Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai konszenzus a fejlesztési politikáról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai konszenzus a fejlesztési politikáról

Az Európai Unió (EU) 55%-os részesedésével az első helyet foglalja el a világ fejlesztési segélyeinek finanszírozása terén. Mindamellett az uniós segélyek hatékonyságát tovább lehet és kell növelni a koordinációra és a harmonizációra irányuló megújuló erőfeszítések révén. A nyilatkozat olyan, a jövőre vonatkozó közös elképzeléseket mutat be, amelyek mind a tagállamok, mind pedig a Közösség egésze számára meghatározzák az Európai Unió fejlesztési együttműködés terén tett fellépéseinek irányát. A nyilatkozat ezenfelül vázolja az elképzelések közösségi szinten való végrehajtására irányuló konkrét lépéseket is.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott együttes nyilatkozat az Európai Unió fejlesztési politikájáról: Az európai konszenzus [Hivatalos Lap C 46., 2006.2.24.]

ÖSSZEFOGLALÓ

2005. december 20-án a Bizottság, a Parlament és a Tanács elnöke aláírta az „európai konszenzust”, az Európai Unió fejlesztési politikájáról szóló új nyilatkozatot, amely ötven év együttműködés után először határozza meg a közös elvek azon keretét, amelyen belül az Európai Unió és tagállamai a komplementaritás szellemében hajthatják végre fejlesztési politikájukat.

Első rész: az Európai Unió fejlesztéssel kapcsolatos elképzelései

A nyilatkozat első része meghatározza azokat a célokat és elveket, amelyek tekintetében a tagállamok és a Közösség kötelezettségvállalásokat tesz a közös elképzelések jegyében. Miután az elsődleges célkitűzés a szegénység csökkentése világszerte a fenntartható fejlődés keretében, az Európai Unió törekvése az ENSZ valamennyi tagállama által elfogadott millenniumi fejlesztési célok (MFC) 2015-ig történő megvalósítására irányul. Ezek a millenniumi célok a következők:

 • a súlyos szegénység és az éhezés felszámolása;
 • a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatás biztosítása;
 • a nemek közötti egyenlőség és a nők felemelkedésének előmozdítása;
 • a gyermekhalandóság csökkentése;
 • az anyák egészségének javítása;
 • a HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem;
 • a fenntartható környezet biztosítása;
 • globális partnerség kialakítása a fejlesztés érdekében.

A nyilatkozat megfogalmazza, hogy a szegénység csökkentésének alapvető célkitűzése a felelősségteljes kormányzás ösztönzésének és az emberi jogok tiszteletben tartásának kiegészítő céljain alapul, és ezek a közös értékek képezik az Európai Unió alapját is. A szegénység elleni küzdelem azt is jelenti, hogy egyensúlyba kell hozni a humán fejlesztéshez, a természeti erőforrások védelméhez és a gazdasági növekedéshez kapcsolódó tevékenységeket a népesség szegényebb rétegei jólétének megteremtésével.

A fejlesztési együttműködésre irányuló tevékenységekre vonatkozó közös elvek a felelősségvállalás, a partnerség, a mélyreható politikai párbeszéd, a civil társadalom szerepvállalása, a nemek közötti egyenlőség és az államok törékeny helyzetének megelőzése érdekében tett folyamatos elkötelezettség. Bár elsősorban a fejlődő országok felelősek saját fejlődésükért, az Európai Unió is elkötelezett az irányban, hogy a partnerség keretében tett közös erőfeszítésekre vonatkozó felelősségvállalását teljesítse.

Az Európai Unió vállalja a támogatásra szánt keretösszeg köztes kollektív célként 2010-ig a bruttó nemzeti jövedelem 0,56%-ára, majd 2015-ig a 0,7%-ára történő emelését. A támogatás növekményének felét Afrikának fogják juttatni. Az Unió továbbra is prioritásként kezeli a legkevésbé fejlett országok, valamint az alacsony és közepes jövedelmű országok támogatását. A források elosztása az érintettek szükségleteire és teljesítményére alapozva, objektív és átlátható feltételek alapján történik. A Közösség minden nemzeti és regionális programja az összpontosítás elvén alapul majd, amelynek értelmében csak korlátozott számú elsőbbséget élvező cselekvési terület kap támogatást.

A támogatás minősége elsőrendű szempont az Európai Unió számára, amely – a 2010. évre vonatkozó konkrét célmeghatározásokon keresztül – figyelemmel kíséri majd a támogatás hatékonysága érdekében tett vállalásainak eredményességét. E tekintetben kulcsfontosságú elv a nemzeti felelősségvállalás, az adományozók között a támogatás felhasználásának helyszínén kezdődő koordináció és harmonizáció, a kedvezményezett országok rendszereihez való alkalmazkodás és az eredményorientáltság. Kiszámíthatóbbá teszik a támogatási mechanizmusokat, hogy a partnerországok számára lehetővé tegyék a hatékony tervezést.

Az Európai Unió ösztönözni fogja az adományozók koordinációjának és komplementaritásának javítását azáltal, hogy olyan közös többéves programozás irányában tevékenykedik, amely a partnerországok stratégiáin és folyamatain, a közös végrehajtási mechanizmusokon, valamint a társfinanszírozási megállapodások alkalmazásán alapul. Az Unió szintén több területen támogatja majd a fejlesztési célú politikák koherenciáját.

