Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (KFEM)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (KFEM)

Az Európai Unió és a Dél-afrikai Köztársaság a kereskedelmi kapcsolatokat, a fejlesztési és gazdasági együttműködést, illetve számos más területet, mint például a társadalmi-kulturális együttműködést és a politikai párbeszédet érintő kétoldalú megállapodást kötött.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/441/EK határozata (2004. április 26.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás megkötéséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) és a Dél-afrikai Köztársaság kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodást (KFEM) kötött a különböző területeket érintő együttműködésük megerősítése érdekében.

A megállapodás célkitűzései között szerepel többek között a felek közötti párbeszéd megerősítése, a Dél-afrikai Köztársaság támogatása a gazdasági és társadalmi átalakulás folyamatában, a regionális együttműködés elősegítése, az ország gazdasági integrációja Afrika déli régiójába és a világgazdaságba, valamint az áruk, a szolgáltatások és a tőke két fél közötti forgalmának liberalizációja és kiterjesztése.

A demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásán nyugvó megállapodás rendszeres politikai párbeszédet létesít a közös érdeket képviselő témákról bilaterális és regionális szinten (az Európai Uniónak a dél-afrikai államokkal és az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni (AKCS) országokkal folytatott párbeszéde keretében) egyaránt.

A határozatlan időre kötött megállapodás felülvizsgálatára a hatálybalépését követő öt év elteltével kerül sor: ennek során fontolóra veszik lehetséges módosításait.

A megállapodás több részből áll, és tartalmaz egy, a tervezett együttműködési területek bővítését lehetővé tevő, későbbi változásokra vonatkozó záradékot is.

Kereskedelem

A KFEM az Európai Unió és a Dél-afrikai Köztársaság között preferenciális kereskedelmi rendszert hoz létre az áruk szabad mozgását lehetővé tévő szabadkereskedelmi térség fokozatos bevezetésével. Az Európai Unió mind a kereskedelem, mind pedig a beruházások terén a Dél-afrikai Köztársaság fő partnerének számít. A szabadkereskedelmi térség létrehozásának célja a Dél-afrikai Köztársaság számára a közösségi piachoz való jobb hozzáférés, az Európai Unió számára pedig a Dél-afrikai Köztársaság piacához való hozzáférés biztosítása. A szabadkereskedelmi térség ezért fontos szerepet játszik a Dél-afrikai Köztársaság világgazdaságba történő integrációjában. A két fél közötti bilaterális kereskedelem körülbelül 90%-a folyik a megállapodás keretén belül.

A megállapodás értelmében 10 éven belül liberalizálják az Európai Unió Dél-afrikai Köztársaságból származó importjának 95%-át, illetve 12 éven belül a Dél-afrikai Köztársaság Európai Unióból származó importjának 86%-át. A két fél érzékeny termelési ágazatainak védelme érdekében néhány terméket kizártak a liberalizált áruk köréből, míg más termékek forgalmát csak részlegesen liberalizálják. Ebbe a körbe tartoznak az Európai Unió részéről bizonyos mezőgazdasági termékek, a Dél-afrikai Köztársaság oldaláról pedig ipari termékek, mint bizonyos gépjármű- és textilipari, valamint ruházati termékek. A megállapodás értelmében mindenesetre 2006 decemberétől a gépjárműipari ágazatot érintő kereskedelem liberalizációja is erősödik.

A megállapodás származási szabályokat határoz meg annak biztosítása érdekében, hogy a preferenciális rendszerben részt vevő termékek kizárólag a Dél-afrikai Köztársaságból és az Európai Unióból származzanak. A származási szabályokat a termelés modern, nemzetközi folyamatainak figyelembevétele érdekében különleges rendelkezések teszik a rugalmassá.

A Dél-afrikai Köztársaság és az Európai Unió védintézkedéseket rendelhet el, amennyiben egy importált termék a nemzeti ipart súlyos kár okozásával fenyegeti. A megállapodás azt is lehetővé teszi a Dél-afrikai Köztársaság számára, hogy átmeneti védintézkedéseket rendeljen el (például vámok növelése és visszaállítása). Hasonló intézkedések védelmezik a Közép-afrikai Gazdasági és Vámunió tagállamainak és az Európai Unió legkülsőbb területeinek (például Réunion) gazdaságát.

