Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumra (ERIC) alkalmazandó jogi keret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumra (ERIC) alkalmazandó jogi keret

E rendelet az európai érdekeket képviselő, közös kutatási létesítmények jogi struktúráját határozza meg. Lehetővé teszi az uniós országok és az uniós kutatási és fejlesztési keretprogramhoz („Horizont 2020”-hoz) társult országok számára e létesítmények létrehozását és működtetését. Ez a struktúra ennélfogva egy korábban létező olyan joghézagot tölt be, amely komplex – és olykor felettébb költséges – projektek közös megvalósítását teszi lehetővé.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egyetlen jogalapot állít fel, amelynek célja, hogy megkönnyítse az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) uniós országok általi létesítését és működtetését az uniós kutatási és fejlesztési keretprogramhoz társult országok, egyéb országok és szakosított kormányközi ügynökségek esetleges részvételével. Az uniós országok az egyedüli felelősek az infrastruktúraprojekt kidolgozásáért és az olyan alapvető szempontok meghatározásáért, mint az alapszabályok, a székhely stb.

A közös technológiai kezdeményezéseket megvalósító közös vállalkozásokkal (ktk kv-kkal) ellentétben – amelyeken az EU módszeresen részt vesz tagként – az ERIC jogi személy, amelynek az EU nem feltétlenül tagja.

Ez a jogi keret az összeurópai érdekű infrastruktúrákra alkalmazandó.

Az ERIC-ként e rendelet alapján létrehozott kutatási infrastruktúrák az alábbi feltételeket veszik figyelembe:

az európai kutatási tevékenységek megvalósításához való hozzájárulás;

hozzáadott érték képviselése uniós és nemzetközi szinten a tudomány és technológia terén;

az uniós országok és az uniós kutatási és fejlesztési keretprogramhoz („Horizont 2020”-hoz) társult országok kutatóinak fogadására való nyitottság;

a kutatók mobilitásának és az ismeretek cseréjének az európai kutatási térségen (EKT) belül történő előmozdítása;

a kutatási tevékenységek eredményeinek terjesztésében és értékelésében való részvétel.

Az ERIK – főszabály szerint – non-profit tevékenységeket folytat. Folytathat azonban korlátozott mértékű gazdasági tevékenységeket, amennyiben azok elsődleges feladatához szorosan kötődnek és a kutatási infrastruktúra céljának teljesítését nem veszélyeztetik.

Az ERIC létrehozása iránti kérelmeket a Bizottság fogadja elbírálásra.

A dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

a létesítés iránti kérelem a Bizottságnak címezve;

a létesítő okirat tervezete (tagok listája, az ERIC székhelye és elnevezése, a tagok jogai és kötelezettségei, az ERIC szervei és azok hatásköre, összetétele és döntéshozatali eljárásai, az ERIC időtartama, alapelvei, munkanyelv, az alapszabály végrehajtásának szabályai);

műszaki és tudományos leírás (a feltételeket lásd fentebb);

a fogadó uniós ország nyilatkozata arról, hogy az ERIC-et, a hozzáadottérték-adóról és a jövedéki adóról szóló irányelvek értelmében, nemzetközi szervezetnek ismeri el.

Az elbírálás eredményét tekintve, és figyelembe véve az uniós országok véleményét kell a Bizottságnak meghoznia a döntést, amelyet továbbít a kérelmezőnek. Amennyiben jóváhagyja az ERIC létesítését, döntését az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé teszik.

Az elbírálás ideje alatt a kérelmezők felkérhetők kérelmük kiegészítésére vagy módosítására.

Az ERIC jogi személyiséggel rendelkezik, és székhelyét egyik tagországában (uniós országban vagy az uniós kutatási keretprogramhoz társult országban) kell tartania. Megnevezésének tartalmaznia kell az „ERIC” rövidítést.

Minden ERIC-ben legalább egy uniós országnak és két másik – uniós vagy társult – országnak kell részt vennie. Bármelyik szakaszban csatlakozhatnak hozzájuk másik uniós illetve társult országból vagy másik országból, vagy szakosított kormányközi szervezetekből származó tagok.

