Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A telefonkészülékekre és egyéb kommunikációs berendezésekre vonatkozó tisztességes piaci feltételek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A telefonkészülékekre és egyéb kommunikációs berendezésekre vonatkozó tisztességes piaci feltételek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/63/EK irányelv a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv célja a távközlési végberendezések* piacának megnyitása a verseny érdekében.
  • Továbbá célul tűzi ki azt is, hogy a különböző berendezésekről a fogyasztók számára elérhető információkat javítsa annak érdekében, hogy a felhasználók élvezhessék a technológiai fejlődés előnyeit és fogyasztóként megfelelően informálva választhassanak.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országok nem adhatnak különleges vagy kizárólagos jogokat a távközlési végberendezések behozatalára, marketingjére, csatlakoztatására, üzembe helyezésére vagy karbantartására.
  • Az uniós országok nem tagadhatják meg a végberendezések nyilvános távközlési hálózatokhoz történő csatlakoztatását vagy a műholdas földiállomás-berendezések* üzembe helyezését az országaikban, kivéve ha ez a berendezés nem felel meg bizonyos alapvető követelményeknek.
  • 2016. június 13-tól a rádió végberendezések biztonságára és elektromágneses összeférhetőségére vonatkozó követelményeket a 2014/53/EU irányelv határozza meg (valamint az ehhez a későbbiekben elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), amely egyéves átmeneti időszakot biztosít.
  • A vezetékes (nem rádiós) végberendezésekre vonatkozó biztonsági előírásokat – jellemzőik függvényében – a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) határozza meg. Ha a berendezést 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 és 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezték, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó előírásokat az elektromágneses összeférhetőségről szóló (2014/30/EU) irányelv határozza meg.
  • Azért, hogy a felhasználók számára lehetővé tegyék a hozzáférést a választásuknak megfelelő végberendezéshez, szükséges ismerni és transzparenssé tenni a nyilvános távközlési hálózat új interfészeinek jellemzőit, amelyekhez az új végberendezés (közvetlenül vagy közvetetten) csatlakoztatható. Az uniós országoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az üzemben tartók közzétegyék e jellemzőket és hogy a felhasználók hozzáférhessenek a nyilvános távközlési hálózat interfészeihez.
  • Az uniós országok által kijelölt, a leírások alkalmazásának nyomon követésével megbízott testületeknek függetleneknek kell lenniük az olyan állami- vagy magánszervezetektől, amelyek árukat és/vagy szolgáltatásokat kínálnak a távközlési szektorban.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. július 11-től hatályos. Az uniós országoknak 1995. augusztus 8-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba, mely határidőt a 2008/63/EK irányelv által egységes szerkezetbe foglalt* 88/301/EGK irányelv rögzít.

HÁTTÉR

Ez az irányelv egy olyan politika első fázisát képviselte, amely a távközlési piacok liberalizációját tűzte ki célul, és amely aztán 1998. január 1 -jén e piacok teljes liberalizációjához vezetett.

* KULCSFOGALMAK

Végberendezés: olyan berendezés, amely közvetlenül vagy közvetve csatlakozik egy nyilvános távközlési hálózat interfészéhez azért, hogy információt küldjön, továbbítson vagy kapjon. A földiállomás-berendezés is ebbe a kategóriába tartozik.

Műholdas földiállomás-berendezés: olyan berendezés, amely műholdak vagy egyéb űrbe telepített rendszerek segítségével csak a rádiókommunikációs jelek adására („csak adó”), vagy azok adására és vételére („adó-vevő”), vagy csak azok vételére („csak vevő”) alkalmas.

Egységes szerkezetbe foglalás: egy új jogi aktus, amely levált egy másik, jelentősen módosított aktust. Az új aktus megőrzi a szabályokat a kodifikálandó aktusban, ezért gyorsan megy keresztül a döntési folyamaton egy gyorsított eljárás segítségével.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2008/63/EK irányelve (2008. június 20.) a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről (kodifikált változat) (HL L 162., 2008.6.21., 20–26. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79–106. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 357–374. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62–106. o.)

utolsó frissítés 14.11.2016

Top