reference
A szakmai képesítések elismerésének rendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A szakmai képesítések elismerésének rendszere

Ez az irányelv a szakmai képesítések elismerésére szolgáló rendszert határoz meg, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a munkaerőpiac rugalmasabbá válásához, a szolgáltatásnyújtás további liberalizálásához, ösztönözze a képesítések automatikusabb elismerését, valamint egyszerűsítse az igazgatási eljárásokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről [Lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az Európai Unió (EU) tagállamainak valamennyi olyan állampolgárára vonatkozik, akik valamely szabályozott szakmát kívánnak gyakorolni akár önálló vállalkozóként, akár munkavállalóként egy attól eltérő tagállamban, mint ahol szakmai képesítésüket megszerezték.

Az irányelv a Bíróság által azonosított kritériumok alapján különbséget tesz a szabad szolgáltatásnyújtás és a szabad letelepedés fogalmai között. E kritériumok: a szolgáltatás időtartama, gyakorisága, rendszeressége és folytonossága.

A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

Egy valamely tagállamban jogszerűen letelepedett uniós polgár eredeti szakmai címének használata mellett átmeneti vagy alkalmi jellegű szolgáltatást anélkül is nyújthat másik tagállamban, hogy kérelmeznie kellene képesítései elismerését. Abban az esetben azonban, ha a kérdéses szakma a szolgáltatásnyújtó tagállamában nem szabályozott, akkor bizonyítania kell, hogy rendelkezik két év szakmai tapasztalattal.

A fogadó tagállam kötelezheti a szolgáltatásnyújtót arra, hogy (évente megújítandó) nyilatkozatot tegyen az adott ország területén történő szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, amely tartalmaz biztosítási fedezetéről szóló adatokat, illetve más, például állampolgárságot, letelepedést és képzettséget igazoló okmányokat.

Amennyiben a tagállam előírja az illetékes szakmai szervezetnél történő formális nyilvántartásba vételt, ennek feltétel nélkül meg kell történnie. Az illetékes hatóság az előzetes nyilatkozat átvételét követően továbbítja a kérelmező dossziéját a szakmai szervezetnek vagy testületnek. Ha közegészségügyi vagy közbiztonsági vonatkozású szabályozott szakmáról van szó, amelyre nem vonatkozik a feltétel nélküli elismerés, a fogadó tagállam előzetesen ellenőrizheti a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítéseit az arányosság elvének keretein belül.

Ha a szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének használata mellett vagy a szolgáltatásnyújtó előírt képesítésének feltüntetése mellett történik, a fogadó tagállam illetékes hatóságai megkövetelhetik a szolgáltatásnyújtótól, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének megadjon bizonyos információkat, különösen a szakmai felelősséggel kapcsolatos pénzügyi kockázatok ellen védelmet nyújtó biztosítási fedezetre vonatkozó adatokat.

Mind a más tagállamban történő ideiglenes szolgáltatásnyújtás, mind a tartós letelepedés esetében az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell a proaktív információcserét minden olyan jelentős súlyú körülménnyel kapcsolatban, amelyek összefüggnek az illető személynek az adott ország területén való letelepedésével, és várhatóan következményekkel járhatnak a szóban forgó szakmai tevékenység gyakorlására nézve. Ezt az információcserét a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kell végrehajtani.

A LETELEPEDÉS SZABADSÁGA

A letelepedés szabadságáról akkor beszélünk, ha egy szakképzettséggel rendelkező személy ténylegesen szabadon letelepedhet egy másik tagállamban azért, hogy ott folyamatosan gyakoroljon valamely szakmai tevékenységet.

A képesítések elismerésének általános rendszere

Ez az általános rendszer olyan szakmákra alkalmazandó, amelyekre nem terjednek ki a képesítések elismerésére vonatkozó különös szabályok, valamint olyan helyzetekre, ahol a szakmát gyakorló személy az elismerést szabályozó egyéb rendszerek keretében meghatározott feltételeknek nem tesz eleget. Ez a rendszer a kölcsönös elismerés elvén alapul, és nem érinti bizonyos kompenzációs intézkedések alkalmazásának lehetőségét, amennyiben lényeges különbségek lennének a szóban forgó személy képzettsége és a fogadó tagállamban előírt képzettség között. A kompenzációs intézkedések megvalósulhatnak alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga formájában. A szóban forgó személynek jogában áll ezek közül választani, hacsak ettől eltérő rendelkezések nincsenek érvényben.

