Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalók munkahelyi képviseletére vonatkozó uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A munkavállalók munkahelyi képviseletére vonatkozó uniós szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/14/EK irányelv – az uniós munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kerete

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv általános elveket határoz meg az EU-ban székhellyel rendelkező vállalkozások munkavállalóit megillető minimális tájékoztatási* és konzultációs* jogokkal kapcsolatban. Az elvek alkalmazására a nemzeti jogszabályoknak, valamint a szociális partnerek közötti munkakapcsolatok gyakorlatának megfelelően kerül sor.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok:
  • meghatározhatják, hogy az irányelvet a legalább 20 vagy a legalább 50 munkavállalót foglalkoztató vállalkozásokra alkalmazzák;
  • különleges rendelkezéseket állapíthatnak meg a főként politikai, szakmai szervezeti, vallási, karitatív, oktatási, tudományos vagy művészeti célú tevékenységet végző vállalkozásokra vonatkozóan;
  • lehetővé tehetik a munkaadók számára, hogy ne kelljen tájékoztatást nyújtaniuk a munkavállalók képviselőinek, illetve konzultációt folytatniuk velük olyan esetekben, amikor ez súlyosan károsítaná a vállalkozás működését.
 • A tájékoztatás és a konzultáció a vállalkozások következő adataira terjed ki:
  • a vállalkozás jelenlegi – többek között gazdasági – helyzete és annak várható alakulása;
  • a foglalkoztatás szerkezete és várható alakulása, különösen abban az esetben, ha a munkahelyeket veszély fenyegeti;
  • olyan döntések, amelyek a munkaszervezés vagy a szerződéses viszonyok lényeges változásához vezethetnek.
 • A konzultációt:
  • a célnak megfelelő időben, módon és tartalommal folytatják;
  • az adott témától függően a vezetőség és a munkavállalói képviselet megfelelő szintjén folytatják;
  • a munkaadó által nyújtott tájékoztatás alapján folytatják;
  • úgy folytatják, hogy a munkavállalók képviselőinek lehetőségük legyen a munkaadóval találkozni és választ kapni;
  • a várhatóan a munkaszervezés vagy a szerződéses viszonyok lényeges változásához vezető döntésekkel kapcsolatos megállapodás elérésére tekintettel folytatják.
 • A munkavállalók képviselői és tanácsadóik nem hozhatnak nyilvánosságra semmiféle olyan információt, amelyet bizalmasan hoztak a tudomásukra.
 • Az eredeti jogszabály lehetőséget biztosított az uniós országoknak arra, hogy a tengerjáró hajók legénységét kizárják az irányelv hatálya alól. Ezt a mentességet az irányelv 2015-ös módosítása megszüntette.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. március 23-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2005. március 23-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

2015 elején az Európai Bizottság konzultációt folytatott a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel a következő három irányelvnek egyetlen jogi aktusba történő összevonásáról: a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kerete, a csoportos létszámcsökkentés, valamint a vállalkozások átruházása.

A konzultáció kiterjed továbbá a „tájékoztatás” és a „konzultáció” fogalmának jobb összehangolására is.

A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció

KULCSFOGALMAK

* Tájékoztatás: a munkaadó által biztosított információk, amelyek révén a munkavállalók képviselői megismerhetnek és tanulmányozhatnak egy adott témát.

* Konzultáció: a munkavállalók képviselői és a munkaadó közötti eszmecsere és párbeszéd.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról – Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata a munkavállalók képviseletéről (HL L 80., 2002.3.23., 29–34. o.)

A 2002/14/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Konzultációs dokumentum: Az EUMSZ 154. cikke szerint a szociális partnerekkel folytatandó konzultáció első szakasza a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról szóló uniós irányelvek egységes szerkezetbe foglalásáról (C(2015) 2303 final, 2015.4.10.)

utolsó frissítés 12.01.2016

Top