Help Print this page 
Title and reference
Munkaidő-szervezés: az alapirányelv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Munkaidő-szervezés: az alapirányelv

Ez az irányelv általános biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeket állapít meg a munkaidő megszervezése tekintetében. Foglalkozik ezenfelül a napi pihenőidővel és a szünetekkel, a heti pihenőidővel, az éves szabadsággal, valamint az éjszakai és a váltott műszakban végzett munka bizonyos szempontjaival. Ágazati rendelkezéseket tartalmaz a közúti szállítás, a tengeren történő munkavégzés és a polgári repülés vonatkozásában.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közösségi jog egyértelműsége és átláthatósága érdekében az irányelv egységes szerkezetbe foglalja a régi alapirányelvet, azaz az 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelvet, és annak a 2000. június 22-i 2000/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított változatát. A jogszabály egyensúlyt kíván teremteni egyfelől a munkavállalók biztonságával és egészségvédelmével összefüggő elsődleges célkitűzés, másfelől a korszerű európai gazdaság igényei között.

Munkaidő-szervezés

A munkaidő * az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden munkavállalót megillessenek az alábbi jogok:

 • 24 órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő *;
 • pihenőszünet, ha a munkanap hat óránál hosszabb;
 • hétnaponként átlag 24 órás minimális, megszakítás nélküli pihenőidő (a 11 órás napi pihenőidőn felül);
 • a heti átlagos munkaidő ne haladja meg a 48 órát, beleértve a túlórákat is;
 • legalább négy hét éves fizetett szabadság.

A heti átlagok kiszámításához a tagállamok referencia-időszakot vehetnek figyelembe, amely:

 • a heti pihenőidő tekintetében nem haladhatja meg a 14 napot;
 • a maximális heti munkaidő tekintetében nem haladhatja meg a négy hónapot;
 • Az éjszakai munka időtartama tekintetében a referencia-időszakot a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően vagy kollektív szerződés útján kell meghatározni.

Az éjszakai munka * külön esetet képez, mivel időtartama átlagosan nem haladhatja meg a nyolc órát 24 órás időszakonként. A különös veszéllyel vagy erős fizikai vagy szellemi megterheléssel járó munkára irányadó feltételeket nemzeti jogszabály és/vagy gyakorlat, illetve kollektív szerződések útján állapítják meg.

Az éjszakai munkát végző munkavállalókat * munkájuk jellegének megfelelő biztonság- és egészségvédelemben kell részesíteni. Munkába lépésüket megelőzően és azt követően rendszeresen ingyenes egészségügyi vizsgálaton kell részt venniük. Amennyiben alkalmatlannak bizonyulnak, lehetőség szerint nappali munkára kell áthelyezni őket. A munkát egy bizonyos munkaritmus szerint megszervezni kívánó munkáltatónak figyelembe kell vennie azt az általános elvet, hogy a munkát az azt végző emberhez kell igazítani, különösen a monoton munka és az előre megállapított munkaritmusban való munkavégzés elkerülése érdekében. Az éjszakai munkát végző munkavállalókat rendszeresen alkalmazó munkáltatóknak erről tájékoztatniuk kell az egészségvédelmi és biztonsági kérdésekben illetékes hatóságokat.

A fenti elvektől eltérni kollektív szerződések vagy a szociális partnerek által kötött megállapodások alapján lehet. Eltérés különösen a következő esetekben engedélyezhető:

