Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (2007–2013)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) az európai szomszédságpolitika (ESZP) pénzügyi eszköze. Címzettjei az ESZP partnerországai és Oroszország, és arra hivatott, hogy társfinanszírozást nyújtson a kormányzás megerősítését, valamint a méltányos gazdasági és társadalmi fejlődést célzó folyamatokhoz. Az ENPI ezenfelül támogatja a határokon átnyúló és a régiók közötti együttműködést, valamint a kedvezményezett országok és az EU között megvalósuló fokozatos gazdasági integrációt. Ez a rendelet megállapítja az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz alapelveit, annak hatályát és a támogatás programozását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1638/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) célja az európai szomszédságpolitikában (ESZP) (DE) (EN) (FR) foglalt célkitűzések megvalósításának támogatása, amelynek révén az Unió jószomszédsági térséget alakít ki az ESZP-partnerországokkal és Oroszországgal, valamint a partnerországok és Oroszország között. Az ENPI egy kiegészítő jellegű támogatás, amely társfinanszírozást nyújt a partnerországok Bizottsággal létesített partnerségek keretében meghozott intézkedéseihez.

Az ENPI hatálya

Az ENPI különösen a következőket támogatja:

  • politikai reformok: intézményi és közigazgatási képességek létrehozása és kiigazítása, jó kormányzás, jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, civil társadalmi közreműködés, multikulturális párbeszéd, valamint a csalás, a korrupció, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem;
  • gazdasági reformok: gazdasági fejlődés, piacgazdaság, intenzívebb kereskedelem és a közös érdekeltséget jelentő területeken a jogszabályok közelítése az uniós előírásokhoz a piacgazdaságra való átállást célzó fokozatos gazdasági integráció érdekében;
  • társadalmi reformok: integráció, foglalkoztatás, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, szegénység elleni küzdelem;
  • ágazati együttműködés, elsősorban a közös érdekeltséget jelentő ágazatokban: környezetvédelem, fenntartható fejlődés, energia, közlekedés és szállítás, távközlés, egészségügy, élelmiszer-biztonság, oktatás és képzés, kutatás és innováció;
  • helyi és regionális fejlesztés, valamint regionális (euromediterrán és kelet-európai régiók) és szubregionális integráció;
  • részvétel a közösségi programokban és ügynökségekben.

Emellett az ENPI támogatást nyújthat a választási megfigyelő missziók során, a válság utáni helyzetekben és a katasztrófahelyzetekre való felkészülésben.

Irányítás és végrehajtás

A helyszínen megvalósított programok pontosan meghatározott programozási folyamat szerint zajlanak. Az indikatív prioritásokat és összegeket előzetesen, az országos, több országot érintő vagy határokon átnyúló, többéves programozási stratégiai dokumentumokban (a teljes időszakra) és a többéves indikatív programokban (elvben háromévente) határozzák meg. Ezek alapján éves cselekvési programokat és a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó (alapvetően szintén éves) közös programokat fogadnak el, amelyek részletes információkat, módszereket, összegeket és egy menetrendet tartalmaznak. Utóbbiak szolgálnak alapul a helyszínen végrehajtott alábbi programokhoz:

  • az egyes partnerországokra, illetőleg a régiók közötti vagy szubregionális együttműködésre irányuló országprogramok vagy több országot érintő programok. A programok jellegét az egyes országok vagy régiók jellemzői, a partnerség célja és az elért haladás mértéke határozza meg;
  • a közös szárazföldi vagy tengeri határral rendelkező partnerországok és tagállamok közötti együttműködésre irányuló, határokon átnyúló együttműködési programok. A határokon átnyúló együttműködési tevékenységeket a partnerországok közös operatív programjai ismertetik, amelyeket ezt követően a Bizottság elfogad, és egy elvben valamely tagállamban felállított közös hatóság irányít.

A több országot érintő programok ugyanakkor régiók közötti együttműködést is előirányozhatnak a tagállamok és a partnerországok között, a közös érdekeltséget jelentő területeken, földrajzi korlátozások nélkül. Továbbá a valamely egyéb külső támogatási eszközből támogatásban részesülő harmadik országok és területek részt vehetnek a globális, regionális vagy határokon átnyúló jellegű programokban.

