Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A támogatások függetlenítése a fejlődő országokban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A támogatások függetlenítése a fejlődő országokban

Az Európai Unió egy fórum létrehozását javasolja, és konkrét ajánlásokat tesz a tagállamok közösségi és kétoldalú támogatásainak függetlenítésére annak céljából, hogy fokozza azok hatékonyságát. A javaslatban az Európai Bizottság különösen az élelmezési segély és szállításának teljes függetlenítése mellett foglal állást. A javaslatok összessége nemcsak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) ajánlásának szellemiségét tartja tiszteletben, hanem jóval túl is mutat azon.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 18 November 2002 – Untying: Enhancing the effectiveness of aid [COM(2002) 639 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Függetlenítés: a támogatások hatékonyságának növelése [COM(2002) 639 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a közleményében a Bizottság javaslatot tesz a közösségi és kétoldalú támogatásoknak a tagállamokon belüli teljes függetlenítésére, azzal a fenntartással, hogy a kedvezményezett ország ehhez beleegyezését adja, a további adományozók pedig elfogadják a kölcsönösség elvét.

A kapcsolódó támogatás az a támogatási forma, melynek során a kedvezményezett ország a támogatást oly módon használja fel, hogy az adományozó ország szolgáltatóitól vásárol termékeket és szolgáltatásokat. Következésképp a támogatás függetlenítése egyben a szóban forgó piac megnyitását jelenti a nem kizárólagosan az adományozó országban működő szolgáltatók előtt.

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAI

Tájékoztatás

A Bizottság a következőket javasolja:

  • a terv együttes, uniós szintű kidolgozása, hogy ily módon az összes adományozó ország tájékoztatást kapjon a teljes és korlátlan támogatásfüggetlenítés hatásáról és hatékonyságáról, a támogatási források átutalásának mikéntjéről, továbbá a fejlesztésben résztvevő szereplőkről és intézményekről;
  • egyenként minden tagállammal konkrét, partnerkapcsolati kereteken belül működő kezdeményezések beindítása azzal a céllal, hogy utóbbiak színvonalas tájékoztatást kapjanak a támogatások függetlenítése és az elosztás végrehajtása között fennálló viszonyról, továbbá az eljárások összehangolásáról.

A fejlesztésre vonatkozó finanszírozási eszközök felülvizsgálata

A Bizottság javasolja a további közösségi támogatások függetlenítése érdekében a közösségi szinten definiált szakpolitikák és eljárások, továbbá a partneri megállapodások tekintetében, hogy iktassanak be változtatásokat a közösségi támogatásra szánt finanszírozási eszközök egy egész sorozatának jogalapjába. A cél megvalósításának érdekében a Bizottság előnyben részesíti azt a megközelítést, amely szerint minden egyes fejlesztésre vonatkozó finanszírozási eszköz felülvizsgálatra kerül a közös koncepciók fokozatos bevezetésének perspektívájában.

Az élelmezési segély teljes függetlenítése

A Bizottság ajánlja, hogy további adományozók csatlakozzanak a már eddigi adományozó országok sorához, amelyek elfogadták az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) keretén belül a támogatás függetlenítésére tett jelenlegi erőfeszítéseket. Így érhető el a támogatás teljes függetlenítése, ami az adományozók közötti maximális kölcsönösségen alapul. A Bizottság az élelmezési segélynek (amely nem képezte részét a Fejlesztési Támogatási Bizottság által előterjesztett cselekvési tervnek) és annak szállításának teljes függetlenítését is sürgeti. Hasznosnak tartaná az imént említett tényezők bevezetését az Élelmiszer-segélyezési Bizottság tagjai (Argentína, Ausztrália, Kanada, az Európai Közösség és tagállamai, Japán, Norvégia, Svájc és az Egyesült Államok) által jóváhagyott élelmezési segélyekről szóló megállapodás újratárgyalásába.

A tagállamok által nyújtott kétoldali támogatás függetlenítését érintő kérdések

A Bizottság felkér minden Uniós szereplőt arra, hogy alkalmazkodjon a belső piaci szabályokhoz, és tartsa szem előtt a közbeszerzési szabályok irányelveit. Az Európai Közösség alapszerződése ugyanis, az áruk és szolgáltatások szabad mozgását taglaló részében, valamint az EU közbeszerzési szabályai tiltanak mindenfajta olyan hátrányosan megkülönböztető magatartást, amely a nemzeti vállalatokat igyekszik előnyben részesíteni a többi uniós országban található résztvevő rovására. A kétoldalú kapcsolódó támogatás megsértheti a egyenlő jogosultságra és a belső piaci szabályokra vonatkozó közösségi szabályzatot és veszélyeztetheti az EK-Szerződés 12. cikkének a megkülönböztetésmentességről megfogalmazott elvét.

