Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU választási segítségnyújtásra és megfigyelésre vonatkozó globális stratégiája

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az EU választási segítségnyújtásra és megfigyelésre vonatkozó globális stratégiája

Ennek a közleménynek a célja, hogy az Európai Unió (EU) számára stratégiát dolgozzon ki és módszereket határozzon meg az EU-n kívüli országokban történő választási segítségnyújtásra és megfigyelésre.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission of 11 April 2000 on EU election assistance and observation [COM(2000) 191 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye (2000. április 11.) az EU választási segítségnyújtó és megfigyelő tevékenységéről [COM(2000) 191 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata kimondja, hogy minden embernek joga van részt venni országa kormányzásában. Választások esetében a jó kormányzáshoz megfelelő jogi keretrendszerre és keretszabályozásra, valamint átlátható és számon kérhető választási adminisztrációra van szükség, különös tekintettel a független ellenőrzésre és megfigyelésre, amely biztosítja a jogállamiság tiszteletben tartását. Szintén alapvető fontosságú, hogy a választási folyamat során a polgárok végig tájékoztatást kapjanak, illetve részt vegyenek a folyamat minden részében.

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában a megfigyelt választások jóváhagyására vonatkozóan megfogalmazott kritériumokat nemzetközileg elfogadták. A választásoknak szabadnak, méltányosnak és tisztességesnek kell lenniük, és időszakosan, titkos szavazás formájában kell végbemenniük.

A nemzetközi választási segítségnyújtás választási célokra nyújtott technikai és anyagi támogatást jelent, beleértve a választások jogi keretének megteremtésében, a politikai pártok vagy szavazók nyilvántartásba vételében, valamint a helyi megfigyelők és újságírók állampolgári nevelésében és képzésében való segítségnyújtást. A választási segítségnyújtás kiegészíti a választási megfigyelést.

A nemzetközi választási megfigyelés célja, hogy megszilárdítsa a demokráciát, legitimálja a választási folyamatokat, megerősítse a közbizalmat, visszariasszon a csalástól, megerősítse az emberi jogok tiszteletét és hozzájáruljon a konfliktusok rendezéséhez. A választási megfigyelés a teljes lefedettség, a pártatlanság, az átláthatóság és a szakmaiság elvén alapszik.

A Szerződések rögzítik, hogy az Európai Unió (EU) támogatja az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikke világosan kimondja, hogy az Unió a szabadság, a demokrácia, valamint az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletének elvein alapszik, amely alapvető értékeit valamennyi EU-tagállam magáénak vallja. A választási küldetések az EU megbízatásának elfogadott részét képezik.

A tapasztalatokból levont tanulságok

A közlemény az EU 1993 és 2000 között végzett segítségnyújtási és megfigyelési küldetéseiből levont tanulságokat foglalja össze:

 • ezen a területen az Uniónak összefüggő stratégiára van szüksége;
 • a megfigyelési misszióknak vigyázniuk kell, nehogy törvénytelen választási folyamatokat legitimáljanak;
 • javítani kell a helyi megfigyelő csoportokkal való együttműködést, azok képzését;
 • néhány regionális és helyhatósági választásnál szintén szükség van segítségnyújtásra;
 • a megfigyelési missziók kiküldéséről való döntéshozatal előtt felderítő missziókra van szükség;
 • a választási megfigyelési misszióknak elegendő ideig kell helyben maradniuk ahhoz, hogy a választási folyamat minden szakasza lefedésre kerüljön;
 • a választások értékelése kényes feladat, amelynek egyik célja, hogy a jövőbeli lépésekre tett javaslatok szülessenek;
 • a küldetés szóvivői a szavazás és az eredmények végső kihirdetése után, csak a választási folyamat végén tehetnek előzetes nyilatkozatot;
 • a területen dolgozó uniós szereplőknek minden esetben egyhangúan kell nyilatkozniuk;
 • tanácsos felállítani egy bizottsági részleget, amely az EU-n kívüli országokban zajló választásokkal foglalkozik;
 • az EU döntéshozatali eljárását világosabbá és ésszerűbbé kell tenni;
 • egységes és átlátható finanszírozási politikára van szükség;
 • a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament közötti koordinációt erősíteni kell;
 • a más nemzetközi szereplőkkel való koordinációnak partnerségeken kell alapulnia;
 • az EU misszióit ismertebbé kell tenni;
 • a választási megfigyelésben és segítségnyújtásban részt vevő humán erőforrásoknak meg kell felelniük a politikai célkitűzéseknek;
 • az uniós döntéshozatali eljárást tanácsos felgyorsítani;
 • a megfigyelők toborzása során alkalmazott módszerek összehasonlíthatósága javítaná a missziók hatékonyságát;
 • az uniós megfigyelőket jobb képzésben és helyszíni tanácsadásban kell részesíteni.

Javaslatok a jövőre

A közlemény hangsúlyozza, hogy az Uniónak olyan választási segítségnyújtási és megfigyelési stratégiát kell elfogadnia, amely:

 • lehetővé teszi az egyes esetekben való külön döntéshozatalt;
 • előmozdítja a fenntartható nemzeti struktúrák létrehozását;
 • előmozdítja a pluralizmust a politika és a helyi civil társadalom szintjén;
 • ösztönzi az európai és a helyi nem kormányzati szervezetek, illetve a helyi megfigyelők közötti partnerséget.

Egy uniós választási megfigyelési küldetés elindításáról hozott döntést a misszió szükségességének, megvalósíthatóságának és hasznosságának mérlegelésére kell alapozni. A Tanács ennek értelmében kritériumokat állított fel, amelyek a közlemény III. mellékletében szerepelnek. Ez a melléklet felsorolja azokat a feltételeket is, amelyek a megfigyelői munka végzéséhez szükségesek.