Amennyiben a fogadó tagállam szabályozza valamely szakma gyakorlásának megkezdését, illetve gyakorlását, tehát meghatározott szakmai képesítés megszerzéséhez köti azt, ennek a tagállamnak az illetékes hatósága a tagállam saját állampolgáraira alkalmazottakkal azonos feltételek mellett köteles engedélyezni az adott szakma gyakorlásának megkezdését és gyakorlását. Azonban a kérelmezőnek olyan, valamely más tagállamban megszerzett képesítéssel kell rendelkeznie, amely a fogadó tagállamban megkövetelt képesítési szintet közvetlenül megelőző alacsonyabb képesítési szinttel legalább egyenértékű szakmai képesítési szintet tanúsít.

Ugyanakkor azonban, ha a szakma gyakorlásának megkezdése a kérelmező tagállamában nincs meghatározott szakmai képesítés megszerzéséhez kötve, a képesítés mellett a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a megelőző tíz év folyamán legalább két évig teljes munkaidőben gyakorolta az adott szakmai tevékenységet, amennyiben olyan fogadó tagállamban kívánja megkezdeni az adott szakma gyakorlását, amelyben az a szakma szabályozott.

Az irányelv öt szakmai képesítési szintet különböztet meg:

 • olyan képzettségi tanúsítvány, amelyet a saját tagállam illetékes hatósága bocsátott ki, és amely igazolja birtokosának általános vagy középiskolai szinten megszerzett általános műveltségét, illetve azt, hogy olyan képzést végzett el, amely nem ad bizonyítványt vagy oklevelet, vagy előzetes képzés nélküli meghatározott vizsgát tett le, vagy a szakmát három egymást követő éven át gyakorolta;
 • olyan bizonyítvány, amely vagy műszaki, illetve szakmai jellegű, vagy általános jellegű középfokú képzés sikeres elvégzését igazolja, és amelyet szakmai képzés egészít ki;
 • olyan oklevél, amely legalább egyéves, középfokú végzettségre épülő képzés vagy legalább egyéves, a feladatkörök és funkciók hasonló szintjére felkészítő szakmai képzés sikeres elvégzését igazolja;
 • olyan oklevél, amely legalább három-, de legfeljebb négyéves felsőfokú vagy egyetemi képzés sikeres elvégzését igazolja;
 • olyan oklevél, amely legalább négyéves felsőfokú vagy egyetemi képzés sikeres elvégzését igazolja.

A fogadó tagállam a következő három eset bármelyikében a képesítések elismerését ahhoz kötheti, hogy egy kompenzációs intézkedést alkalmazzanak (alkalmassági vizsgát vagy legfeljebb három évig tartó alkalmazkodási időszakot követeljenek meg a kérelmezőtől):

 • a kérelmező képzése legalább egy évvel rövidebb volt, mint amelyet a fogadó tagállam megkövetel;
 • az általa elvégzett képzés a fogadó tagállam által megkövetelt, az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat tárgyát képező tantárgyaktól lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában;
 • a fogadó tagállamban érvényes meghatározása szerint az adott szakma egy vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet foglal magában, amely a kérelmező saját tagállamában ennek megfelelő szakmában nem létezik, és ez az eltérés olyan meghatározott képzést követel meg, amely a kérelmező képzettsége körébe tartozó tantárgyaktól lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában.

Az irányelv értelmében a nemzeti és európai szinten reprezentatív szakmai szervezeteknek módjuk van olyan közös követelményrendszereket előterjeszteni, amelyek kompenzálják a tagállamok által előírt képesítések között észlelt jelentős különbségeket. Ez a követelményrendszer biztosítja, hogy ne vessék alá az érintetteket további intézkedéseknek, és egyszermind a megfelelő képesítési szint meglétét is szavatolja. A követelményrendszer tehát egyfajta előre meghatározott kompenzációs intézkedés. A Bizottság 2010 végén készít jelentést az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a közös követelményrendszerekről.

Szakmai tapasztalat által tanúsított képesítések feltétel nélküli elismerésére irányuló rendszer bizonyos ipari, kézművesipari és kereskedelmi tevékenységek területén

Az irányelvben (II. fejezet) felsorolt ipari, kézművesipari és kereskedelmi tevékenységekre a megadott feltételek mellett alkalmazható a szakmai tapasztalat által tanúsított képesítések feltétel nélküli elismerésének elve.

A szakmai tapasztalat elismerése során figyelembe veszik szempontként annak időtartamát és formáját (önálló vállalkozóként vagy munkavállalóként végzett tevékenység). Szintén figyelembe veszik a korábbi képzést, amely csökkentheti a szükséges szakmai tapasztalat mennyiségét. Azonban minden korábbi képzést igazolni kell a tagállam által elismert vagy egy illetékes szakmai szervezet által teljes érvényűnek tekintett bizonyítvánnyal.

