Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitárius szervezetekkel kötött partnerségi keretszerződések (2008–2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Humanitárius szervezetekkel kötött partnerségi keretszerződések (2008–2012)

Ez a humanitárius szervezetekkel kötött új partnerségi keretszerződés 2008. január 1. és 2012. december 31. között van hatályban. Akárcsak a korábbi partnerségi keretszerződések, ez is megállapítja a partnerek szerepét, jogait és kötelezettségeit, valamint a humanitárius segítségnyújtásra irányuló intézkedések jogi kereteit.

JOGI AKTUS

Humanitárius szervezetekkel kötött partnerségi keretszerződés (EN) (FR).

ÖSSZEFOGLALÓ

A Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) nem avatkozik be közvetlenül a helyszínen, az általa nyújtott támogatásokat partnerei osztják szét és hajtják végre. Ennek következtében munkájának alapját a partnerségi keretszerződések jelentik. Az ECHO 1992-es megalapítása óta keretszerződések alapján működik, amelyeknek napjainkban két típusa van hatályban: nemzetközi szervezetekkel kötött keretszerződés és nem kormányzati szervezetekkel kötött keretszerződés. Létezik egy, az Európai Közösség és az ENSZ között megkötött pénzügyi és igazgatási keretegyezmény is, amely az ECHO által finanszírozott és az ENSZ-ügynökségek által végrehajtott humanitárius segélytevékenységeket szabályozza.

Ez a nem kormányzati szervezetekkel megkötött új partnerségi keretszerződés 2008. január 1. és 2012. december 31. között van hatályban, és hallgatólagosan megújítható legfeljebb egy évvel. Ez az ECHO történetének – az 1993-ban, 1998-ban és 2003-ban megkötött szerződéseket követő – negyedik partnerségi keretszerződése. Az új partnerségi keretszerződés célja a partnerek között használható szerződéses eszközök rugalmasságának növelése, valamint az eredményközpontú megközelítés segítségével a humanitárius segítségnyújtás hatékonyságának növelése. Ebben az összefüggésben a két kulcsfontosságú cél az előző partnerségi keretszerződésből átvett „folytonosság” és „minőségi partnerség”.

Általános rendelkezések

Az Európai Unió (EU) humanitárius segítségnyújtása az Európai Közösség által támogatott programokon és projekteken keresztül valósul meg. Ez az ECHO munkájának, valamint a partnerségi keretszerződések jogi alapját képező 1257/96/EK rendeletnek megfelelően olyan termékek, anyagok vagy szolgáltatások megvásárlásának és szállításának a finanszírozását jelenti, amelyek a humanitárius segítségnyújtáshoz szükségesek.

A partnerségi keretszerződés meghatározza az ECHO és a nem kormányzati szervezetek kapcsolatát szabályozó alapelveket, valamint a partnerség keretein belül végzett humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó végrehajtási szabályokat. Ezenkívül a partnerségi keretszerződés meghatározza a partnerek kiválasztásakor alkalmazandó követelményeket, valamint a segítségnyújtás gyorsaságának, hatékonyságának és hatásosságának biztosítása érdekében előirányozza az ECHO és a nem kormányzati szervezetek közötti hosszú távú kapcsolatok megteremtését. A partnerségi egyezmény aláírása tehát elviekben előfeltétele a meghatározott humanitárius tevékenységekhez nyújtott pénzügyi támogatásnak, ugyanakkor a partnerségi keretszerződés mint olyan, nem pénzügyi egyezmény.

A partnerségi keretszerződés fő céljai:

 • a humanitárius segítségnyújtás végrehajtásának és eredményének optimalizálása gazdaságossági és hatékonysági alapelvek alapján, valamint jól körülhatárolt célokkal és teljesítménymutatókkal;
 • a folyamatok egyszerűsítése és a szabályok tisztázása;
 • a minőségi partnerség elősegítése a partnerek gondos kiválasztásával, valamint a kapcsolatok javítása iránti elkötelezettséggel.

A partnerség minőségét a humanitárius projektek végrehajtásakor pontosítani kell. A partnerségnek átláthatóságon, az érintett partnerek egymás iránti felelősségvállalásán, hatékonysági és humanitárius felelősségvállalási stratégiák kialakításán, a humanitárius tevékenységet végzők méltányos munkakörülményeinek biztosításán, valamint a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos tanulási kultúra elősegítésén kell alapulnia. A partnerek közötti információáramlásnak és kommunikációnak hatékonynak kell lennie.

A partnerek kiválasztása és ellenőrzése

Az ECHO értékeit, elveit és céljait magáénak valló valamennyi nem kormányzati szervezet támogatásban részesülhet egy olyan ellenőrzés után, amely megállapítja, hogy az adott szervezet megfelel az előre meghatározott követelményeknek. A támogatásra való jogosultság kritériumai:

 • valamelyik tagállamban székhellyel rendelkező független, non-profit szervezet. A Bizottság ellenőrzi a nemzeti hatóságok által kiállított bejegyzési dokumentumot, valamint a szervezet státuszát;
 • rendelkezésre áll az utolsó két gazdasági év ellenőrzött gazdasági mérlege. A Bizottság ellenőrzi az utolsó két év éves jelentéseit is, amely bizonyítja, hogy a szervezet legalább három év működési tapasztalattal rendelkezik a területen;
 • megfelelő és ellenőrizhető ügyviteli kapacitás, amelyet a szervezeti diagram és az igazgatósági tagok listája bizonyít;
 • a szervezet és az igazgatóság erkölcsi integritásának bizonyíthatósága;
 • a segélyszállítás során tanúsított pártatlanság, függetlenség és semlegesség elve iránti elkötelezettség rögzítésének ténye magatartási kódexben vagy chartában.