 • a munkavállalók biztonság- és egészségvédelméről szóló általános elvekre tekintettel, ha a munkaidő időtartamát nem mérik és/vagy a munkavállalók maguk sem tudják meghatározni;
 • bizonyos olyan tevékenységek esetében, amelyekre az jellemző, hogy a munkavállaló munkahelye és lakóhelye távol van egymástól, beleértve a nyílt tengeri tevékenységet *;
 • az olyan biztonsági és felügyeleti tevékenységek esetében, amelyek célja a vagyon- és személyvédelem;
 • olyan tevékenységek esetében, ahol folyamatos szolgálatra van szükség: ilyenek például a kórházi gondozással kapcsolatos szolgáltatások, a mezőgazdaság, valamint a sajtó- és tájékoztatási szolgáltatások;
 • ahol a tevékenység előreláthatóan hullámzó jellegű, különösen a mezőgazdaság, az idegenforgalom és a postai szolgáltatások területén, valamint a vasúti szállításban munkát végzők esetén;
 • amennyiben az érintett munkavállalók számára egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosítanak:
  • az irányelvben felsorolt kritériumok szerint, például olyan tevékenységek esetében, ahol folyamatos szolgálatra vagy termelésre van szükség;
  • kollektív szerződések vagy a szociális partnerek megállapodásai útján.

Az eltérés eredményeként a heti munkaidő kiszámításához használt referencia-időszak nem haladhatja meg a 6 hónapot, illetve kollektív megállapodás esetén a 12 hónapot.

A tagállamok engedélyezhetik a munkáltatóknak a heti 48 órás munkaidőkorláttól való eltérést, amennyiben ahhoz a munkavállaló hozzájárul. Ennek megtagadása miatt a munkavállaló nem kerülhet hátrányos helyzetbe. A munkáltató vállalja, hogy az illetékes hatóságok számára hozzáférhető nyilvántartást vezet azokról az esetekről, amikor a munkavállalók beleegyeztek abba, hogy a munkaidőkorlátokat meghaladó munkát végezzenek. Figyelemmel kell lenni a biztonság- és egészségvédelemmel kapcsolatos általános elvekre.

Különös rendelkezések vonatkoznak bizonyos foglalkoztatási ágazatokra:

 • utazó munkavállalók * és nyílt tengeri létesítményeken végzett tevékenység: a napi pihenőidővel, a pihenőszünettel, a heti pihenőidővel és az éjszakai munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandók az utazó munkavállalókra; mindamellett a tagállamok elegendő pihenőidőt * biztosítanak az utazó munkavállalóknak, az irányelv iránymutatásaival összhangban. A maximális heti óraszám kiszámításához használt referencia-időszakot 12 hónapra terjeszthetik ki olyan munkavállalók esetében, akik nyílt tengeri tevékenységet végeznek;
 • halászhajókon dolgozó munkavállalók: a napi pihenőidővel, a maximális heti óraszámmal és az éjszakai munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandók a tagállamok lobogója alatt közlekedő tengerjáró halászhajók munkavállalóira; mindamellett egy egyéves referencia-időszakban a heti átlagos munkaidő nem lépheti túl a 48 órát. A maximális munkaóraszám 24 órás időszak alatt 14 óra és heti 72 óra. A pihenőidő alsó határa nem lehet kevesebb, mint napi 10 óra, illetve heti 77 óra. E két terület tekintetében az időhatárokat nemzeti rendelkezések, kollektív szerződések vagy a szociális partnerek közötti megállapodások határozzák meg. A Bizottság legkésőbb 2009-ben felülvizsgálja az e területtel kapcsolatos rendelkezéseket;
 • orvosgyakornokok: az orvosgyakornokokat illetően egy 2004. augusztus 1-jétől számított ötéves átmeneti időszakot írtak elő. Az átmeneti időszak első három évében a heti átlagos munkaidő nem haladja meg az 58 órát. A következő két évben az átlagos felső határ nem haladhatja meg az 56 órát. Bizonyos tagállamoknak engedélyezhető egy hatodik átmeneti év is, amely során az átlagos munkaidő nem haladhatja meg a heti 52 órát. Az átmeneti időszakot követően a felső határ heti 48 óra lesz.