Mindezen szakmai tevékenységek gyakorlására a következő helyeken felsorolt feltételek vonatkoznak:

 • a IV. melléklet I. jegyzéke, amely olyan ágazatokat sorol fel, mint pl. a textil-, vegy- és ásványolaj-, nyomda-, feldolgozó és építőipar stb.;
 • a IV. melléklet II. jegyzéke, amely olyan ágazatokat sorol fel, mint pl. jármű- és járműalkatrész-gyártás, a közlekedés kiegészítő tevékenységei, postai szolgáltatások, távközlés, fényképészműtermi tevékenységek stb.;
 • a IV. melléklet III. jegyzéke, amely olyan ágazatokat sorol fel, mint pl. éttermek és szállodák, személyi, közösségi és szabadidős szolgáltatások stb.

Orvosok, ápolók, fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, gyógyszerészek és építészmérnökök képesítésének feltétel nélküli elismerésére irányuló rendszer

A képesítések összehangolt képzési minimumkövetelményeken alapuló feltétel nélküli elismerésének alapelve az alábbi szakmákra terjed ki: orvosok, általános ápolók, fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, gyógyszerészek és építészmérnökök (lásd az irányelv III. fejezetét).

Az elismerés céljából az irányelv képzési minimumkövetelményeket határoz meg e szakmák mindegyikére vonatkozóan, amelyek a tanulmányok minimális időtartamát is szabályozzák. Az V. melléklet sorolja fel azokat a tagállamok által kibocsátott formális képesítéseket, amelyek megfelelnek az irányelvnek. E képesítések birtokosai bármely tagállamban gyakorolhatják szakmájukat.

Az irányelv lehetővé teszi, hogy a tagállamok részidős (nem nappali tagozatos) képzést is engedélyezzenek mindezen szakmákban, azzal a feltétellel, hogy e képzés teljes időtartama, szintje és minősége ne maradjon el a folyamatos nappali képzéséhez képest.

Az érintett szakmák és különösen az építészmérnökök tekintetében szerzett meghatározott jogok sérelme nélkül még akkor is minden tagállamnak el kell ismernie elegendő bizonyítékként a tagállami állampolgárok birtokában lévő, e szakmai tevékenységek megkezdésére jogosító képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, ha azok nem felelnek meg valamennyi megadott képzési követelménynek. Azonban ezeknek az okiratoknak tanúsítaniuk kell az V. mellékletben megállapított referencia-időpont előtt megkezdett képzés sikeres elvégzését, és az okirathoz egy olyan igazolást kell csatolni, amely szerint annak birtokosa a szóban forgó tevékenységet a megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül gyakorolta.

A szakmai képesítések kölcsönös elismerésére irányuló eljárás

Az egyes kérelmeket a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell benyújtani bizonyos okmányok és bizonyítványok kíséretében. Az illetékes hatóság egy hónapon belül visszaigazolást küld a kérelem beérkezéséről, és adott esetben tájékoztatja a kérelmezőt a hiányzó iratokról. Elvileg a kérelem hiánytalan benyújtása után három hónapon belül meg kell születnie a róla szóló határozatnak. Ez a határidő azonban a képesítések elismerésének általános rendszere hatálya alá tartozó esetekben egy hónappal meghosszabbítható. Az elutasítást indoklással kell ellátni. Az elutasító határozat ellen, illetve a döntés határidőn belüli meghozatalának elmulasztása esetén a nemzeti bíróságokon lehet fellebbezni.

A tagállami állampolgárok számára lehetővé kell tenni, hogy használják az általuk megszerzett szakmai címet, illetve annak rövidített formáját, valamint a fogadó tagállam megfelelő szakmai címét. Amennyiben egy szakmát a fogadó tagállamban egy szövetség vagy szervezet szabályoz lásd az I. mellékletet a tagállamok állampolgárai csak akkor jogosultak e szakmai címnek a használatára, ha belépnek a szóban forgó szövetség vagy szervezet tagjai közé.

A tagállamok előírhatják, hogy a kérelmezők rendelkezzenek a szakma gyakorlásához szükséges nyelvismerettel. Ezt a rendelkezést arányosan kell alkalmazni, tehát tilos rendszerszerűen nyelvvizsgákat megkövetelni bármely szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése előtt.