A jogosultság ellenőrzése után az alkalmasságot is ellenőrzik. A kiválasztáskor a műszaki, logisztikai, adminisztratív és pénzügyi ügykezelési kapacitást, a tapasztalatokat, a korábbi eredményeket, a végrehajtási kapacitást, valamint a pártatlanságot veszik figyelembe és ellenőrzik a helyszínen a nemzeti hatóságok.

Monitoring és ellenőrzés

A nem kormányzati szervezetek által végzett tevékenység hatékonyabb ellenőrzésének érdekében az új partnerségi keretszerződésbe két ellenőrzési mechanizmus került be:

 • „A” (tevékenységhez kapcsolódó) mechanizmus: a tevékenységek végrehajtásának monitorozása, a záróbeszámoló, valamint a tevékenységek utólagos szigorú ellenőrzése;
 • „P” (előzetes ellenőrzéshez és belső folyamatokhoz kapcsolódó) mechanizmus: a nem kormányzati szervezet belső ellenőrzési folyamatainak, a kockázatkezelési, valamint a beszerzések kezelésével kapcsolatos folyamatainak előzetes értékelése és a saját szabályai és folyamatai végrehajtásának utólagos ellenőrzése.

A partnerségi keretszerződést aláíró nem kormányzati szervezeteket a Bizottság rendszeresen ellenőrzi egy két szakaszból álló eljárással:

 • az első szakasz – amelyet évente és kötelezően valamennyi nem kormányzati szervezetnél elvégeznek – a jogosultságot és alkalmasságot ellenőrzi. Ennek az ellenőrzésnek a keretein belül a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az éves beszámoló másolatát, egy külső könyvvizsgálói jelentést, valamint az előző gazdasági év éves tevékenységi jelentésének másolatát és valamennyi releváns dokumentumot.
 • a második szakasz egy minimum három évente esedékes alaposabb vizsgálatot jelent.

A partnerségi egyezmény felfüggesztése vagy felmondása

Az éves vizsgálatot követően a Bizottság meghosszabbíthatja, felfüggesztheti, vagy felmondhatja a partnerségi kapcsolatot a nem kormányzati szervezettel. Amennyiben a nem kormányzati szervezet nem teljesíti a kritériumokat, a Bizottság 45 napos határidővel felmondhatja a partnerséget. Felfüggesztés esetén a nem kormányzati szervezet már nem jogosult új pénzügyi támogatásra a felfüggesztés időtartama alatt, de újra aktív státuszúvá válhat, ha bizonyítani tudja, hogy újból teljesíti a támogathatóság kritériumait. Amennyiben fennáll a gyanúja, hogy a nem kormányzati szervezet jogsértés követett el, a Bizottság azonnali hatállyal felfüggesztheti a partnerségi keretszerződést.

Egy év felfüggesztés után a partnerségi egyezmény megszűnik. A szerződés megszűnésének további okai a fentebb említett jogosultsági követelményeknek való nem megfelelés, a partnerségi keretszerződés értékeinek, elveinek vagy céljainak megsértése, valamint olyan jelentős szabálytalanságok, amelyek veszteséget okoznak vagy okozhatnak a közösségi költségvetésnek. Az írásbeli felmondás határideje ugyancsak 45 nap.

Közösségi támogatásra jogosult tevékenységek

A humanitárius segítségnyújtás főként élelmiszerek, víz, egészségügyi berendezések szállítását, menedékhelyek kialakítását, valamint egészségügyi szolgáltatásokat, rövid távú helyreállítási tevékenységet, újjáépítési munkálatokat, a konfliktusok áldozatainak védelmére szolgáló tevékenységeket, valamint a természeti katasztrófákra való felkészítést jelenti.

Ezeknek a tevékenységeknek meg kell felelniük az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség és a függetlenség alapelveinek *. A tevékenységeknek a megsegítettekre, a szükséget szenvedő lakosságra kell irányulniuk, valamint a humanitárius szektorban már bizonyított legjobb megoldásokat kell alkalmazniuk. Ennek a célnak az érdekében a kormányzati szervezetek feladatai:

 • a segélyforrások szükség szerinti szétosztása;
 • a kedvezményezettek bevonásának elősegítése;
 • tevékenységük helyi kapacitásra történő alapozása a helyi kultúra, struktúra és hagyományok figyelembe vételével;
 • a sürgősségi segítségnyújtás, a helyreállítás és a fejlesztési tevékenység összekapcsolása;
 • az érintett közösség ösztönzése, hogy felkészüljön a jövőbeli humanitárius válságokra.

Az intézkedéseket a Bizottság vagy egy nem kormányzati szervezet kezdeményezheti. Amennyiben jóváhagynak egy intézkedést, azt teljes egészében vagy részben támogathatja az Európai Közösség.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Emberiesség elve: emberséges bánásmód valamennyi emberi lénnyel minden körülmények között; az emberéletek megmentése és bárminemű szenvedés enyhítése, ugyanakkor az egyén tiszteletben tartása.
 • Semlegesség elve: távol maradni az ellenségeskedéstől és a politikai, faji, vallási vagy ideológiai konfliktus egyetlen felét sem előnyben részesíteni.
 • Pártatlanság elve: a humanitárius segítségnyújtás nem alapulhat nemzetiségi, faji, vallási vagy politikai meggyőződésen.
 • Függetlenség elve: a humanitárius ügynökségeknek a kormányzati politikától és tevékenységtől független saját politikát kell meghatározniuk és megvalósítaniuk.

See also

 • További információkért látogasson el a következő oldalra: Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 25.01.2011

Top