Az alábbi kritériumok alapul szolgálhatnak a választási segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezésekről való döntéshozatalban:

 • a fogadó ország kormányától érkező segítségkérés;
 • a fő politikai pártok és egyéb partnerek közötti általános megállapodás;
 • az EU korábbi politikai megfigyelési és fejlesztési programjai;
 • megfelelő időkeret;
 • a mozgás szabadsága;
 • az információkhoz való hozzáférés;
 • a technikai segítséget nyújtó csoport biztonsága.

A Bizottság jelenleg olyan választási egység felállításának ajánlatosságát vizsgálja, amely a választási megfigyelés és segítségnyújtás horizontális koordinációjáért felelős – beleértve az előzetes tervezést és értékelést – és amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a földrajzi egységeknek és bizottsági delegációknak, valamint hogy tartsa a kapcsolatot a többi érintett intézménnyel és szervezettel. Ez az új csoport megkönnyítené a Tanács, a Parlament és a Bizottság számára a választási missziók ügyében való megállapodást.

A küldetések finanszírozását illetően jelenleg különféle módszereket vizsgálnak, amelyek meggyorsítják és egyszerűsítik a pénzeszközökre való kötelezettségvállalásról és a kiadások végrehajtásáról való döntéshozatalt.

A közlemény úgy véli, hogy a kiválasztás elfogadott kritériumai (IV. melléklet) és az uniós megfigyelők magatartási kódexe (III. melléklet) jó alapként szolgálnak a megfigyelők toborzásához.

Iránymutatás a sikerhez

A választási segítségnyújtási és megfigyelési missziók sikeressége érdekében a közlemény az alábbi szempontok figyelembevételét javasolja:

 • pontosan meg kell határozni a küldetés felhatalmazását;
 • mindig felderítő misszióval kell kezdeni;
 • létre kell hozni egy helyszíni választásokat támogató uniós egységet, amelynek központi csapata a koordinációért felelős;
 • a technikai segítséget elég korán kell a helyszínre küldeni;
 • a misszióról rendszeres jelentést kell adni;
 • az uniós megfigyelőket közös képzési program keretében kell kiképezni;
 • a megfigyelők kiképzésének érdekében együtt kell dolgozni más szervezetekkel;
 • a hosszú távú megfigyelőket két hónappal a választás napja előtt ki kell küldeni, és addig a helyszínen kell őket tartani, amíg az esetleges választási viták nem rendeződnek;
 • biztosítani kell, hogy minden megfigyelő betartsa a magatartási kódexet.

A közlemény a választások kimenetelének értékelése céljából támogatja a III. mellékletben megfogalmazott kritériumok alkalmazását.

A közlemény az uniós választási tevékenységek ismertségének javítása érdekében azt javasolja, hogy tegyenek közzé információkat ezekről a tevékenységekről az interneten, teremtsenek jó kapcsolatot a médiával, a nyilvánosságra hozott anyag legyen releváns, és a más partnerekkel kötött megállapodásokba foglaljanak bele a közvélemény tájékoztatására vonatkozó tételeket.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament állásfoglalása (2008. május 8.) az EU választási megfigyelő misszióiról: célok, gyakorlatok és jövőbeni kihívások [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Tanács következtetései a választási segítségnyújtásról és megfigyelésről. Fejlesztési Tanács (2001. május 31.) [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Tanács üdvözli a közleményt és megemlíti azokat az elveket, amelyeknek vezérelniük kell az EU választásokban nyújtott támogatását: az érintett hatóságokkal való párbeszédet, a választásban részt vevő szavazópolgárok bizalmának növelését, a konfliktusok megelőzését és a csalások kiküszöbölését. Hangsúlyozza, hogy határvonalat kell húzni a választási segítségnyújtás és a választási megfigyelés között. A Tanács továbbá úgy ítéli meg, hogy minden választási megfigyelő misszió élére tanácsos kinevezni egy vezető megfigyelőt az Európai Parlamentből. A szükséges intézkedések a következőket foglalják magukban:

 • az intézményi kapacitás növelése, beleértve a választások finanszírozásáról és a politikai pártokról hozott keretmegállapodásokat;
 • a helyi személyzet képzése;
 • a polgárok megfelelőbb felvilágosítása szavazati jogukról;
 • választási helyszínek létrehozása;
 • a helyi civil társadalom támogatása;
 • a média támogatása.

A választási folyamatok támogatását háromévente felül kell vizsgálni.

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU választási segítségnyújtó és megfigyelő tevékenységéről szóló bizottsági közleményről (2001. március 15.) [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az Európai Parlament üdvözli a közleményt. Javasolja, hogy az Európai Parlamenten belül hozzanak létre egy választási koordinációs csoportot, valamint felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen országstratégiai dokumentumokat a választási segítségnyújtásról, illetve adjon iránymutatást a választási segítségnyújtás értékeléséhez. Javasolja, hogy az európai és nemzetközi küldetések közötti átfedéseket el kell kerülni, és indítványozza, hogy szervezzenek konferenciát más szereplőkkel együtt abból a célból, hogy közös működési és értékelési kritériumokat állítsanak fel. Az Európai Parlament továbbá fontosnak tartja, hogy a választási segítségként nyújtott pénzösszeg nagyságát az egyes földrajzi területekre vonatkozó költségvetési tételek keretében jelöljék ki.

See also

 • Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) választási segítségnyújtásról és megfigyelésről (EN) szóló internetes oldala

Utolsó frissítés: 19.04.2011

Top