Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU tengereinek a biztonsága: hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU tengereinek a biztonsága: hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek

Az Európai Unió (EU) jogi keretet hozott létre az uniós országok és a hajók felügyeletének, vizsgálatának és bizonyítványok kiállításának a nevükben történő végrehajtására kijelölt elismert szervezetek* közötti kapcsolat szabályozására.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/15/EK irányelve (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) jogi keretet hozott létre az uniós országok és a hajók felügyeletének, vizsgálatának és bizonyítványok kiállításának a nevükben történő végrehajtására kijelölt elismert szervezetek* közötti kapcsolat szabályozására.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv azokat a szabályokat és feltételeket határozza meg, amelyek mentén valamely uniós ország - lobogó szerinti államként - felhatalmazhatja valamely elismert szervezetet a jogszabályban előírt felügyelet és bizonyítványkiállítás ezen ország nevében történő végrehajtására.

FŐBB PONTOK

Az elismert szervezetek felhatalmazása

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy hatóságaik végrehajtsák a vonatkozó nemzetközi egyezményekben* előírtakat a lobogójuk alatt közlekedő hajók vizsgálata, valamint azok bizonyítványainak kiállítása tekintetében.

A hajók jogszabályban előírt bizonyítványainak* a kiállítására vagy megújítására vonatkozó felügyeletek és vizsgálatok teljes körű vagy részleges lefolytatására az uniós országok szervezeteket hatalmazhatnak fel. E feladatokkal azonban kizárólag elismert szervezeteket bízhatnak meg.

Mindazonáltal a teherhajó-biztonsági rádióbizonyítványok kiállításával összefüggő feladatok a megfelelő szakértelemmel és szakképzett személyzettel rendelkező jóváhagyott magánszervezetekre is átruházhatók.

Az uniós országok elismert szervezetek felhatalmazását nem tagadhatják meg. Dönthetnek azonban úgy, hogy objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján korlátozzák a felhatalmazandó szervezetek számát.

Az uniós országok hatóságai uniós szinten elismerhetnek, majd fel is hatalmazhatnak EU-n kívüli országokban található szervezeteket. Ilyen esetben kölcsönös felhatalmazási megállapodások kötésére lehet szükség.

Munkakapcsolat

Amikor valamely uniós ország felhatalmaz egy elismert szervezetet, azzal „munkakapcsolatot” hoz vele létre. A munkakapcsolatot megállapodás szabályozza, amely többek között a következőkre vonatkozó záradékokat tartalmaz: pénzügyi felelősség, a feladatok időszakos ellenőrzése, a hajók véletlenszerű és részletekbe menő felügyelete, valamint az osztályra vonatkozó információk kötelező jelentése (a „hajóosztály” az ugyanolyan felépítésű hajók csoportját jelenti). Az elismert szervezetek számára előírhatják, hogy helyi képviselettel kell rendelkezniük az adott országban.

Az uniós országoknak tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot a létrejött munkakapcsolatokról.

Az uniós országok felfüggeszthetik vagy vissza is vonhatják egy elismert szervezet felhatalmazását, ha úgy vélik, hogy az adott szervezet már nem tesz eleget a feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeknek.

Ellenőrzés

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a nevükben eljáró elismert szervezetek hatékonyan hatják végre feladataikat. Kétévente ellenőrizniük kell őket, az uniós országokat és a Bizottságot pedig tájékoztatniuk kell ezen ellenőrző tevékenységek eredményeiről.

Amikor a hajók ellenőrzését kikötő szerinti államként végzi az adott uniós ország, a következő esetekben kell tájékoztatnia a Bizottságot és a többi uniós országot:

  • a jogszabályban előírt érvényes bizonyítvánnyal rendelkező hajó valójában nem tesz eleget a nemzetközi egyezményekben előírt vonatkozó előírásoknak;
  • az érvényes osztályozási bizonyítvánnyal* rendelkező hajóról kiderül, hogy hiányosságai vannak a bizonyítványban lefedett területek tekintetében.

Az uniós országoknak csak a biztonságra, valamint a biztonságra és a környezetre súlyos fenyegetést jelentő hajókat kell jelenteniük, továbbá azokat az eseteket, ahol különösen gondatlan magatartás bizonyítható az elismert szervezet részéről. A szervezeteket folyamatosan tájékoztatni kell annak érdekében, hogy meg tudják tenni a szükséges korrekciós intézkedéseket.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2009. június 17.

HÁTTÉR

Az irányelvet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló 391/2009/EK rendelettel egyidejűleg fogadták el. E két jogi aktus hatályon kívül helyezi a 94/54/EK irányelvet. A rendelet uniós szintű engedélyezési rendszert hoz létre, amely előfeltétele bármely szervezet valamely uniós ország által a 2009/15/EK irányelv szerint történő felhatalmazásának.

KULCSFOGALMAK

*Elismert szervezet: a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló 391/2009/EK rendelettel összhangban elismert szervezet (lásd a Háttér című részt).

*Nemzetközi egyezmények: az 1974. november 1-jei Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS 74) a Melléklet XI/2. fejezete kivételével; az 1996. április 5-i merülésvonalakról szóló nemzetközi egyezmény; az 1973. november 2-ai Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről (MARPOL-egyezmény), annak jegyzőkönyveivel és módosításaival együtt, valamint az uniós országok mindegyikében kötelező kapcsolódó szabályzatok naprakész változata, az az IMO-jogeszközök végrehajtási szabályzata 2. részének a 16.1., 18.1. és 19. bekezdése és az elismert szervezetek IMO-jogeszközei 2. részének az 1.1., 1.3., 3.9.3.1., 3.9.3.2. és 3.9.3.3. szakasza kivételével.

*Jogszabályban előírt bizonyítvány: valamely lobogó szerinti állam által vagy nevében a nemzetközi egyezményekkel összhangban kibocsátott bizonyítvány.

*Osztályozási bizonyítvány: olyan okmány, amely igazolja, hogy a hajó megfelel a meghatározott célú használatára vagy meghatározott működési területre vonatkozó, az elismert szervezet által kialakított szabályoknak és eljárásoknak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/15/EK irányelv

2009.6.17.

2011.6.17.

HL L 131., 2009.5.28., 47-56. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/111/EU irányelv

2014.12.21.

2015.12.31.

HL L 366., 2014.12.20., 83-87. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 391/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól (Hivatalos Lap L 131., 2009.5.28., 11-23. o.). Egységes szerkezetbe foglalt változat.

utolsó frissítés 06.08.2015

Top