Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egyes nem uniós országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Egyes nem uniós országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályok

Ez a rendelet a nem uniós országokból származó termékek Európai Unióba (EU-ba) történő behozatalára vonatkozó közös szabályokat hoz létre. Ezenkívül meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy szükség esetén felügyeleti és védintézkedéseket valósítson meg az EU érdekeinek védelmében.

JOGI AKTUS

A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó termékek behozatalára semmilyen mennyiségi korlátozás nem vonatkozik, ezért szabadon lehet őket behozni, esetleges védintézkedések viszont alkalmazhatók rájuk.

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azokra a termékekre alkalmazandó, amelyek az alábbi nem uniós országok bármelyikéből származnak: Azerbajdzsán, Észak-Korea, Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Vietnam. Alkalmazási körébe nem tartoznak bele azok a textiltermékek, amelyek a behozatalra vonatkozó különleges közös szabályok hatálya alá esnek.

Információszolgáltatási és konzultációs eljárás

Az EU-tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot, ha a behozatal alakulása arra utal, hogy felügyeletre és védintézkedésekre lehet szükség. Konzultációkra valamelyik EU-tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor egy tanácsadó bizottság keretében, amely valamennyi EU-tagállam képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

Ezek a konzultációk elsősorban az alábbiakat vizsgálják:

  • behozatali feltételek;
  • gazdasági és kereskedelmi helyzet;
  • az EU és a fent felsorolt nem uniós országok között létrejött kereskedelmi megállapodások igazgatását érintő kérdések;
  • adott esetben szükséges intézkedések.

Ha szükséges, a konzultáció írásban is lefolytatható, és az EU-tagállamok kifejthetik véleményüket vagy szóbeli konzultációt kérhetnek öttől nyolc munkanapig terjedő határidőn belül.

Vizsgálati eljárás

Amennyiben a konzultációkat követően egyértelmű, hogy elegendő olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat kezdeményezését indokolja, akkor a Bizottság egy hónapon belül vizsgálatot kezdeményez és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben összegzi a kapott információkat és kijelöli az érdekelt feleknek szóló, az információk benyújtására és a meghallgatások időpontjára vonatkozó határidőket.

A vizsgálat keretén belül a Bizottság ellenőrzi:

  • a behozatali mennyiséget;
  • a behozatali árakat;
  • az uniós termelőket ebből következően érő hatást;
  • az említett országok sajátos gazdasági rendszerét.

Komoly károkozás állítólagos veszélye esetén a Bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy az adott helyzet nagy valószínűséggel tényleges károkozáshoz vezethet-e. Ennek során a Bizottság megvizsgálja az EU-ba irányuló kivitelek növekedési ütemét és a származási vagy exportáló ország kiviteli kapacitását.

A vizsgálatot kilenc hónapon belül le kell folytatni. Kivételes esetekben ez az időtartam legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.

Az eljárási jogokat (hozzáférés nem bizalmas információkhoz, meghallgatáshoz való jog, titkos információkezelés) az egész eljárás során tiszteletben kell tartani.

A vizsgálatot követően a Bizottság jelentést nyújt be a tanácsadó bizottságnak, majd a vizsgálati eredményektől függően megszünteti a vizsgálatot vagy felügyeleti, illetve védintézkedések végrehajtása mellett dönt.

Felügyeleti intézkedések

Amennyiben az EU érdekei úgy kívánják, a Bizottság valamely EU-tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére bizonyos behozatalok visszamenőleges felügyeletéről vagy bizonyos behozatali tevékenységek előzetes felügyelet alá vonásáról határozhat. Az előzetes felügyelet alá tartozó termékek szabad forgalomba bocsátásának felügyeleti okmány bemutatása a feltétele. Ez a dokumentum Unió-szerte érvényes, függetlenül attól, hogy melyik EU-tagállam bocsátotta ki azt.

Ebben a vonatkozásban ez a rendelet eltér a Tanács 260/2009/EK rendelettől (a más nem uniós országokból történő behozatal esetén alkalmazandó közös szabályoktól). Amennyiben a felügyeleti intézkedéseket végrehajtják, a behozatali okmányok használatára és kiállítására vonatkozó feltételek szigorúbbak lehetnek a fent felsorolt országokra, mint más nem uniós országokra vonatkozóan. Amennyiben az EU érdekei megkövetelik, a Bizottság mindenekelőtt korlátozhatja a behozatali okmányok érvényességi idejét, ezeknek a kibocsátását bizonyos feltétektől teheti függővé, sőt visszavonási záradékot is beiktathat.

Védintézkedések

Védintézkedések akkor alkalmazandók, amennyiben valamely terméket olyan jelentős mértékben megnövekedett mennyiségben, illetve olyan feltételek mellett hoznak be az EU-ba, amelyek a közösségi termelők számára komoly kárt okoznak, vagy ilyen károkozással fenyegetnek. A feltételek hasonlítanak a 260/2009/EK rendeletben találhatókhoz. A védintézkedések a hatálybalépésüket követően szabad forgalomba bocsátott minden termékre alkalmazandók. Ezek az intézkedések azonban nem akadályozhatják meg a már az EU felé tartó termékek szabad forgalomba bocsátását.

Ez a rendelet nem zárja ki azon kötelezettségek teljesítését, amelyek az EU és a fent felsorolt EU-n kívüli országok közötti megállapodásokban foglalt külön rendelkezéseken alapulnak. E rendelet nem zárja ki továbbá, hogy az EU tagállamai további tilalmakat, mennyiségi korlátozásokat vagy felügyeleti intézkedéseket fogadjanak el tekintettel a közrendre, a társadalompolitikára, a közbiztonságra, emberek, állatok vagy növények egészségének és életének a védelmére, nemzeti kincsek védelmére, ipari és kereskedelmi tulajdon védelmére, illetve a devizára vonatkozó speciális alaki követelményekre.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 625/2009/EK rendelete

2009.8.6.

HL L 185., 2009.7.17.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1241/2009/EU rendelete (2009. december 16.) a meghatározott harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes felügyelet hatályának fenntartásáról és frissítéséről.

Utolsó frissítés: 11.02.2011

Top