A megállapodás olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek megakadályozzák a domináns piaci pozícióval rendelkező vállalatok visszaéléseit, és garantálják az uniós és dél-afrikai vállalatok közötti szabad versenyt. Az együttműködés az illetékes hatóságok közötti konzultáció keretében zajlik. Ezen túlmenően az Európai Unió technikai segítséget nyújt Dél-Afrikának a versenyjogi jogszabályok átalakítása terén. A megállapodás elismeri a szellemi tulajdon megfelelő védelmének szükségességét is, és adott esetben sürgős konzultációkra és a Dél-afrikai Köztársaságnak nyújtandó technikai segítségre ad lehetőséget.

Végül pedig a KFEM szoros együttműködést ír elő a kereskedelemhez kapcsolódó számos területen, például a vámhatóságok, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása, valamint az olyan technikai akadályok, mint a tanúsítás és a szabványosítás terén.

Fejlesztési együttműködés

Az Európai Unió által a Dél-afrikai Köztársaságnak nyújtott fejlesztési támogatás főként a közösségi költségvetés finanszírozása révén, a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszközön keresztül valósul meg. Ez az eszköz a 2007–2013 (EN pdf) közötti időszakra 980 millió eurós támogatást irányoz elő a Dél-afrikai Köztársaságnak.

A Dél-afrikai Köztársasággal való együttműködés 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó indikatív programja (EN) két központi ágazatot jelöl meg: a munkahelyteremtést, előtérbe helyezve a gazdaság informális ágazatát és annak integrálását a formális gazdaságba, illetve az alapvető szociális szolgáltatások biztosítására való képesség fejlesztését és a társadalmi kohéziót.

Az együttműködés decentralizált jellege – akárcsak más fejlesztési együttműködési megállapodások esetében – a támogatás egyik legfontosabb eleme, amely lehetővé teszi a civil társadalom intenzív bevonását a fejlődési folyamatba.

Gazdasági együttműködés

A két fél számos téren, így az ipar (a dél-afrikai ipar átalakításának megkönnyítése érdekében), az információs társadalom, a kis- és középvállalatok létrehozása és fejlesztése, a közlekedés és az energetika területén is megerősíti gazdasági együttműködését. Az energetikát érintő együttműködés céljai között szerepel a gazdaságok fenntartható fejlődésének támogatása és a környezet védelme.

Egyéb vonatkozások

A megállapodás rendelkezései a legkülönfélébb területeken megvalósítandó együttműködésre terjednek ki:

  • társadalmi együttműködés, amelynek alapja egy több tényezőre (az egyesülés szabadságára, a munkavállalók jogaira, a gyermekek jogaira, a nemek közötti egyenlőségre és a nők elleni erőszakra) épülő párbeszéd;
  • a természet védelmét célzó együttműködés, különös tekintettel az éghajlatváltozásra;
  • kulturális együttműködés;
  • a kábítószerek és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó együttműködés;
  • egészségügyi együttműködés, különösen az AIDS elleni küzdelem terén.

Végül a KFEM intézményi rendelkezéseket is tartalmaz: egyrészt létrehoz egy, a megállapodás megfelelő működését biztosítani hivatott együttműködési tanácsot, másrészt pedig a két fél rendszeres kapcsolattartását írja elő például a parlamentek vagy az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottsága és dél-afrikai megfelelője, a Nemzeti Gazdasági, Fejlesztési és Munkaügyi Tanács között.

Háttér

A kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodást 1999. október 11-én írták alá Pretoriában és noha teljes egészében csak 2004. május 1-jén lépett hatályba, bizonyos, közösségi illetékességi körbe tartozó intézkedéseit már 2000. január 1-jétől alkalmazzák.