A tagállamok és a Bizottság ötévente jelentést készítenek az irányelv gyakorlati végrehajtásáról.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Munkaidő: az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.
 • Pihenőidő: az az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek.
 • Éjszakai idő: az a nemzeti jog által meghatározott időtartam, amely nem kevesebb, mint hét óra, és amely minden esetben magában foglalja az éjfél és az 5.00 közötti időszakot.
 • Éjszakai munkát végző munkavállaló: egyrészről az a munkavállaló, aki az éjszakai idő alatt napi munkaidejéből legalább három órában rendszeresen munkát végez; másrészről az a munkavállaló, aki éves munkaidejének bizonyos hányadában éjszakai idő alatt végez munkát, az érintett tagállamnak a következők alapján történő meghatározása értelmében:
 • Utazó munkavállaló: az a munkavállaló, akit egy közúti, légi vagy belvízi, személyszállítást vagy árufuvarozást végző vállalkozás az utazó vagy repülő személyzet tagjaként alkalmaz.
 • Nyílt tengeri tevékenység: olyan, főleg nyílt tengeri létesítményeken, vagy azokról (többek között fúróberendezésekről) végzett munkát jelent, amely közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban van az ásványi készletek, többek között a szénhidrogének felkutatásával, feltárásával vagy kitermelésével, vagy az ilyen tevékenységekhez kapcsolódó, akár nyílt tengeri létesítményről, akár hajóról induló búvármunkával.
 • Elegendő pihenés: a munkavállalók rendszeres pihenőidőt kapnak, amelynek tartama időegységekben van kifejezve, és amely elég hosszú és folyamatos annak biztosításához, hogy a munkavállalók fáradtság vagy rendszertelen munka következtében ne okozzanak magukban, a munkatársaikban vagy másokban kárt, valamint ne károsítsák egészségüket se rövid, se hosszú távon.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2003/88/EK irányelv [az elfogadás együttdöntési eljárás alapján, a COD/2002/0131 sz. dokumentummal történt]

2004.8.2.

HL L 299., 2003.11.18., 9. o.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 2010. március 24-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A munkaidő-irányelv felülvizsgálata (az EUMSZ 154. cikke szerint a szociális partnerekkel folytatandó uniós szintű konzultáció első szakasza) [COM(2010) 106 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé] A munkaidő-irányelvet felül kell vizsgálni az európai uniós munkafeltételek változásának figyelembevétele érdekében. A jogszabályoknak nagyobb fokú rugalmasságot kell lehetővé tenniük a munkaszervezést illetően, különösen az alábbiak tekintetében:

 • a munkarend meghatározása. A Bizottság megjegyzi, hogy noha Európában csökken az átlagos heti munkaidő, nagy eltérések vannak az ágazatok között és az olyan munkavállalók tekintetében, akik személyre szabott munkarendről tudnak megállapodni a munkáltatójukkal. A munkaidő meghatározása során figyelembe kellene venni a munkavállalók érdekeit és a vállalkozások versenyképességét;
 • az ügyeleti időnek, azaz annak az időnek a kiszámítása, amely során a munkavállalók a munkahelyükön tartózkodnak, de nem végeznek munkát. Az ügyelet különösen gyakori az egészségügyi szolgáltatásoknál és a segélyszolgálatoknál (például rendőrség és tűzoltóság);
 • a maximális heti munkaidő kiszámításához használt referencia-időszak. Ennek az időszaknak a meghosszabbítása lehetővé tenné a bizonyos vállalkozások termelésére jellemző szezonális ciklusok figyelembevételét;
 • a napi és heti minimális pihenőidő kiadása, illetve annak rövid vagy hosszú távú elhalasztása.

A Bizottságnak konzultációt kell kezdeményeznie az európai szociális partnerekkel annak elemzése érdekében, hogy milyen módon kellene felülvizsgálni az irányelvet.

A Bizottság 2006. július 7-i jelentése a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek működéséről (a menetrendszerű városi tömegközlekedésben a személyszállításért felelős munkavállalók munkaidő-szervezése) [COM(2006) 371 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése a 2003/88/EK irányelv nyílt tengeren munkát végző munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek működéséről [COM(2006) 853 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 07.07.2010

Top