A kedvezményezett ország hatóságai által engedélyezett piacot illetően, amennyiben az illető hatóságok nem egy tagállam ajánlatkérő hatóságának nevében, illetve annak javára járnak el, a Bizottság indítványozza, hogy a tagállamok vállalják a támogatás függetlenítését és csatoljanak módszeresen egy szerződési záradékot azon eszközökhöz, amelyek a támogatás kiutalásának engedélyezéséről rendelkeznek. Ez kötelezné a szóban forgó kedvezményezett ország hatóságait, hogy alkalmazzák a közbeszerzésre vonatkozó olyan alapvető irányelveket, mint az egyenlő bánásmód, az átláthatóság, a kölcsönös elismerés és az arányosság elve.

ÁLTALÁNOS KERET

Történeti háttér

Az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (EN) (DAC) magas szintű ülésén az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy követi a DAC által a támogatások függetlenítésére tett javaslatok szellemét és célkitűzéseit (a függetlenítés a legkevésbé fejlett országokra szorítkozik, ugyanakkor a DAC-országoknak törekedniük kell annak a lehető legszélesebb körű alkalmazására). Ezenkívül a 2002-es barcelonai Európai Tanács által levont következtetések igazolták az EU határozott törekvését a támogatások függetlenítésével kapcsolatos megbeszélések felgyorsítására.

A közösségi támogatás függetlenítésének jelenlegi helyzete

A közösségi támogatás nagymértékű függetlenítése több mint 25 éve folyamatban van, ezáltal túl is lép a DAC által megfogalmazott ajánláson. A pályázatok nyitottak a tagállamok és az összes afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni ország (AKCS) előtt, csakúgy, mint a MEDA-program keretén belül a földközi-tengeri partnerországok számára, illetve a latin-amerikai és ázsiai (ALA) kedvezményezett országoknak. Ezen túlmenően a közösségi támogatás fokozatosan a fizetési mérleg és a költségvetés támogatásának irányába tolódik el, ez esetben egy eleve függetlenített területről van szó.

Kötelezettségvállalásának megfelelően a közösségi költségvetési szabályzat felülvizsgálatakor a Bizottság beiktatta a közösségi támogatás függetlenítésének folytatásához szükséges elemeket. Az 1905/2006/EK rendelet által hatályon kívül helyezett 2110/2005/EK rendelet és az 1085/2006/EK rendelet által hatályon kívül helyezett, a támogatás függetlenítésének elvét a legszegényebb fejlődő országokkal szemben a fejlesztési támogatás közösségi forrásainak összességére (tematikus vagy földrajzi) alkalmazni kívánó közösségi külső támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó 2112/2005/EK rendelet.

A függetlenítés előnyei

A támogatás függetlenítésének fő részét képezi a jelenleg folyó vitának, amely a segély irányában tett erőfeszítések hatékonyságát és koherens voltát, továbbá a finanszírozók hitelképességét taglalja. A Bizottság megközelítésében arra az állításra támaszkodik, amely szerint a támogatás függetlenítése megfelelő eszköz az átláthatóság és a felelősség növelésére a segélykezelés és segélyellátás tekintetében.

A támogatás függetlenítésének hívei hangsúlyozzák ezen túlmenően, hogy a függetlenítés révén növekszik a támogatás hatékonysága. A függetlenítésnek meg kellene könnyítenie a költségvetési támogatás alkalmazását ügyelvén arra, hogy a támogatók elkerüljék a támogatás és a kereskedelmi érdek összemosását, a két fogalom társítása ugyanis a stagnálás egyik fő oka. Széleskörűen elismert továbbá, hogy a támogatás függetlenítésének teljes végrehajtása növelné a hivatalos fejlesztési támogatás értékét, a költséghatékonyabb szolgáltatásnak köszönhetően, valamint ezáltal emelné a fejlesztési cselekvések számára rendelkezésre álló erőforrások összességét. A becslések alapján a támogatások összekapcsolása 15–30%-kal emelné meg számos termék és szolgáltatás költségét.

Utolsó frissítés: 22.10.2007

Top