Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés

A szolgáltatásnyújtás szabadsága a közös közlekedéspolitika egyik alapelve, amely biztosítja, hogy bármely uniós ország fuvarozója állampolgárságán vagy székhelyén alapuló megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a nemzetközi fuvarozási piacokhoz. E rendelet megállapítja az EU-n belüli autóbusszal, ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi személyszállítás feltételeit.

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet egyesíti a 684/92/EGK és a 12/98/EK rendeleteket azzal a céllal, hogy egyszerűsítse és egyértelműsítse az EU területén belüli nemzetközi közúti utasszállításra vonatkozó szabályokat, és azokat a feltételeket, amelyek alapján a nem honos fuvarozók belföldi közúti szolgáltatásaikat működtethetik.

A szolgáltatásnyújtás szabadsága

Bármely fuvarozó állampolgárságán vagy székhelyén alapuló megkülönböztetés nélkül nyújthat nemzetközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokat, ideértve a menetrend szerinti különcélú járatok és a különjáratok üzemeltetését, amennyiben:

  • a székhely szerinti uniós országban jogosult autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás végzésére a nemzeti jog által a piachoz való hozzáférés tekintetében megállapított feltételekkel összhangban;
  • megfelel az uniós szabályokkal összhangban meghatározott, a személyszállítói foglalkozás folytatására vonatkozó feltételeknek a belföldi és nemzetközi személyszállítás terén;
  • megfelel a járművezetőkre és a járművekre vonatkozó uniós jogszabályi előírásokhoz kapcsolódó jogi követelményeknek.

Közösségi engedély

Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás a székhely szerinti uniós ország illetékes hatóságai által kiállított közösségi engedélyhez kötött. Az engedélyt a fuvarozó nevére, legfeljebb tízéves, megújítható időszakokra kell kiállítani, a kiadott engedély másra nem ruházható át. Az uniós országok határozhatnak úgy, hogy a közösségi engedély a belföldi szállítási tevékenységekre is érvényes legyen.

Engedélyköteles menetrend szerinti járatok

Az engedélyt a fuvarozó nevére, legfeljebb ötéves időszakra kell kiállítani, a kiadott engedély másra nem ruházható át. Ugyanakkor az engedélyt megszerző fuvarozó azon uniós ország illetékes hatóságának egyetértésével, amelynek területén az indulás helye található, a járatot alvállalkozó bevonásával is üzemeltetheti. Az engedélyek kiadásához minden olyan uniós ország hatóságainak egyetértése szükséges, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállhatnak. Az engedélyben meg kell határozni a szolgáltatás típusát, a járat útvonalát, a megállóhelyeket és a menetrendet, illetve az érvényesség időtartamát. Az engedély menetrend szerinti járatok üzemeltetésére jogosítja fel a jogosultat mindazon uniós országok területén, amelyeken a járatok útvonala áthalad.

Az engedélyt nem lehet kiállítani, illetve meghosszabbítani vagy módosítani, amennyiben:

  • a kérelmező nem képes a járatot közvetlenül a rendelkezésére álló eszközökkel üzemeltetni;
  • a kérelmező nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait;
  • engedély megújítása iránti kérelem esetén nem tartották be az engedélyezés feltételeit;
  • valamely uniós ország úgy ítéli meg, hogy az érintett szolgáltatás súlyosan veszélyeztetné az egy vagy több közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó, hasonló szolgáltatás életképességét;
  • valamely uniós ország úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatás elsődleges célja nem a különböző uniós országok közötti utasszállítás.

Vis maior esetének kivételével a menetrend szerinti járat üzemeltetője megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy eleget tegyen a folyamatosságra, a menetrend betartására és a kapacitásra vonatkozó előírásoknak, és megfeleljen az illetékes hatóság által megállapított feltételeknek.

Kabotázs

Kabotázs a következő járatok esetén megengedett:

  • ideiglenes, a fogadó uniós országban végzett belföldi közúti személyszállítási szolgáltatások;
  • a menetrend szerinti nemzetközi járaton utasok felvétele és célba juttatása ugyanazon uniós országban, feltéve, hogy a kabotázs nem a járat fő rendeltetése.

Ellenőrzés és szankciók

A menetrend szerinti járatokat működtető fuvarozóknak egyéni vagy közös menetjegyet kell kiadniuk, amely tartalmazza az indulás és az érkezés helyét, a menetjegy érvényességi idejét és a viteldíjat.

Az uniós közúti szállításra vonatkozó jogszabályok súlyos megsértése esetén a jogsértést elkövető fuvarozó székhelye szerinti uniós ország illetékes hatóságai megteszik az ügyben a szükséges intézkedéseket, amelyek figyelmeztetést is tartalmazhatnak, vagy közigazgatási szankciók kivetéséhez is vezethetnek. Az uniós közúti fuvarozási jogszabályok nem honos fuvarozó általi súlyos jogsértése esetén az uniós ország, amelyben a jogsértést megállapították elküldi a fuvarozó székhelye szerinti uniós ország illetékes hatóságainak a jogsértés leírását, kategóriáját, típusát és súlyosságát, valamint a megállapított szankciókat. Valamennyi súlyos jogsértést be kell vezetni a fuvarozási vállalkozásokat tartalmazó nemzeti elektronikus nyilvántartásba.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. december 4. napján lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88–105. o.)

Az 1073/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 13.12.2015

Top