Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kereskedelmet gátló akadályok elleni védelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kereskedelmet gátló akadályok elleni védelem

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

3286/94/EK rendelet – a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az EU-t megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében megállapított eljárásokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet olyan eljárást hoz létre, amely lehetővé teszi a vállalkozások és az Európai Unió (EU) országai számára, hogy kérhessék az uniós intézményektől az EU-n kívüli országok által életbe léptetett kereskedelmi akadályok* vizsgálatát.
 • A kereskedelmet gátló akadályokból eredő bármely kárnak* vagy hátrányos kereskedelmi hatásoknak* a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal összhangban történő megszüntetésére irányul.

FŐBB PONTOK

 • Az e rendelet szerinti panaszok valamely kereskedelmet gátló akadályra rámutató uniós iparág, egy vagy több uniós vállalat vagy uniós ország nevében nyújthatók be. A panasznak elegendő bizonyítékot kell szolgáltatnia a kereskedelmi akadály fennállásáról, valamint az abból eredő kárról vagy hátrányos kereskedelmi hatásokról.
 • A panaszokat az Európai Bizottsághoz írásban kell benyújtani. Ai Bizottságnak 45 nap áll rendelkezésére, hogy határozzon a panasz elfogadhatóságáról. Ezt a határidőt a panasztevő kérésére fel lehet függeszteni abból a célból, hogy további információk legyenek beszerezhetők.
 • Az uniós országok képviselőiből álló és a Bizottság elnöklete alatt álló tanácsadó bizottság biztosítja az adott információkat az országok számára. Ez egyúttal egyfajta fórum is, amely teret ad az egyes országok véleménye kifejezésének.
 • Ha egy panaszt a Bizottság elfogadhatónak ítél, vizsgálatot kezdeményez, és ezt kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL). Ez a kihirdetés megjelöli az érintett terméket vagy szolgáltatást és az érintett országokat. A Bizottság ezt követően összegyűjti az összes lényeges információt az érintett felektől.

Amennyiben az EU – e vizsgálati eljárás alapján – úgy határoz, hogy intézkedéseket léptet életbe, a hatályos nemzetközi kötelezettségekkel és eljárásokkal összeegyeztethető bármely kereskedelmi politikai intézkedés meghozható, különösen a következők:

 • 1.

  vámengedmények* felfüggesztése és új vagy megemelt vámok kiszabása;

 • 2.

  az áruk importjára vagy exportjára vonatkozó mennyiségi korlátozások bevezetése;

 • 3.

  az árukra, szolgáltatásokra vagy szolgáltatókra vonatkozó koncessziók felfüggesztése a közbeszerzések terén.

A Tanácsnak 30 napon belül kell határoznia a Bizottság javaslatáról, amely a fent említett intézkedések egyikének vagy azok közül többnek az életbe léptetésére irányul.

Az EU 2014-ben módosította a rendeletet (654/2014/EU rendelet) új szabályokkal és eljárásokkal kiegészítve azt. E szabályok és eljárások biztosítják a koncessziók vagy egyéb kötelezettségek felfüggesztésére vagy visszavonására irányuló, az EU-t a nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján megillető jogok hatékonyabb és gyorsabb gyakorlását.

A Bizottság elfogadhatja az EU-n kívüli országokkal szembeni intézkedésekre irányuló jogi aktusokat, amennyiben arra sürgősen szükség van. Ezen végrehajtási jogi aktusok haladéktalanul alkalmazandók, az eljárás pedig kizárólag megfelelően alátámasztott esetekben alkalmazható. A végrehajtási jogi aktus révén esetlegesen életbe lépő intézkedések között a fent említett három intézkedés is szerepel.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A 3286/94/EK rendelet 1995. január 1-jétől hatályos. A 654/2014/EU rendelet 2014. július 17-e óta alkalmazandó.

HÁTTÉR

Kereskedelmi akadályokra irányuló viszgálatok

KULCSFOGALMAK

*A kereskedelmet gátló akadály (azaz kereskedelmi akadály): minden olyan, EU-n kívüli ország által bevezetett kereskedelmi gyakorlat, amelyet nemzetközi kereskedelmi szabályok tiltanak; a szabályok a gyakorlat által érintett felet feljogosítják arra, hogy kísérelje meg a kérdéses gyakorlat hatásainak megszüntetését. Ezek a nemzetközi kereskedelmi szabályok lényegében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai, illetve olyan előírások, amelyeket az EU által EU-n kívüli országokkal kötött kétoldalú megállapodásokban határoztak meg.

*Kár: bármely olyan anyagi kár, amelynek előidézésével az EU piacán egy uniós iparág számára a kereskedelmet gátló akadály fenyeget.

*Hátrányos kereskedelmi hatások: azon hatások, amelyeket a kereskedelmet gátló akadályok idéznek elő, vagy amelyeknek előidézésével fenyegetnek egy termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az uniós vállalkozások szempontjából bármely EU-n kívüli ország piacán.

*Koncessziók vagy egyéb kötelezettségek: vámengedmény vagy bármely egyéb előny, amelynek alkalmazását az EU az EU-n kívüli országokkal való kereskedelmében vállalta, mégpedig olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodások értelmében, amelyeknek az EU is részes fele.

JOGI AKTUS

A Tanács 3286/94/EK rendelete (1994. december 22.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról (HL L 349., 1994.12.31., 71–78. o.)

A 3286/94/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 30.11.2015

Top