Help Print this page 
Title and reference
Cedefop (Európai Szakképzésfejlesztési Központ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop (Európai Szakképzésfejlesztési Központ)

A Központ feladata, hogy segítse a Bizottságot a szakképzés és a továbbképzés előmozdításában az Európai Unió (EU) szintjén.

JOGI AKTUS

A Tanács 337/75/EK rendelete (1975. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Központ célja, hogy tudományos és technikai tevékenysége révén támogassa a Bizottságot a szakoktatás és szakképzés előmozdításában, valamint közös szakoktatási és szakképzési politika kidolgozásában és megvalósításában. A CEDEFOP felhívja a figyelmet a szakoktatás és szakképzés fontosságára, és segít megérteni, hogy a szakoktatás és szakképzés milyen szerepet tölt be az egész életen át tartó tanulásban és hogyan járul hozzá más szakpolitikákhoz. A CEDEFOP a legszélesebb jogi státuszt élvezi valamennyi tagállamban. A nonprofit központ székhelye Thesszaloníkiben (Görögország) található, feladatai a következők:

 • dokumentációk készítése a szakoktatás és szakképzés fejlesztéséről, hozzájárulás az arra vonatkozó kutatásokhoz, kutatási eredmények, statisztikai adatok és szakpolitikai elemzések biztosítása a szakoktatási és szakképzési politika kidolgozásának támogatására;
 • valamennyi hasznos dokumentáció és információ terjesztése honlapján, valamint kiadványokban, hálózatokon, tanulmányutak, konferenciák és szemináriumok révén;
 • összehangolt megközelítés ösztönzése és támogatása az európai együttműködés erősítésére a szakoktatási és szakképzési politikák kidolgozása terén, valamint a szakmák és szakképesítések változó jellege iránti érdeklődés ösztönzésére;
 • a különböző szakoktatási és szakképzési érdekek megjelenítésére szolgáló fórum biztosítása. Ennek részeként a Bizottság részéről koordinálja a szakértők, tisztviselők, oktatási és képzési intézmények vezetői, pályaorientációs és tapasztalat-akkreditációs szolgálatok vezetői, valamint az egész életen át tartó tanulásról szóló program szociális partnereinek közös tanulmányi látogatásait, összhangban az Európai Parlament és a Tanács az egész életen át tartó tanulás terén 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó cselekvési programjának létrehozásáról szóló határozatával.

A Központ céljainak elérése érdekében középtávú prioritásokat és éves munkaprogramokat határoz meg. A 2009-2011 közötti időszak középtávú prioritásai alapján a Központ stratégiai célkitűzése, hogy „hozzájáruljon a szakoktatás és szakképzés terén a kiválóság eléréséhez, valamint megerősítse az európai együttműködést a szakoktatási és szakképzési politika kidolgozása, végrehajtása és értékelése terén”. Ezt a stratégiai célkitűzést négy prioritás támogatja:

 • információk szolgáltatása az európai szakoktatási és szakképzési politikák számára;
 • az európai tendenciák és kihívások értelmezése a készségek, kompetenciák és tanulás terén;
 • a szakoktatás és a szakképzés által nyújtott előnyök értékelése;
 • a szakoktatás és a szakképzés megítélésének javítása.

A Központ munkájának eredményei az európai intézmények és tagállamok döntéshozóit, valamint a szociális partnereket szolgálják, akik egyedülálló módon a szakoktatási és szakképzési politika és gyakorlat minden szintjén jelen vannak. Az elemzések magas színvonala, valamint a szakoktatás és szakképzés területén megvalósuló európai együttműködést támogató szakértelem és információk jelentik a Központ által hozzáadott értéket, melyek eredményei:

 • egy független, tudományos, európai perspektíva a fejlemények olyan összehasonlító elemzései révén, amelyek EU-szerte felhívják a figyelmet a szakoktatás és szakképzés fontosságára és segítenek megérteni a szakoktatási és szakképzési kérdéseket;
 • komplex kérdések jobb megértése abból a célból, hogy a szakoktatás és szakképzés javítása és a közös célok elérése érdekében közös európai szemléleteket és elveket határozzunk meg;
 • egy egyedülálló fórum, ahol a különböző szakoktatási és szakképzési érdekek képviselői – döntéshozók, szociális partnerek, kutatók és a szakma gyakorlói – megvitathatják a szakpolitikákra vonatkozó javaslatokat és a kutatási eredményeket;
 • nagyobb fokú tudatosság a szakoktatás és szakképzés fejlődését, annak az egész életen át tartó tanulásban betöltött szerepét és más szakpolitikákhoz való hozzájárulását illetően.

A Központ irányító testülete hozza meg a stratégiai döntéseket például a középtávú prioritásokról, fogadja el a munkaprogramot és állítja össze a CEDEFOP bevételeinek és kiadásainak tervezetét. Ennek során figyelembe veszi a Közösség intézményei által jelzett szükségleteket. Az irányítótestület 89 tagból áll (közülük 4-nek nincs szavazati joga), akik a Bizottságot (3 fő), három elkülönített csoportot – az egyes tagállamok kormányzatait (28, Belgium rotációs rendszerben), munkaadói szervezeteit (27), valamint munkavállalói szervezeteit (27) – és a munkavállalói és munkaadói csoportok koordinátorait képviselik európai szinten. Az irányító testületben – amely évente egyszer ülésezik – Norvégia és Izland is képviselteti magát megfigyelői státuszban.