A KFEM-hez három kiegészítő megállapodás tartozik: a tudományos és technológiai együttműködésről, valamint a borokról és a szeszes italokról szóló megállapodás. A KFEM által előírt halászati megállapodást nem kötötték meg. A Dél-afrikai Köztársaság egyébként az Európai Unió és az AKCS-országok közötti kapcsolatokat szabályozó Cotonoui Megállapodás minősített tagja.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2004/441/EK tanácsi határozat [elfogadása az AVC/1999/0112 hozzájárulással történt]

2004.2.26.

HL L 127., 2004.4.29.

Kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (KFEM)

2004.1.1.

HL L 311., 1999.12.4.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006/166/EK tanácsi határozat

2005.12.21.

HL L 57., 2006.2.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás aláírásáról [COM(2008) 50 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság javaslatot tesz a KFEM által tervbe vett együttműködési területek kibővítésére. Az együttműködésbe bevont új területeknek az Afrikai Unió társadalmi-gazdasági programjának hatékony megvalósításához kell hozzájárulniuk. A partnerek vállalják, hogy folytatják a millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérése érdekében tett erőfeszítéseiket. Az együttműködésnek ki kell terjednie az energiapolitikára az árstabilitás, a biztonság és a beszerzési források diverzifikációjának biztosítása érdekében, továbbá a tudomány, a technológiák és az információs társadalom fejlesztésére, valamint az ásványfeldolgozást, a szállítást és a műholdas navigációs rendszert érintő ágazatokra.

A megállapodás a nemzetközi igazságszolgáltatásra és a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozólag is rendelkezik, utalva a leszerelés érdekében és a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen alkalmazott nemzetközi jogi eszközök végrehajtására. A megállapodás egyébként előírja, hogy növelni kell az együttműködést a terrorizmus elleni harc és annak finanszírozása, a szervezett bűnözés, a zsoldos tevékenységek megelőzése és a kis kaliberű fegyverek kereskedelmének felszámolása terén. A megállapodás rendelkezik továbbá a migráció kérdéséről szóló politikai párbeszéd elmélyítéséről az illegális bevándorlás csökkentése, az emberi jogok garantálása és a diszkrimináció megszüntetése érdekében.

A kereskedelmet érintő kérdésekről folyó párbeszéd és a kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezések egy gazdasági partnerségi megállapodásra (GPM) vonatkozó tárgyalássorozat részét képezik.

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és a Tanács keretén belül ülésező tagállamok kormányai képviselőinek a Bizottság számára az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó iránymutatás nyújtása érdekében [COM(2006) 348 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A közlemény, amelyet az Európai Unió és a Dél-afrikai Köztársaság közötti stratégiai partnerség létrehozását javasló közleménnyel egyidejűleg fogadtak el, meghatározza a KFEM módosítás céljából felülvizsgálandó pontjait. A közlemény közzétételét követően a Tanács 2006 novemberében elfogadta a tárgyalási mandátumot, és az EU–Dél-afrikai Együttműködési Tanács 2006. november 14-én beleegyezését adta a KFEM felülvizsgálatát célzó tárgyalások megkezdéséhez, amelyeket 2007. október 10-én zártak le.

A Tanács 1747/2000/EK rendelete (2000. augusztus 7.) az Európai Közösség és a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött, a kereskedelmi forgalomról, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló 2793/1999/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 200., 2000.8.8.].

A rendelet módosítja a 2793/1999/EK rendelet mellékletét a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2204/1999/EK bizottsági rendeletnek való megfeleltetés érdekében. Ennek érdekében kiigazítja a mellékletben szereplő Kombinált Nómenklatúra kódjait.

A Tanács 2793/1999/EK rendelete (1999. december 17.) az Európai Közösség és a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött, a kereskedelmi forgalomról, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról [Hivatalos Lap L 337., 1999.12.30.].

A rendelet a megállapodás kereskedelmet érintő rendelkezéseinek megvalósítási feltételeit – például a vámtételek kiszámítására vonatkozó kritériumokat – határozza meg. Végrehajtásáért a Bizottság felel, munkáját a Vámkódexbizottság segíti.

Utolsó frissítés: 10.03.2009

Top