Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

10/2011/EU rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak mérgező anyagokat juttathatnak az élelmiszerekre, veszélyeztetve ezzel az emberi egészséget.

A rendelet kioldódási határértékeket* vezet be a csomagoláshoz használt anyagokra vonatkozóan, valamint – az élelmiszer-biztonság biztosítása érdekében – felhasználási feltételeket határoz meg.

Az élelmiszerekkel való érintkezésre szánt műanyagok és műanyag tárgyak gyártására és forgalmazására vonatkozó követelményeket határoz meg. Ezek a követelmények az élelmiszer-csomagoláshoz használt anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendeletben meghatározott általános szabályokat egészítik ki.

A műanyagok és műanyag tárgyak, valamint azok részei a következő összetételűek lehetnek:

kizárólag műanyag;

több réteg műanyag; vagy

más anyagokkal kombinált műanyag.

Nem terjed ki a rendelet hatálya az ioncserélő gyantára, a gumira és a szilikonra.

FŐBB PONTOK

Engedélyezett anyagok

A rendelet a műanyagok és műanyag tárgyak gyártásában rendeltetésszerűen használható anyagokat sorolja fel. Ezen anyagok listájába tartoznak a következők:

monomerek;

adalékanyagok (a színezékek kivételével);

polimerizációsegítő anyagok (az oldószerek kivételével);

mikrobiális fermentációból származó makromolekulák.

Új anyagokkal akkor bővül a lista, ha a kérelmezési és jóváhagyási eljárást követően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kedvező véleményt ad ki.

Forgalomba hozatal

A szóban forgó műanyagoknak és műanyag tárgyaknak, ahhoz, hogy az uniós piacon forgalomba hozhassák őket, a következőknek kell megfelelniük:

az 1935/2004/EK rendeletben meghatározott, felhasználási, címkézési és nyomonkövethetőségi előírások;

a 2023/2006/EK rendeletben meghatározott helyes gyártási gyakorlat;

az összetételre és a megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelmények (lásd lentebb).

A rendelet mellékletei határozzák meg az engedélyezett anyagok felhasználási feltételeit és a kioldódási határértékeket. Valamennyi műanyagnak és műanyag tárgynak meg kell felelnie a specifikus kioldódási határértékeknek és az összkioldódási határértékeknek.

Az anyagok és tárgyak minden egyes műanyag rétege összetételének meg kell felelnie a rendeletben foglaltaknak. Az olyan rétegre azonban, amely nem érintkezik közvetlenül élelmiszerrel, a következők vonatkozhatnak:

nem kell feltétlenül eleget tennie az ebben a rendeletben foglalt korlátozásoknak és előírásoknak (kivéve a vinil-klorid-monomert az I. melléklet alapján);

előállításuk történhet az uniós jegyzékben vagy az ideiglenes jegyzékben nem szereplő anyagokból is (ezen anyagok azonban nem lehetnek mutagének*, rákkeltőek*, reprotoxikusak vagy nanotechnológiai anyagok*).

A gyártónak írásos nyilatkozatot kell készítenie (IV. melléklet), amelyben meg kell határozni az előállítás köztes szakaszaiból származó anyagokat, tárgyakat és termékeket, illetve magukat az anyagokat is. Az összetételt vagy a gyártást érintő lényeges változás esetén meg kell újítani a nyilatkozatot.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. február 4-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Kioldódási határértékek: az a legnagyobb anyagmennyiség, amely egy anyagból és az abból készült tárgyakból élelmiszerre kerülhet. E határértékek kifejezése a következőképpen történik: milligrammban megadott anyag per kilogrammban megadott élelmiszer (mg/kg).

* Mutagén: olyan fizikai vagy kémiai anyag, amely megváltoztatja egy szervezet genetikai állományát, a természetes háttérszint fölé emelve ezzel a mutációk gyakoriságát.

* Rákkeltő: olyan anyag, amely közvetlenül érintett a rák előidézésében.

* Nanotechnológiai anyagok: természetes úton, véletlenül vagy gyártás révén létrejövő anyag, amely nem kötött állapotban, aggregátum vagy agglomerátum formájában olyan részecskéket tartalmaz, amelyeknek legalább egy külső mérete a részecskéknek a darabszám szerinti méreteloszlás alapján vett legalább 50%-a esetében az 1–100 nm-es mérettartományba esik (azaz egy méter egymilliárdod része).

JOGI AKTUS

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1–89. o.)

A 10/2011/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról (HL L 384., 2006.12.29., 75–78. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 24.11.2015

Top