Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengerek biztonsága: hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tengerek biztonsága: hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek

Az Európai Unió (EU) a hajók uniós országok, mint lobogó szerinti államok nevében történő felügyeletéért és vizsgálatáért felelős szervezetek tevékenységeinek elismerésére és nyomon követésére vonatkozó jogi keretet hozott létre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 391/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) a hajók uniós országok, mint lobogó szerinti államok nevében történő felügyeletéért és vizsgálatáért felelős szervezetek tevékenységeinek elismerésére és nyomon követésére vonatkozó jogi keretet hozott létre.

MI A RENDELET CÉLJA?

Engedélyezési (elismerési) rendszert hoz létre, amelyre számos kritériumot és kötelezettséget tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az adott elismert szervezet a jegyzékében szereplő valamennyi hajóra azonos mértékű szigort alkalmazzon függetlenül attól, hogy a hajók milyen lobogó alatt közlekednek.

FŐBB PONTOK

Az uniós elismerési rendszer

Az uniós országoknak kérelmet kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz valamely szervezet elismertetéséhez.

Az elismerést központilag a Bizottság adja meg, illetve annak folyamatát is a Bizottság irányítja. Ahhoz, hogy bármely szervezet valamely uniós ország engedélyét megszerezze, el kell végeznie az adott uniós ország lobogója alatt közlekedő hajók jogszabályban előírt felügyeletét és vizsgálatát (2009/15/EK irányelv).

A szervezetnek az elismerés megszerzéséhez a következő minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:

  • jogi személyiséggel rendelkezik,
  • szakmai kiválóság,
  • tapasztalat,
  • függetlenség,
  • etikai kódex alapján működik, és
  • hitelesített minőségbiztosítási rendszert alkalmaz.

A Bizottság megkövetelheti a szervezettől megelőző és helyreállító intézkedések meghozatalát, amennyiben az nem teljesíti a követelményeket vagy teljesítménye a környezetszennyezés megelőzése és a biztonság területén jelentős mértékben romlott.

Pénzbírságok, időszakos kényszerítő bírságok és az elismerés visszavonása

A Bizottság pénzbírságokat szabhat ki valamely elismert szervezetre, ha a romló teljesítmény vagy a rendeletben foglalt minimumkövetelmények vagy kötelezettségek teljesítésének súlyos vagy ismételt elmulasztása a szervezet struktúrájában, rendszereiben, eljárásaiban vagy belső ellenőrzéseiben meglévő komoly hiányosságokra utal. Abban az esetben is kiszabható pénzbírság, ha a szervezet szándékosan helytelen vagy hiányos információt nyújt az értékelése során.

A Bizottság továbbá határozhat úgy, hogy időszakos kényszerítő bírságokat szab ki valamely elismert szervezettel szemben, amennyiben az nem hajtja végre az előírt helyreállító és megelőző intézkedéseket.

A Bizottság valamely uniós ország kérelmére vagy hivatalból - bizonyos körülmények fennállása esetén - visszavonhatja az elismerést. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a rendelet szerinti minimumkövetelmények vagy kötelezettségek teljesítésének súlyos és ismételt elmulasztása áll fenn, vagy a gyenge teljesítmény elfogadhatatlan veszélyt jelent a biztonságra vagy a környezetre nézve.

A Bizottság 788/2014/EU rendelete megállapítja a pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok kiszabására, valamint az elismerés visszavonására vonatkozó részletes szabályokat.

A szervezetek értékelése

A Bizottság az elismerésre irányuló kérelmet benyújtó uniós országgal együtt legalább kétévente értékeli az elismert szervezeteket. Az értékelőnek meg kell vizsgálnia a kötelezettségek és minimumkövetelmények teljesítését, valamint külön figyelmet kell fordítania a biztonságra, a környezetszennyezés megelőzésére és a balesetekre vonatkozó jelentésekre.

Szabályok és eljárások

Az elismert szervezeteknek konzultálniuk kell egymással annak érdekében, hogy szabályaikat és eljárásaikat összhangba hozzák, valamint az anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó osztályozási bizonyítványok kölcsönös elismeréséhez szükséges feltételeket meghatározzák. Az elismert szervezeteknek osztályozási célból el kell fogadniuk a 96/98/EK irányelvnek (vagy 2016. szeptember 18. után a 2014/90/EU irányelvnek) megfelelő tengerészeti felszerelésekre vonatkozó bizonyítványokat.

Független minőségvizsgáló és tanúsító szerv

Az elismert szervezeteknek független minőségvizsgáló és tanúsító szervet kell létrehozniuk, amely a minőségbiztosítási rendszereik értékeléséért és hitelesítéséért felel. A szerv tevékenységét a Bizottság időszakosan értékeli.

KULCSFOGALMAK

Szabályok és eljárások: valamely elismert szervezet által készített műszaki szabványok a hajók tervezése, megépítése, felszerelése, karbantartása és vizsgálata vonatkozásában.

Elismert szervezet: a 391/2009/EK rendelettel összhangban elismert szervezetek.

Osztályozási bizonyítvány: egy elismert szervezet által kibocsátott olyan okmány, amely igazolja, hogy a hajó megfelel a hajó meghatározott célú használatára vagy meghatározott működési területre vonatkozó, az elismert szervezet által összeállított szabályoknak és eljárásoknak.

HÁTTÉR

A 391/2009/EK rendelettel egy időben elfogadott 2009/15/EK irányelv létrehozza az uniós országok és az elismert szervezetek közötti kapcsolatokra irányadó jogi keretet.

További információért lásd az Európai Bizottság honlapjának a tengeri biztonságra és a környezetvédelemre irányuló uniós fellépésekről szóló oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

391/2009/EK rendelet

2009.6.17.

-

HL L 131., 2009.5.28., 11-23. o.

utolsó frissítés 23.04.2015

Top