Második rész: az Európai Közösség fejlesztési politikájának megvalósítása

A közösségi fejlesztési politikának és a tagállamok által folytatott fejlesztési politikáknak ki kell egészíteniük egymást. A közösségi politika hozzáadott értékét a Közösség világszintű jelenléte, a támogatások végrehajtására vonatkozó szakértelme, a politikák koherenciája és a legjobb gyakorlatok támogatásában, valamint a koordináció és a harmonizáció elősegítésében játszott szerepe, a demokráciára, az emberi jogokra, a felelősségteljes kormányzásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, a civil társadalom szerepvállalására és az észak–déli szolidaritás elősegítésére irányuló támogatása adják.

A fejlesztési együttműködés kiemelkedő részét képezi az Unión kívülre irányuló tevékenységek szélesebb körének, és e tevékenységeknek koherensnek és egymást kiegészítő jellegűeknek kell lenniük. A nemzeti, regionális vagy tematikus stratégiai programdokumentumok tükrözik e politikák összességét és biztosítják azok koherenciáját.

A partnerországok által kifejezésre juttatott szükségletekre válaszul az Európai Közösség a következő területekre fogja összpontosítani tevékenységét:

 • a kereskedelem és a regionális integráció;
 • a környezetvédelem, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az infrastruktúrák;
 • a víz és az energia;
 • a vidékfejlesztés, a mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság;
 • a kormányzás, a demokrácia, az emberi jogok, valamint a gazdasági és intézményi reformok támogatása;
 • a konfliktusoknak és a gazdaságok törékennyé válásának megelőzése;
 • a humán fejlődés; a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás.

Bizonyos, minden kezdeményezésre alkalmazható általános elveket érintő, több ágazat erőfeszítését igénylő kérdéskörökkel kapcsolatosan a Közösség megerősíti majd az esélyegyenlőség elvét követő megközelítéseket: ez történik többek között a demokrácia, a felelősségteljes kormányzás, az emberi jogok, a gyermekjogok, az őshonos népek jogai, a nemek közötti egyenlőség, a környezeti fenntarthatóság és a HIV/AIDS elleni küzdelem terén.

A segélynyújtás módja alkalmazkodik az adott ország szükségleteihez és hátteréhez, és – amennyiben a feltételek lehetővé teszik – előnyben részesítik a költségvetési források bevonását. A közösségi megközelítés eredmény- és teljesítménymutatókon fog alapulni. A közösségi támogatás jelentős része adományok formájában kerül a kedvezményezettekhez, ami különösen megfelelő a legszegényebb és a legkorlátozottabb visszafizetési képességgel rendelkező országok számára.

A közösségi segítségnyújtás, valamint a támogatás minősége javult a Bizottság által 2000-ben elindított külső támogatási reformnak köszönhetően. További javulások várhatók például a tájékoztatási rendszerek terén, és jelentősebb decentralizálást hajtanak végre a Bizottság küldöttségei irányában. A Bizottság figyelembe fogja venni az Európai Közösség fejlesztéspolitikájára vonatkozó értékelés tanulságait (az értékelést 2000-ben fogadták el), és biztosítani fogja a fejlesztési politikával kapcsolatos európai konszenzus megvalósítását a fejlődő országokat érintő közösségi fejlesztési programokban.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – 2007. évi jelentés az Európai Közösség 2006. évi fejlesztéspolitikájáról és a külső segítségnyújtás végrehajtásáról [COM(2007) 349 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. 2006-ban az Európai Unió 9,8 milliárd euró hivatalos fejlesztési segélyt (ODA) nyújtott. A 2006. év fontos változásokat hozott az Európai Unió fejlesztési együttműködésre vonatkozó igazgatási eljárásaiban, mégpedig a következő tekintetben: döntés született arról, hogy különleges figyelmet fognak szentelni a fejlődés szolgálatában álló politikák koherenciájának, elfogadták az Európai Unió fő prioritásait tükröző regionális stratégiákat, egyszerűsítették a külső segélynyújtás eszközeit (a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének és a demokrácia és az emberi jogok eszközének megalkotásán keresztül), valamint létrehoztak egy keretet a támogatás hatékonyságának növelésére és az eredményértékelő módszerek javítására.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – 2006. évi jelentés az Európai Közösség 2005. évi fejlesztéspolitikájáról és a külső segítségnyújtás végrehajtásáról [COM(2006) 326 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. 2005-ben az Európai Unió vállalta, hogy a hivatalos fejlesztési segély akkori szintjét 2010-ig a kétszeresére emeli, és 6,2 milliárd eurót költött segítségnyújtásra. A Közösség 2005. évi éves politikai stratégiájában a fejlesztésre irányuló célkitűzések az Európai Unió millenniumi fejlesztési célokhoz való hozzájárulásának felülvizsgálatához és növeléséhez, valamint egy vízalap létrehozásához kapcsolódtak.

Ezenfelül a Közösség és tagállamai aláírták a támogatáshatékonyságról szóló 2005. évi párizsi nyilatkozatot (pdf) (DE) (EN) (ES) (FR), és jóváhagytak egy új, háromoldalú, a fejlesztési politikáról szóló nyilatkozatot (európai konszenzus a fejlesztési politikáról).

2005-ben Afrika került a középpontba a Cotonoui Megállapodás felülvizsgálatával, a békefenntartási mechanizmus létrehozásával és az Európai Unió Afrika-stratégiájának kidolgozásával.

Utolsó frissítés: 28.11.2007

Top