Help Print this page 
Title and reference
Szociális biztonsági rendszerek koordinációja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szociális biztonsági rendszerek koordinációja

Az Európai Unió (EU) szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló jogszabálya nem váltja fel a nemzeti rendszereket egy egységes európai rendszerrel. A nemzeti jogszabályok irányadóak az olyan szempontok tekintetében, mint például a szociális biztonsági rendszerek kedvezményezettjei, az ellátás szintje és a jogosultsági feltételek. Az EU azonban az EU-n, Izlandon, Liechtensteinen, Norvégián és Svájcon belüli mozgás tekintetében közös szabályokat állapít meg a szociális biztonsági jogok védelme céljából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló jogszabálya nem váltja fel a nemzeti rendszereket egy egységes európai rendszerrel. A nemzeti jogszabályok irányadóak az olyan szempontok tekintetében, mint például a szociális biztonsági rendszerek kedvezményezettjei, az ellátás szintje és a jogosultsági feltételek. Az EU azonban az EU-n, Izlandon, Liechtensteinen, Norvégián és Svájcon belüli mozgás tekintetében közös szabályokat állapít meg a szociális biztonsági jogok védelme céljából.

MI A RENDELET CÉLJA?

Közös szabályokat határoz meg az EU-n (illetve Izlandon, Liechtensteinen, Norvégián és Svájcon) belüli mozgás tekintetében a szociális biztonsági jogok védelme céljából.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet a szociális biztonság minden klasszikus ágára kiterjed, így a következőkre:

betegség,

anyaság és apaság,

öregségi nyugdíj,

előnyugdíjak és rokkantsági nyugdíjak,

túlélő hozzátartozói ellátások és haláleseti juttatások,

munkanélküliség,

családi ellátások,

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések.

A kedvezményezetteknek biztosítják ellátásaik kifizetését, fedezik egészségügyi ellátásukat, valamint azok családi ellátásokban részesülhetnek akkor is, ha valamely másik uniós országba költöznek.

Kedvezményezettek

A valamely uniós ország szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartozó valamennyi uniós polgár (és családja) részesülhet a koordinációs szabályok előnyeiből. E szabályok vonatkoznak a munkavállalókra és önálló vállalkozókra, köztisztviselőkre, diákokra, nyugdíjasokra, továbbá munkanélküli, még vagy már nem dolgozó személyekre.

A szabályok egyúttal az EU-ban jogszerűen lakóhellyel rendelkező nem uniós polgárokra és családtagjaikra is alkalmazandók.

Alapelvek

A kedvezményezettek:

csak egy uniós ország jogszabályainak hatálya alatt állnak és ott fizetnek hozzájárulást. A szociális biztonságért felelős szervezetek határoznak arról, hogy mely joghatóság alá tartoznak (az egyetlen alkalmazandó jog elve);

jogai és kötelezettségei megegyeznek azon ország állampolgárainak jogaival és kötelezettségeivel, amelyben biztosítva vannak (az egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség elve);

ellátásai kiszámításakor biztosítják számukra valamely más országban megszerzett biztosítási, foglalkoztatásban töltött vagy tartózkodási idő figyelembevételét (az időszakok összesítésének elve);

amennyiben valamely országban jogosultak pénzbeli ellátásra, ezt az ellátást akkor is megkapják, ha nem élnek abban az országban (az ellátások exportálhatóságának elve valamennyi uniós országba, amelyben a kedvezményezett vagy a családtagjai lakóhellyel rendelkeznek).

Európai egészségbiztosítási kártya (a továbbiakban: EHIC)

Az EHIC (amely díjmentes) jogosultságot biztosít a lakóhelyük szerintitől eltérő uniós országban tartózkodó - például nyaraló - személyeknek egészségügyi ellátás igénybevételére a tartózkodásuk során, mégpedig azonos feltételek és költségek mellett, mint az adott országban biztosított személyek. A költségeket ezt követően a származási ország társadalombiztosítási szerve viseli vagy téríti vissza. Az európai egészségbiztosítási kártyát a biztosított személy országának egészségbiztosítási szolgálata bocsátja ki.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának eszközei

Az intézmények kötelesek valamennyi kérelemre ésszerű időn belül válaszolni, valamint az érintett személyeket a rendelet szerinti jogaik megerősítése céljából minden szükséges információval ellátni. A rendelet olyan szabályokat állapít meg, amelyek biztosítják, hogy az uniós országok intézményei fokozottan együttműködjenek és polgáraik javára kölcsönösen támogassák egymást.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2004. május 20-tól.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának az EU szociális biztonsági rendszereinek összehangolásával kapcsolatos oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

883/2004/EK rendelet

2004.5.20.

-

HL L 166., 2004.4.30., 1-123. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

988/2009/EK rendelet

2009.10.30.

-

HL L 284., 2009.10.30., 43-72. o.

1231/2010/EU rendelet

2010.1.1.

-

HL L 344., 2010.12.29., 1-3. o.

465/2012/EU rendelet

2012.6.28.

-

HL L 149., 2012.6.8., 4-10. o.

1224/2012/EU rendelet

2013.1.8.

-

HL L 349., 2012.12.19., 45-46. o.

Az 883/2004/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (Hivatalos Lap L 284., 2009.10.30., 1-42. o.).

Utolsó frissítés: 17.03.2015

Top