Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A vágásra szánt borjak védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A vágásra szánt borjak védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/119/EK irányelv – a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Meghatározza az emberi fogyasztásra szánt borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv meghatározza azon egységekben elhelyezett borjak (vagyis a legfeljebb 6 hónapos szarvasmarhák) védelmének minimumkövetelményeit, amelyben vágás céljából tenyésztik azokat. Ezek a követelmények, amelyek 2007. január 1. óta kötelezők, nem vonatkoznak a szoptatás idejére az anyjukkal tartott borjakra, vagy azon gazdaságokra, ahol kevesebb, mint 6 borjút tartanak.
 • Az irányelv nem terjed ki a borjak szállítására, amit az 2005/1/EK rendelet szabályoz.

Csoportos istállózás vagy egyedi boxok

 • A boxokat úgy kell kialakítani, hogy minden borjú nehézség nélkül le tudjon feküdni, tudjon pihenni, felállni és tudja magát ellátni.
 • Nyolchetes kor után tilos az egyedi boxban tartás, kivéve betegség esetén. Ezt az indokolja, hogy a szarvasmarhák csoportosan élő állatok.
 • Nyolchetes kor előtt engedélyezett az egyedi boxban tartás. A boxnak perforáltnak kell lennie, amely lehetővé teszi a borjú számára a közvetlen vizuális és fizikai kapcsolat létesítését. Tömör falak csak a beteg állatok elkülönítésére használhatók.
 • A csoportos tartásra szolgáló boxoknak a szabad területet illetően a következő előírásoknak kell megfelelniük (lásd alábbi táblázatot).

Állat súlya kg-ban

Terület m2-ben

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • A borjakat tilos lekötni (kivéve a tejjel vagy tejpótlóval való táplálásuk idején egy óránál nem hosszabb időtartamra), illetve a borjakra tilos szájkosarat rakni.
 • A borjak számára fenntartott szálláshelyeket, boxokat, felszereléseket és eszközöket tisztítani és fertőtleníteni kell.
 • A padozatnak simának, de csúszásmentesnek kell lennie a borjak megsérülésének megelőzése érdekében. A fekvőhelynek kényelmesnek, tisztának és megfelelően száraznak kell lennie. A két hétnél fiatalabb borjú számára megfelelő almot kell biztosítani.

Egészség

 • Minden borjúnak szarvasmarhaféle colostrumot kell kapniuk születésük után a lehető leghamarabb (életük első 6 óráján belül).
 • A beteg vagy sérült borjakat azonnal kezelésben kell részesíteni. A lehető leghamarabb állatorvos tanácsát kell kérni minden olyan borjú esetében, amely nem reagál az állattartó gondozására.

Etetés

 • A borjakat naponta legalább két alkalommal kell etetni. Minden borjúnak a csoport többi tagjával azonos időben kell a takarmányhoz jutnia.
 • Táplálékuknak elegendő vasat kell tartalmaznia, annak biztosítására, hogy vérükben a hemoglobin literenkénti szintje átlagosan legalább 4,5 mmol legyen, és minden 2 hétnél idősebb borjú számára egy legkisebb napi adagnak megfelelő rostos takarmányt kell biztosítani.
 • A táplálékot az állatok korához és súlyához kell igazítani. A tápláléknak továbbá a viselkedésbeli és élettani szükségleteikkel is összhangban kell lennie.
 • A kéthetesnél idősebb borjaknak friss vízhez kell jutniuk.

Az állatok ellenőrzése

Az istállóban tartott borjúkat naponta legalább kétszer meg kell vizsgálni. Ha mesterséges szellőztető berendezést alkalmaznak, intézkedni kell (rendszeresen ellenőrzött) riasztórendszerről és tartalék berendezésről.

Fényszintek

A borjakat természetes vagy mesterséges megvilágítással ellátott körülmények között (délelőtt 9 és délután 5 óra között észlelhető természetes fény időtartamával megegyező ideig) kell tartani.

Ellenőrzések

 • Az uniós országoknak minden évben ellenőrzéseket kell végezniük egy statisztikailag reprezentatív mintán.
 • Az Európai Bizottság állategészségügyi szakértőket küldhet annak érdekében, hogy nemzeti ellenőrök segítségével helyszíni vizsgálatokat végezzenek.

Behozatal

A nem uniós országokból behozott állatok esetében bizonyítványra van szükség, amely igazolja, hogy az állatok az uniós származású állatok számára előírt bánásmóddal egyenértékű bánásmódban részesültek.

Egyedi szabályok

Az uniós országok saját területükön belül az ezen irányelvben meghatározott szabályoknál szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak. Ebben az esetben ezekről az intézkedésről előzetesen tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet

2017/625 rendelet (EU), az EU új jogszabálya az emberi élelmiszerek és állati takarmányok hatósági ellenőrzéséről, módosítja az irányelv egyes kisebb technikai részleteit. Ezek a változások 2019. december 14-től hatályosak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. február 4. óta hatályos. Az irányelv kodifikálja és hatályon kívül helyezi a korábbi jogszabályt (91/629/EGK irányelv),

amelyet az uniós országoknak 1994.január 1-jéig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) (HL L 10., 2009.1.15., 7–13. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1–44. o.)

utolsó frissítés 15.11.2017

Top