Az ENPI költségvetése a 2007–2013 közötti időszakra 11 181 millió EUR, amelynek 95%-át az országos és több országot érintő programokra, 5%-át pedig a határokon átnyúló együttműködési programokra kell fordítani.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből elsősorban azok az intézkedések juthatnak támogatáshoz, amelyek célja a programok és projektek megvalósítása, a technikai segítségnyújtás és a közigazgatási együttműködés, például szakértők kirendelése. Ezek az intézkedések lehetnek a rendelet végrehajtását segítő támogató intézkedések.

Az ENPI-ből ezenfelül beruházások, illetve mikroprojektek is finanszírozhatók. Felhasználható átlátható, megbízható és hatékonyan kezelt költségvetések támogatására, továbbá ágazati és makrogazdasági politikák végrehajtásához. Támogatást nyújthat a partnerországok által a nemzetközi pénzügyi intézmények vagy a regionális fejlesztési bankok tőkéjéhez való hozzájáruláshoz is, a költségvetési intézkedések azonban nem tartoznak a hatálya alá.

Felhasználható még a Közösség, a tagállamok és a pénzügyi közvetítők, például az Európai Beruházási Bank (EBB), a nemzetközi vagy regionális szervezetek és más adományozók rendelkezésére bocsátott alaphoz való hozzájárulásra.

Az intézkedésekhez az EU és a többi adományozó társfinanszírozást nyújthat, mivel azok megvalósulhatnak uniós finanszírozással, egy nemzetközi szervezet végrehajtásában is.

A Tanács azonban az Európai Unió alapvető értékeinek és partneri kapcsolatainak megsértése esetén felfüggesztheti a támogatást.

Támogatásra jogosultak a partnerországok és -régiók decentralizált intézményei és egységei, a vegyes szervek, a nemzetközi és regionális szervezetek, a nemzetközi pénzügyi intézmények, bizonyos mértékben az európai intézmények és ügynökségek, valamint a nem állami szereplők.

A rendelet meghatározza a partnerországokban vagy tagállamokban, illetve a partnerországokkal hagyományos kereskedelmi kapcsolatokat fenntartó vagy valamely külső támogatáshoz kölcsönös hozzáféréssel rendelkező EGT-tagországban vagy az előcsatlakozási támogatási eszközből kedvezményezettként részesedő országban élő, illetve ott bejegyzett természetes, illetve jogi személyek közbeszerzési vagy támogatási szerződésekben való részvételi jogosultságának szabályait is. A részvételre a nemzetközi szervezetek is jogosultak.

Az ENPI végrehajtásának garantálnia kell a támogatás hatékonyságát, valamint az EU politikáival és külső támogatásaival, a meghatározott célkitűzésekkel és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal való összhangját és összeegyeztethetőségét. Ezenfelül biztosítania kell a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét; ezeket a Bizottság és a Számvevőszék ellenőrzi.

Az irányítás alapvetően az Európai Bizottság feladata, amelyet munkájában egy bizottság segít; ez ugyanakkor decentralizált formában is megvalósulhat. A Bizottság rendszeresen értékeli az eszköz végrehajtását. Különösen köteles 2010. december 31-ig jelentést készíteni, amelyben értékeli e rendelet végrehajtásának első három évét és javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1638/2006/EK rendelet [elfogadás: COD/2004/0219 együttdöntési eljárás]

2006.11.29.–2013.12.31.

HL L 310., 2006.11.9.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az ENPI végrehajtása

A Bizottság 951/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról [Hivatalos Lap L 210., 2007.8.10.].

Nemzeti, regionális és határokon átnyúló programozási dokumentumok (EN) (ES) (FR).

Európai szomszédságpolitika

A Bizottság 2006. december 4-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az európai szomszédságpolitika megerősítéséről [COM(2006) 726 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ebben a közleményben a Bizottság az ESZP értékelésén túl javaslatokat tesz annak megerősítésére. E tekintetben az ESZP-ben olyan lehetőségek rejlenek, amelyeket érdemes még inkább kiaknázni. Pénzügyi szempontból a cselekvési tervek alapján a reformfolyamatban elért haladást elősegítő „kormányzási” eszköz, valamint a nemzetközi pénzügyi intézmények részéről a partnerországoknak biztosított kölcsönöket támogató Szomszédsági Beruházási Alap létrehozása révén javítható lenne a támogatás hatékonysága.

A Bizottság 2006. december 4-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az európai szomszédságpolitikához tartozó partnerországok közösségi ügynökségekben és közösségi programokban való részvételét elősegítő általános megközelítésről [COM(2006) 724 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 08.10.2007

Top