Az ERIC-et továbbá nemzetközi szervezetnek vagy szervnek is tekintik a hozzáadottérték-adóról, a jövedéki adóról és a közbeszerzésről szóló irányelvek értelmében. Ennélfogva az ERIC mentesül a héa és a jövedéki adó alól, és a közbeszerzési eljárásaira nem vonatkozik a a közbeszerzési eljárásról szóló irányelv.

Az ERIC tagjainak felelősségvállalása az adósságaival kapcsolatban – főszabály szerint – az egyes tagok hozzájárulására korlátozódik.

Bizonyos biztonsági és technikai kérdésekben az alkalmazandó jog elsősorban az uniós jog, a létesítő okiratban megnevezett székhely szerinti ország vagy a működés helyszínéül szolgáló ország joga.

Az elfogadása utáni ötéves időszak lejárta után a Bizottság elvégezte ezen jogi keret értékelését, és jelentést készített az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Háttér

Ez a rendelet egyike a 2007. április 4-i, az EKT-ről közreadott zöld könyvet követő stratégiai kezdeményezéseknek. Ez a kezdeményezés hozzájárul a hetedik kutatási keretprogram (2007–2013) „Kutatási infrastruktúra” alprogramjának és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramjának ( 2014–2020) megvalósításához.

További információk a következő honlapokon találhatók: Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága Az európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (ERIK).

JOGI AKTUS

A Tanács 723/2009/EK rendelete (2009. június 25.) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

723/2009/EK rendelet

2009.8.28.

HL L 206., 2009.8.8., 1–8. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1261/2013/EU rendelet

2013.12.26.

HL L 326, 2013.12.6., 1–2. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/923/EU végrehajtási határozata (2014. december 12.) a Nagyon Hosszú Bázisvonalú Interferometria Közös Intézet európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (JIV ERIC) történő létrehozásáról (Hivatalos Lap L 363., 2014,12.18., 156–169. o.).

A Bizottság 2014/526/EU végrehajtási határozata (2014. augusztus 6.) a művészeteket és bölcsészettudományt szolgáló digitális kutatási infrastruktúra európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (DARIAH ERIC) való létrehozásáról (Hivatalos Lap L 239., 2012.8.12., 64–80. o.).

A Bizottság 2014/261/EU végrehajtási határozata (2014. május 5.) az Euro-Argo Kutatási Infrastruktúra európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (Euro-Argo ERIC) történő létrehozásáról (Hivatalos Lap L 136., 2014.5.9., 35–50. o.).

A Bizottság 2013/713/EU végrehajtási határozata (2013. november 29.) az Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra-hálózat (ECRIN) európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (ECRIN ERIC) történő létrehozásáról (Hivatalos Lap L 324., 2013.12.5., 8–20. o.).

A Bizottság 2013/700/EU végrehajtási határozata (2013. november 22.) az Európai Társadalomtudományi Elemzések európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (ESS ERIC) való létrehozásáról (Hivatalos Lap L 320., 2013.11.30., 44–62. o. ).

A Bizottság 2013/701/EU végrehajtási határozata (2013. november 22.) a Biobankok és Biomolekuláris Erőforrások Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (BBMRI ERIC) európai kutatási infrastruktúra konzorciumként történő létrehozásáról (Hivatalos Lap L 320., 2013.11.30., 63–80. o.).

A Bizottság 2013/640/EU végrehajtási határozata (2013. november 7.) a Magas Szintű Transzlációs Klinikai Kutatás Európai Infrastruktúrájának európai kutatásiinfrastruktúra-konzorciumként (EATRIS ERIC) való létrehozásáról (Hivatalos Lap L 298., 2013.11.8., 38–47. o.).

A Bizottság 2012/136/EU határozata (2012. február 29.) a Közös Nyelvi Erőforrások és Technológiai Infrastruktúra Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (Clarin ERIC) létrehozásáról (Hivatalos Lap L 64., 2012.3.3., 13–28. o.).

A Bizottságnak a 2014. május 27.-i 2014/302/EU bizottsági végrehajtási határozattal (Hivatalos Lap L 159., 2014.5.28., 52–53. o.) módosított 2011/166/EU határozata (2011. március 17.) a SHARE-ERIC létrehozásáról (Hivatalos Lap L 71., 2011.3.18., 20–31. o.).

utolsó frissítés 10.09.2015

Top