Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A légi járatok működtetésének uniós szabályai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A légi járatok működtetésének uniós szabályai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1008/2008/EK rendelet az Európai Unióban a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet közös szabályokat állapít meg az EU-ban üzemelő légi járatok működésére vonatkozólag, amely szabályok kiterjednek az uniós légi fuvarozók engedélyezésére és az általuk alkalmazott díjszabás átláthatóságára is.

FŐBB PONTOK

Működési engedélyek és légi járművek bérlete

 • Az EU-ban a légitársaságok működési engedélyének kiadására és érvényességére egységes feltételek vonatkoznak.
 • A működési engedély kiadása és érvényessége tekintetében az uniós vállalkozásoknak egyebek mellett az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:
  • rendelkeznek a működési engedélyben foglalt tevékenységi köröket megállapító, érvényes üzembentartási engedéllyel;
  • uniós országok, illetve állampolgáraik tulajdonában vannak, és azok ellenőrzése alatt állnak; valamint
  • megfelelnek bizonyos pénzügyi követelményeknek.
 • Amennyiben valamely légi fuvarozó nem tesz eleget a működési engedély kiadására, illetve érvényességére vonatkozó feltételeknek, az végső esetben az engedély felfüggesztését vagy visszavonását vonhatja maga után.
 • A légi fuvarozóknak lehetőségük van arra, hogy az EU-ban lajstromba vett légi járműveket bérletbe vegyék. Az Unión kívül lajstromba vett légi járművek bérletére azonban csak különleges körülmények fennállása esetén kerülhet sor, például ha időszakos kapacitásigényt kell kielégíteni. Ilyen esetben az adott uniós légi fuvarozónak bizonyítékot kell szolgáltatni az illetékes hatóság számára arról, hogy az érintett légi jármű valamennyi uniós biztonsági előírásnak megfelel.

A díjszabás átláthatósága

 • A légitársaságok szabadon állapítják meg az Unión belüli légi közlekedési szolgáltatások díjait.
 • A légi közlekedési szolgáltatás végső árát – a szállítási feltételekkel egyetemben – mindenkor közzé kell tenni, és a közzétételnek tartalmaznia kell a jegyfoglalás idején elkerülhetetlen és előre látható valamennyi adót, repülőtéri illetéket, díjat és felárat. Ezen túlmenően a légi fuvarozóknak részletezniük kell a végső árat alkotó valamennyi elkerülhetetlen és előre látható elemet.
 • A választható felárakat egyértelmű, átlátható és világos formában kell feltüntetni minden jegyfoglalás kezdetén, azok elfogadásáról pedig az ügyfél dönt.
 • A vásárló állampolgársága vagy lakóhelye, illetve a légi fuvarozó ügynökségének vagy az egyéb jegyértékesítőnek a székhelye alapján tilos a díjszabás tekintetében hátrányos megkülönböztetést alkalmazni.
 • Az uniós országok biztosítják a díjszabásra vonatkozó szabályok betartását; a szabálysértés jogkövetkezményeinek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Közszolgáltatási kötelezettség

 • Az uniós országok közszolgáltatási kötelezettséget írhatnak elő egy uniós repülőtér és egy, az EU területén belüli peremterületet vagy fejlődő régiót kiszolgáló repülőtér között vagy a területén lévő repülőtérhez kapcsolódó ritkán használt útvonalon működő menetrend szerinti légi járatokra, ha a minimális szolgáltatás biztosítása az adott útvonalon a repülőtér által kiszolgált régióban a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából létfontosságúnak tekinthető.
 • Az uniós országoknak értékelniük kell a tervezett közszolgáltatási kötelezettség szükségességét és kielégítő jellegét.
 • Amennyiben a közszolgáltatási kötelezettség alá tartozó útvonalat egyetlen uniós légi fuvarozó sem kívánja üzemeltetni, akkor az adott uniós ország maximum négyéves időtartamra egyetlen légi fuvarozóra korlátozhatja az ezen útvonalhoz történő hozzáférést, és ellentételezheti a közszolgáltatási kötelezettségből fakadó működési veszteségeket. A közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő légi fuvarozó kiválasztására uniós szintű nyilvános pályázat alapján kerül sor.

A légi forgalom megosztása a repülőterek között

Az uniós országok az alábbi feltételek megléte esetén szabályozhatják a repülőterek közötti forgalom megosztását:

 • a repülőterek ugyanazt a várost vagy konurbációt szolgálják ki;
 • a repülőtereket megfelelő közlekedési infrastruktúra szolgálja ki, illetve gyakori, megbízható és hatékony tömegközlekedési szolgáltatás kapcsolja össze más repülőterekkel és a kiszolgált várossal vagy konurbációval;
 • a forgalommegosztás szabályozására vonatkozó döntés tiszteletben tartja az arányosság és az átláthatóság elvét, valamint objektív szempontokon alapul.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2008. november 1. napján lépett hatályba.

HÁTTÉR

Lásd az Európai Bizottságnak a Légi közlekedés – Belső piac témájával foglalkozó honlapját.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat) (HL L 293., 2008.10.31., 3–20. o.)

utolsó frissítés 22.02.2016

Top