Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengerészek munkaidejének szervezése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A tengerészek munkaidejének szervezése

Az irányelv célja a tengerészek egészségének és biztonságának védelme a munkaidőre vonatkozó minimumkövetelmények megállapítása révén. A megállapodást a valamely tagállamban lajstromozott és/vagy az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészekre kell alkalmazni.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/63/EK irányelve (1999. június 21.) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az Európai Unióban (FST) között, a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött megállapodásról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv meghatározza a tengerhajózási ágazatban alkalmazott munkaidő szervezésére vonatkozó minimumszabályokat. Az ágazat sajátosságából következően a munkaidő szervezéséről szóló 2003/88/EK irányelvben foglaltaktól eltérő, egyedi szabályokat kell elfogadni.

Az 1999/63/EK irányelv a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a tengerészek munkaidejére vonatkozó egyezményét (EN) (ES) (FR) hajtja végre. Ezt az egyezményt megerősítette az ILO 2006-ban elfogadott tengerészeti munkaügyi egyezménye (EN) (ES) (FR).

A tengerészeti munkaügyi egyezmény célja a tengerészekre * alkalmazandó olyan egységes jogi dokumentum létrehozása, amely megfelel a nemzetközi munkaügyi normáknak. A tagállamok és a szociális partnerek az előírtaknál előnyösebb rendelkezéseket is bevezethetnek.

Érintett munkavállalók

A megállapodást a tagállamok bármelyikének területén lajstromozott, akár állami, akár magántulajdonban lévő, rendszerint kereskedelmi tengerészeti tevékenységet végző tengerjáró hajó fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészekre vonatkozóan kell alkalmazni. Azokat a hajókat, amelyek két állam lajstromában is szerepelnek, abban az államban lajstromozottnak kell tekinteni, amelyiknek a lobogója alatt hajóznak.

Munkaidő

A rendes munkaidő napi nyolc óra, heti egy pihenőnappal és a munkaszüneti napokon biztosított pihenőnappal. A tagállamok nem engedélyezhetik ennél kedvezőtlenebb rendes munkaidőt előíró kollektív szerződések megkötését.

A tengerészek munkaidejét * és pihenőidejét* a következőképpen határozzák meg:

  • a munkaidő maximális időtartama, amely nem haladhatja meg:
  • a pihenőidő minimális időtartama, amely nem lehet kevesebb mint:

A pihenőidő legfeljebb két szakaszra osztható, amelyek közül az egyik legalább 6 óra időtartamú. Az egymás után következő pihenőidők közötti időköz nem lehet hosszabb 14 óránál. A szemléket és gyakorlatokat, elsősorban a tűzoltási- és mentőcsónak-gyakorlatokat úgy kell megszervezni, hogy az a pihenőidő eltöltését csak minimális mértékben zavarja. A pihenőidő megszakítása esetén kiegészítő pihenőidőt kell biztosítani.

A hajóparancsnok megtesz minden intézkedést a munkaidővel és a pihenővel kapcsolatosan előírt rendelkezések betartására. A tengerészek napi munka- vagy pihenőidejéről nyilvántartást vezet. Ezenfelül a nemzeti hatóságok kérhetik a hajótulajdonosokat, hogy az őrszolgálatot ellátó és egyéb éjszakai munkát végző személyzetről * információt adjanak.

Továbbá, a hajó személyzeti ellátottságát úgy kell meghatározni, hogy a túl hosszú idejű munkavégzést el lehessen kerülni vagy minimális szintre lehessen csökkenteni, és ezáltal biztosított legyen a megfelelő pihenőidő. A hajótulajdonosnak biztosítania kell, hogy a szükséges személyzet és források a hajóparancsnok rendelkezésére álljanak.

Szabadság

A tengerészek fizetett szabadságra jogosultak. Az éves fizetett szabadságot a munkaviszony minden egyes hónapjára vonatkozóan legalább 2,5 naptári napot alapul véve, a nem teljes hónapok esetében pedig időarányosan kell kiszámítani. A fizetett szabadság minimális időtartama nem helyettesíthető annak fejében nyújtott juttatással, a munkaviszony megszűnésének esetét kivéve.

Különleges körülmények

A hajó parancsnoka jogosult minden tengerésztől megkövetelni, hogy munkát végezzen olyan esetekben, amikor azt a hajó, a hajó fedélzetén tartózkodó személyek, vagy a rakomány biztonsága szükségessé teszi, illetve olyan esetekben, amikor a tengeren bajba jutott másik hajó vagy személyek számára kell segítséget nyújtani.

