Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Együttműködés az Egyesült Államokkal a válságkezelési műveletekben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Együttműködés az Egyesült Államokkal a válságkezelési műveletekben

Az Európai Unió (EU) és az Egyesült Államok külpolitikájának közös céljai vannak. Mindketten ösztönzik a konfliktusok békés megoldását, valamint a válsághelyzetben lévő országok újjáépítését és stabilizálását. Az EU és az Egyesült Államok ezért úgy határozott, hogy közös erőfeszítéseket tesznek bizonyos, az EU által harmadik országokban végzett válságkezelési műveleteket esetében.

JOGI AKTUS

Keretmegállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között az Amerikai Egyesült Államoknak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvételéről [Hivatalos Lap L 143., 2011.5.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a megállapodás olyan keretmegállapodás, amely azokra az Európai Unió (EU) által a harmadik országokban végzett válságkezelési műveletekre alkalmazandó, amelyekben az Egyesült Államok részt kíván venni. A megállapodás meghatározza az Egyesült Államok részvételének módjait és az EU-hoz fűződő kapcsolatát a missziók végrehajtása során.

Az Egyesült Államok részvétele az EU által végrehajtott válságkezelési műveletekben

Az Egyesült Államok eseti alapon határoz az EU műveleteiben való részvételről. Az EU határozatot fogad el, amelyben felkéri az Egyesült Államokat, hogy csatlakozzon egy művelethez. Ha az Egyesült Államok ezt elfogadja, elkötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja azon tanácsi határozat feltételeit, amelyben az EU az adott művelet végrehajtásáról határozott.

Ezután az EU és az Egyesült Államok konzultációt folytat az Egyesült Államok által felajánlott hozzájárulásról. Ez a hozzájárulás lehet polgári személyi állomány, egységek és eszközök küldése. Az EU és az Egyesült Államok megegyeznek a művelet költségvetéséhez való esetleges amerikai hozzájárulásról is. Emellett az Egyesült Államok viseli a részvételéhez kapcsolódó költségeket, ha ezek a költségek nem szerepelnek a költségvetésben.

Az Egyesült Államok az EU-val való konzultáció után bármikor határozhat úgy, hogy teljes egészében vagy részlegesen visszalép a katonai műveletben való részvételtől. A válságkezelési művelet befejezéséről szóló határozatot egyébként az EU hozhatja meg. Amennyiben azonban az Egyesült Államok e határozat mérlegelésének időpontjában még mindig hozzájárul a művelethez, az EU-nak konzultálnia kell az Egyesült Államokkal.

Emellett az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat az EU és az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezik egymás között.

Az EU válságkezelési műveleteihez kirendelt amerikai kontingens jogállása

Az amerikai kontingens jogállását az EU és a művelet végrehajtásának helye szerinti állam között a misszió jogállására vonatkozóan kötött megállapodás szabályozza. Az Egyesült Államoknak lehetőséget kell kapnia a jogállásról szóló megállapodás vizsgálatára, mielőtt határozatot hoz a műveletben való részvételről.

Amennyiben még nem kötöttek ilyen megállapodást, a felek az amerikai kontingens telepítését megelőzően megegyeznek az amerikai kontingens jogállásáról.

A misszió jogállásáról szóló megállapodás ugyanis meghatározza az Egyesült Államok által kirendelt személyzet és egységek kiváltságait és mentességeit.

Emellett az Egyesült Államok az általa kirendelt állomány felett továbbra is joghatóságot gyakorol a művelet végrehajtásának helye szerinti államban. Ugyanakkor az Egyesült Államok felel a részvételével kapcsolatos panaszok saját nemzeti jogának megfelelő rendezéséért.

A műveletek végrehajtása

Az EU feladata a válságkezelési műveletek végrehajtása. Ennek megfelelően az EU határozza meg a missziók célkitűzéseit és iránymutatásait.

Az Egyesült Államok biztosítja, hogy személyzete és egységei ezekkel az iránymutatásokkal összhangban végzik feladatukat. Ennek megfelelően a kirendelt személyzet és egységek követik az EU-parancsnok vagy -misszióvezető útmutatásait, de továbbra is teljes egészében az Egyesült Államok parancsnoksága alatt állnak.

Emellett az Egyesült Államok a műveletben részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzetikontingens-képviselőt nevez ki. A nemzetikontingens-képviselő jelentést tesz a misszióvezetőnek, továbbá felel az amerikai kontingensen belüli fegyelmi kérdésekért.

Követelésekről való lemondás

Ezzel a megállapodással az EU és az Egyesült Államok lemondanak minden olyan egymással szembeni követelésükről, amelyek a hivatali feladatok ellátásából erednek, kivéve a súlyos gondatlanság és a szándékos kötelezettségszegés eseteit.

A követelésekről az Egyesült Államok és az EU valamennyi tagállama nyilatkozatban mond le.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Keretmegállapodás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között

Lásd a 10. cikk (1) bekezdésétIdeiglenes alkalmazás: 2011.5.17.

HL L 143., 2011.5.31.

Utolsó frissítés: 29.07.2011

Top