Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztonságos rovarriasztó szerek, fertőtlenítőszerek és egyéb ipari vegyi anyagok (biocidok) az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztonságos rovarriasztó szerek, fertőtlenítőszerek és egyéb ipari vegyi anyagok (biocidok) az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012//EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A biocid termékeket (háztartási fertőtlenítőszereket, rovarölőket és egyéb vegyi anyagokat) a kártevők (élősködők, gombák, baktériumok stb.) elleni védekezésre, illetve anyagok védelmére használják. Mivel egyes tulajdonságaik azonban veszélyt jelenthetnek az emberekre, az állatokra és a környezetre, szabályozásukra európai uniós szinten kerül sor.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehangolja a biocid termékek értékesítésére és használatára vonatkozó uniós szabályokat, egyúttal biztosítja az emberi és állati egészség, valamint a környezet magas szintű védelmét.

FŐBB PONTOK

Jóváhagyás

Az EU-ban való értékesítés lehetővé tételéhez valamennyi biocid termékhez engedélyt kell beszerezni, ahogy a bennük lévő hatóanyagokat is jóvá kell hagyatni.

A biocidok hatóanyagainak értékelésére uniós szinten kerül sor. Valamennyi értékelés előtt álló hatóanyaghoz valamely uniós országot jelölik ki „előadóként” . Ez az ország készít értékelési jelentést, amelyet aztán valamennyi uniós ország megvitat, hogy uniós szintű döntés szülessen az adott anyag jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról.

A kizárási kritériumoknak eleget tevő hatóanyagokat nem hagyják jóvá. Ezek rákkeltő, mutagenitást vagy reproduktív toxicitást okozó, az endokrin rendszert károsító, perzisztens*, bioakkumulatív* és mérgező* (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok. Lehetőség van azonban e szabályok alóli mentességre, ha a kockázatok elhanyagolható mértékűek.

A nanoanyagokat tartalmazó bicoidokkal* összefüggő kockázatok értékelésére különös figyelmet kell fordítani.

A hatóanyagok jóváhagyása legfeljebb tízéves időtartamra szól.

A jóváhagyott hatóanyagok listája az Európai Vegyianyag-ügynökség (Ügynökség) honlapján található.

Engedélyezés

Amikor valamely hatóanyagot jóváhagynak, a vállalkozásoknak forgalomba hozatali engedélyt kell kérelmezniük:

vagy uniós engedély iránti kérelemnek az Ügynökséghez való benyújtása révén: ha a termék biztonságosnak minősül, közvetlenül értékesíthetővé válik az EU-ban anélkül, hogy külön nemzeti engedélyt kellene szerezni hozzá;

vagy nemzeti engedély iránti kérelem benyújtása révén, ha a termék értékesítésére csak egy országban kerül sor. A vállalkozások, amennyiben megkapják az engedélyt, forgalomba hozhatják a terméket más uniós országok piacán is a termékek engedélyének a kölcsönös elismerésére vonatkozó elv alapján.

A bizonyos kritériumoknak megfelelő legkevésbé ártalmas – például az aggodalomra okot adó anyagokat vagy nanoanyagokat nem tartalmazó – termékek esetében egyszerűsített engedélyezési eljárás is alkalmazható.

Adatmegosztás

Az állatkísérletek alkalmazásának, illetve azok költségeinek a lehető legkisebbre való csökkentése érdekében a rendelet alapján a jóváhagyott anyagokra és az EU-ban engedélyezett termékekre vonatkozó adatokat meg kell osztani. Az Ügynökség ebből a célból információs rendszert hozott létre (a biocid termékek nyilvántartását).

Kezelt termékek

A rendelet hatálya a biocid termékkel kezelt vagy azt tartalmazó árucikkekre terjed ki (például bútorokra vagy élelmiszer-csomagolásokra). Az árucikkek csak az EU-ban jóváhagyott hatóanyagokkal kezelhetők, és ennek megfelelő címkével kell őket ellátni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2013. szeptember 1.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Perzisztens: olyan vegyi anyagok, amelyek tartósan megmaradnak a környezetben (azaz nem bomlanak le), és ily módon káros hatással lehetnek az emberi egészségre. Ilyen például a DDT nevű növényvédő szer.

* Bioakkumuláció: valamely anyag, például vegyi anyag felhalmozódása egy szervezetben. Bioakkumulációra kerül sor, amikor a szervezet gyorsabban szívja fel az adott anyagot, mint ahogy kiválasztja.

* Mérgező: azon anyagok, amelyek károsíthatják a környezetet vagy belélegzés, lenyelés, illetve bőrön át történő felszívódás esetén az emberi egészséget.

* Nanoanyagot tartalmazó biocid: nanoanyag felhasználásával előállított biocid. A nanoanyagok rendkívül kis méretben előállított és felhasznált vegyi anyagok vagy anyagok, amelyek egyedi és markánsabb tulajdonságokkal rendelkeznek a nanoméretű tulajdonságok nélküli ugyanolyan anyagokhoz képest (forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

528/2012/EU rendelet

2012.7.17.

HL L 167., 2012.6.27., 1–123. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

736/2013/EU rendelet

2013.8.20.

HL L 204., 2013.7.31., 25. o.

837/2013/EU rendelet

2013.9.23.

HL L 234., 2013.9.3., 1–2. o.

334/2014/EU rendelet

2014.4.25.

HL L 103., 2014.4.5., 22–32. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 283/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról (HL L 93., 2013.4.3., 1–84. o.)

A Bizottság 284/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról (HL L 93., 2013.4.3., 85–152. o.)

A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4–13. o.)

A Bizottság 88/2012/EU végrehajtási rendelete (2014. január 31.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosítására irányuló eljárás meghatározásáról (HL L 32., 2014.2.1., 3–5. o.)

utolsó frissítés 26.10.2015

Top