Ugyancsak elrendelheti a munkaidő és pihenőidő beosztás alkalmazásának felfüggesztését a helyzet normalizálódásáig. A hajóparancsnok a helyzet normalizálódását követően a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a megfelelő pihenőidő megszervezéséről.

A munkaidő be nem tartása

Meg kell tenni minden olyan intézkedést, amely a munka- és pihenőidők betartását szolgálja, ideértve a hajó személyzeti ellátottságának felülvizsgálatát. Minden hajót el kell látni a biztonság szavatolása szempontjából kielégítő létszámú és megfelelő személyzettel.

A tagállamok meghatározzák az irányelvben foglalt rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat.

A munkavállalók kora

Tilos a 18. életévüket be nem töltött tengerészek számára az éjszakai munkavégzés. Eltérés engedélyezhető a tanulmányi programok alapján történő kiképzés esetében, ha az megfelel a munkahelyi egészségre és jóllétre vonatkozó szabályoknak.

16. életévét be nem töltött kiskorú személy hajón nem végezhet munkát. Ezenfelül tilos a 18. életévüket be nem töltött tengerészek alkalmazása, szerződtetése, valamint munkavégzése, amennyiben az adott munka veszélyeztetheti egészségüket vagy biztonságukat.

A munkaügyi alkalmasság igazolása

Valamennyi tengerésznek:

  • igazolással kell tanúsítania, hogy képes ellátni azokat a feladatokat, amelyek végzésére alkalmazzák;
  • rendszeres orvosi vizsgálaton kell részt vennie.

Az orvosi igazolás legfeljebb kétéves, illetve ha a tengerész a 18. életévét még nem töltötte be, egyéves időtartamra érvényes. Sürgős esetekben három hónapon át az illetékes hatóság érvényes orvosi igazolás nélkül is engedélyezheti a tengerész munkavégzését a legközelebbi érintett kikötőig, feltéve, hogy az érintett tengerész közelmúltban lejárt orvosi igazolással rendelkezik. A nemzetközi utakon közlekedő tengerészek orvosi igazolását angol nyelven mindenképpen ki kell állítani.

Háttér

A munkaerőköltségek csökkentése érdekében egyes hajótulajdonosok hajlamosak lehetnek arra, hogy hajóikat „szabad lajstromokban”, úgynevezett „olcsó lobogó” alatt vetessék nyilvántartásba. E harmadik országbeli lobogók az európaiaknál enyhébb társadalmi normákat írnak elő, ezáltal sértik az irányítási, munkahelyi biztonsági és munkajogi szabályokat.

Az olcsó lobogók igénybevétele következményeinek enyhítése érdekében jött létre a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés fogalma. Ez lehetővé teszi az Unió számára a kikötőit használó hajók ellenőrzését, a lobogótól vagy a személyzet nemzetiségétől függetlenül.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Tengerész: minden olyan személy, aki tengerjáró hajón bármely minőségben alkalmazásban áll, szerződtetve van, vagy ott munkát végez.
  • Munkaidő: az az időtartam, amelyet a tengerész a hajó üzemeltetése érdekében végzett munkával tölt el.
  • Pihenőidő: a munkaidőn kívül eltöltött időtartam; ebbe a fogalomba a rövid szünetek nem tartoznak bele.
  • Hajótulajdonos: a hajó tulajdonosa vagy azon egyéb szervezet vagy személy – így például üzemben tartó, ügynök vagy a hajót személyzet nélkül bérlő személy –, amely vagy aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és e felelősség átvállalásával egyidejűleg elfogadta, hogy magára veszi az e megállapodás értelmében a hajótulajdonosokra háruló kötelességeket és felelősséget, függetlenül attól, hogy rajta kívül bármely egyéb szervezet vagy személy teljesíti és vállalja-e a hajótulajdonos nevében ezen kötelességek és felelősség meghatározott részét.
  • Éjszaka: legalább kilenc összefüggő órából álló időszak, amelynek kezdete legkésőbb éjfél, és legkorábban reggel öt óráig tart.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1999/63/EK tanácsi irányelv

1999.7.22.

2002.6.30.

HL L 167., 1999.7.2.

Az 1999/63/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSA

Melléklet – Az európai szociális partnerek megállapodása

A Tanács 2009/13/EK irányelve [Hivatalos Lap L 124., 2009.5.20.].

See also

  • Ha további információkat szeretne megtudni a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezményről, keresse fel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (EN) (ES) (FR) weboldalát.

Utolsó frissítés: 23.03.2011

Top