Az irányelv előírja, hogy a fogadó tagállam és a saját tagállam illetékes hatóságai szorosan együttműködjenek egymással a fenti rendelkezések alkalmazásának megkönnyítése érdekében. Ezenkívül az irányelv az alábbi rendelkezések bevezetését is megköveteli:

 • minden tagállamnak ki kell jelölnie egy koordinátort, akinek feladata az irányelv egységes alkalmazásának elősegítése;
 • minden tagállamnak létre kell hoznia egy információs szolgálatot, amelynek feladata, hogy az állampolgárok részére megadja a szükséges tájékoztatást a szakmai képesítések elismerésére vonatkozóan és segítse őket jogaik érvényesítésében, különösen az elismerési kérelmekről határozó hatóságokkal történő kapcsolatfelvétel révén;
 • a tagállamoknak ki kell jelölniük saját képviselőiket a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottságba;
 • a Bizottság megfelelő módon biztosítani köteles a konzultációt az érintett szakmai csoportok szakértőivel.

A tagállamok kötelesek kétévente jelentést küldeni a Bizottságnak a rendszer alkalmazásáról. Ha az irányelv valamely rendelkezésének alkalmazása tekintetében egy tagállam egy meghatározott területen jelentős nehézségekbe ütközik, a Bizottság az érintett tagállammal együttműködve megvizsgálja ezeket a nehézségeket.

2007. október 20-tól kezdve a Bizottság ötévente jelentést készít az irányelv végrehajtásáról.

Háttér

Ez az irányelv a 2001. évi stockholmi Európai Tanács ajánlásaira válaszként született, amelyek megbízták a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy egységesebb, átláthatóbb és rugalmasabb képesítéselismerési rendszert a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérése érdekében.

Az irányelv egységes szövegben egyesíti a szakmai képesítések elismerésének általános rendszeréről szóló három korábbi irányelvet (a hosszú időtartamú felsőfokú képzést igazoló oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsító okiratok elismeréséről szólót; az egyéb szakmai oktatást és képzést igazoló oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsító okiratok elismeréséről szólót; valamint a kézműves szakmák, mesterségek, illetve egyes szolgáltatások képesítéseinek elismerésére szolgáló rendszerről szólót).

Továbbá tizenkét ágazati irányelvet is egységes szerkezetbe foglal; ezek az orvosi, ápolói (77/452/EGK), fogorvosi (78/686/EGK), állatorvosi (78/1026/EGK), szülésznői (80/154/EGK), építészmérnöki, valamint a gyógyszerészi (gyógyszerészoklevelek kölcsönös elismerése és gyógyszerészeti képesítések) szakmákra terjedtek ki.

Az ügyvédi szolgáltatásnyújtásra (77/249/EGK) és az ügyvédek letelepedésére vonatkozó különös irányelveket nem foglalták be ebbe a folyamatba, mert ezek nem szakmai képesítések elismerésére, hanem a tevékenység gyakorlásának engedélyezésére vonatkoznak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2005/36/EK irányelv

2005.10.20.

2007.10.20.

HL L 255., 2005.9.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/100/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21.

A 2005/36/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSA

II. melléklet – A 11. cikk c) pontja ii. alpontjában említett speciális rendszerű képzések jegyzéke:

A Tanács 2006/100/EK irányelve [Hivatalos Lap L 363., 2006.12.20.];

A Bizottság 1430/2007/EK rendelete [Hivatalos Lap L 320., 2007.12.6.];

A Bizottság 755/2008/EK rendelete [Hivatalos Lap L 205., 2008.8.1.];

A Bizottság 279/2009/EK rendelete [Hivatalos Lap L 93., 2009.4.7.];

A Bizottság 213/2011/EU rendelete [Hivatalos Lap L 59., 2011.3.4];

A Bizottság 623/2012/EU rendelete [Hivatalos Lap L 180., 2012.7.12].

III. melléklet – A 13. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett szabályozott képzések jegyzéke:

A Bizottság 1430/2007/EK rendelet [Hivatalos Lap L 320., 2007.12.6.].

V. melléklet – Elismerés a minimálisan kötelező képzési feltételek összehangolása alapján:

A Tanács 2006/100/EK irányelve [Hivatalos Lap L 363., 2006.12.20.];

A Bizottság 213/2011/EU rendelete [Hivatalos Lap L 59.,2011.3.4].

VI. melléklet – A minimális képzési követelmények összehangolásától függően elismert szakmák tekintetében alkalmazandó szerzett jogok:

A Tanács 2006/100/EK irányelve [Hivatalos Lap L 363., 2006.12.20.].

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2007/172/EK határozata (2007.3.19.) a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport felállításáról [Hivatalos Lap L 79., 2007.3.20.].

E szakértői csoport feladata, hogy megkönnyítse az irányelv végrehajtását, valamint a képesítések vonatkozásában szabályozott szakmák területén a belső piac megvalósítását. A Bizottság konzultál ezzel a csoporttal, amelyet a nemzeti koordinátorok, póttagok, valamint a Bizottság egy képviselője alkotnak.

Utolsó frissítés: 14.01.2014

Top