A testületi ülések közötti időszakban az irányító testület által, az Alapító Szabályzatban foglaltak szerint delegált Hivatal felügyeli az irányító testület határozatainak végrehajtását és a Központ irányítását. A Hivatal tagjai az irányító testület elnöke, három alelnöke, további egy képviselő a Bizottság részéről, valamint az irányító testületet alkotó három csoport által kinevezett egy-egy koordinátor.

A Bizottság által az irányító testület jelöltlistájáról kinevezett Igazgató végzi az irányító testület határozatainak végrehajtását és felel a Központ irányításáért. Ő a Központ jogi képviselője és ő szervezi az irányító testület és a Hivatal üléseit. Elkészíti a Központ zárómérlegét, amelyet azután az irányító testület véleményével együtt megküld az Európai Parlament, a Miniszterek Tanácsa, a Bizottság és a Számvevőszék részére, valamint végrehajtja a Központ költségvetését.

Az irányító testület köteles minden évben legkésőbb március 31-ig megküldeni a Bizottság részére a következő pénzügyi évre vonatkozó bevétel- és kiadás-előirányzatot. A Bizottság ezt az előirányzatot az EU előzetes költségvetés-tervezetével együtt továbbítja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A Központ rendelkezésére álló összeget a költségvetési hatóság határozza meg.

A CEDEFOP-ra vonatkozó költségvetési és pénzügyi szabályok összhangban állnak az általános Költségvetési Rendelet legutóbbi módosítása szerinti rendelkezésekkel. A Központ minden kiadását és bevételét a Bizottság számvitelért felelős tisztségviselője ellenőrzi, aki összeállítja a költségvetési és pénzügyi irányításról szóló éves jelentést és megküldi azt a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának.

A Központ alkalmazottaira az Európai Közösségek személyzeti szabályzata vonatkozik. A CEDEFOP dokumentumai valamennyi uniós állampolgár vagy jogi személy számára hozzáférhetők anélkül, hogy indokolniuk kellene erre vonatkozó kérésüket. A hozzáférésről az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) rendelkezik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 337/75/EGK rendelete

1975.2.16.

HL L 39., 1975.2.13.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1946/93/EGK rendelete

1993.7.26.

HL L 181., 1993.7.23.

A Tanács 1131/94/EK rendelete

1994.9.1.

HL L 127., 1994.5.19.

A Tanács 251/95/EK rendelete

1995.3.1.

HL L 30., 1995.2.9.

A Tanács 354/95/EK rendelete

1995.1.1.

HL L 41., 1995.2.23.

A Tanács 1655/2003/EK rendelete

2003.10.1.

HL L 245., 2003.9.29.

A Tanács 2051/2004/EK rendelete

2004.12.21.

HL L 335., 2004.12.1.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2008. június 13.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ külső értékeléséről [COM(2008) 356 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Sor került a Központ külső értékelésére (EN) annak érdekében, hogy felmérjék annak relevanciáját, hozzáadott értékét, hatását és hatékonyságát a 2001-2007 közötti időszakban (eredetileg vizsgált időszak: 2001-2006). A Bizottság által az Európai Parlament számára megküldött jelentés rendkívül pozitív volt.

A Cedefop munkáját relevánsnak találták: a Központ nem csupán válaszolt az EU szakoktatási és szakképzési politikájának időszerű kérdéseire, hanem a legmagasabb szinten hozzájárult az érintett témák továbbfejlesztéséhez. A Központ megalapítása óta információkkal látja el a szakoktatási és szakképzési területen tevékenykedő szereplőket, az európai szakoktatás és szakképzés területén jelen van és jó hírnévre tett szert. A jelentés szerint a Központ kézzelfogható hozzáadott értéket hozott létre. Egyetlen más szervezet sem koncentrál ilyen mértékben a szakoktatás és szakképzés kérdéseire, és a szervezet egyedülálló tapasztalatokat gyűjtött Európa minden részéből. Az értékelés kiemelt néhány kulcsfontosságú területet, amelyeken a CEDEFOP egyértelműen pozitív hatással volt és hozzáadott értéket hozott létre. Ezek közé tartozik az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram támogatása, a koppenhágai folyamatban az európai szakoktatási és szakképzési együttműködés kapcsán elért előrelépések elemzése és jelentések készítése a miniszteri értekezletekre; releváns szakoktatási és szakképzési tárgyú kutatások végzése a tagállamokban jelenleg tapasztalható tendenciák értelmezésére és a hiányos ismeretek kiegészítésére azáltal, hogy fontos elemzéseket készít az Európában jelenleg és a jövőben szükséges készségekre vonatkozóan; lehetőséget biztosít a szakoktatási és szakképzési területen tevékenykedők számára, hogy találkozzanak és megvitassák a legfontosabb kérdéseket, valamint előmozdítja a kölcsönös megértés és egymástól való tanulás folyamatait.

See also

 • További információk a Cedefop (EN) honlapján találhatók

Utolsó frissítés: 29.09.2008

Top