Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dömpingellenes intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dömpingellenes intézkedések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1036 rendelet az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről

MI A RENDELET CÉLJA?

Meghatározza a dömpingellenes intézkedések Európai Unióban (EU-ban) történő bevezetésével kapcsolatos eljárást.

FŐBB PONTOK

 • Dömpingről akkor van szó, ha valamely vállalkozás az exportpiacon alacsonyabb áron adja el termékét, mint saját, hazai piacán. Az EU piacán az uniós gyártók által értékesített azonos termékek tisztességes versenyének biztosítása céljából az EU dömpingellenes intézkedéseket vezethet be az ilyen jellegű behozatalra vonatkozóan.
 • A következő feltételek teljesülése esetén vezethetők be dömpingellenes intézkedések:
  • dömpingelt behozatalról kell szó legyen;
  • a hasonló terméket* gyártó uniós iparág jelentős kárt* kell elszenvedjen;
  • ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia a dömpingelt behozatal és a jelentős kár között;
  • a dömpingellenes intézkedés nem sértheti az EU érdekeit.
 • Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, az érintett termék EU-ba irányuló behozatalára dömpingellenes intézkedések vethetők ki. Ezen intézkedések általánosságban ad valoremvám formáját öltik, amely az érintett termék behozatali értékének százalékos aránya. Az intézkedések ölthetik specifikus vámok – azaz az áruk egy bizonyos mennyisége tekintetében meghatározott rögzített érték, például 100 EUR/tonna, vagy az árra vonatkozó kötelezettségvállalás – formáját is. Az árra vonatkozó kötelezettségvállalás az exportőr kötelezettségvállalása a minimum exportárak tiszteletben tartása iránt.
 • A vámokat az EU-ban az importőr fizeti és az érintett uniós ország nemzeti vámhatóságai szedik be.
 • Az intézkedések többnyire öt évre szólnak. A hatályos intézkedéseket bizonyos feltételek szerint felülvizsgálhatják (időközi felülvizsgálat). E felülvizsgálat hatálya általában a kezdeti intézkedések egy vagy több tényezőjére korlátozódik, például a dömping és/vagy a kár szintjére, a termékkörre, az intézkedések formájára.
 • Az intézkedések öt év után elévülnek kivéve, ha az intézkedés megszűnésének felülvizsgálata során megállapítják, hogy az intézkedések megszűnését követően valószínűleg továbbra is fennáll a dömping és a jelentős kár.
 • Az importőrök kérhetik a kifizetett vámok teljes vagy részleges visszatérítését, amennyiben bizonyítható, hogy a vám megfizetésének alapjául szolgáló dömpingkülönbözet* megszűnt vagy csökkent.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A jelen kodifikált változat ((EU) 2016/1036 rendelet) tartalmazza az eredeti jogalkotási aktust (1225/2009/EK rendelet) és annak későbbi módosításait. A rendelet 2016. július 20 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Jelentős kár: a dömpingelt behozatal által valamely uniós iparágnak okozott jelentős kár, például a piaci részesedés csökkenése, alacsonyabb árszintek és/vagy alacsonyabb jövedelmezőség.

Hasonló termék: olyan termék, amely a szóban forgó termékkel azonos vagy igencsak hasonlít arra.

Dömpingkülönbözet: valamely terméknek az exportőr által megszabott hazai piaci ára (rendes érték) és ugyanazon exportőr által megszabott uniós piaci ára (exportára) közötti különbség.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1036 rendelete 2016. június 8.) az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 176., 2016.6.30., 21–54. o.)

utolsó frissítés 27.02.2017

Top