Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat felszámolása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat felszámolása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1005/2008/EK rendelet – a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós rendszer

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet létrehozza az uniós és nemzetközi vizeken történő jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló európai uniós (EU-s) rendszert.
 • A rendelet az uniós halászati ellenőrző rendszer mellett felel a közös halászati politika szabályainak nemzeti hatóságok általi ellenőrzéséért, vizsgálatáért és végrehajtásáért.

FŐBB PONTOK

 • Valamely halászhajó feltételezhetően IUU-halászatot folytat, amennyiben a következő kategóriák egyike vagy azok közül több vonatkozik rá:
  • nem rendelkezik érvényes halászati engedéllyel;
  • nem teljesíti kötelezettségeit a fogás vagy a fogással kapcsolatos adatok rögzítése és jelentése terén;
  • halászat elől elzárt területen* vagy halászati tilalom* idején, illetőleg kvóta nélkül vagy a kvóta elérését követően vagy halászattól elzárt mélységben halászik*;
  • nem kifogható halakat halászik;
  • tiltott vagy a szabályoknak nem megfelelő halászeszközt használ;
  • azonosítóit vagy lajstromozását meghamisítja vagy álcázza;
  • a vizsgálattal kapcsolatos bizonyítékot meghamisítja vagy elleplezi;
  • az ellenőrzést végző tisztviselőket akadályozza;
  • fogható méreten aluli halakat vesz a fedélzetre, rakodik át vagy rakodik ki;
  • IUU-hajókra vonatkozó listán szereplő hajókkal közös halászati műveletekben vesz részt;
  • egy regionális halászati irányító szervezet területén annak állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseinek nem megfelelő módon folytat halászati tevékenységet, és a szervezetben nem részes vagy a szervezettel együttműködést nem folytató országban van lajstromozva;
  • ismeretlen honosságú hajó.
 • A rendelet megállapítja az IUU halászati termékek uniós piacra történő bevitelének megakadályozására irányuló intézkedéseket.

Kijelölt kikötők

 • Kizárólag az uniós országok által kijelölt kikötői létesítmények fogadhatnak EU-n kívüli országokból érkező hajókat.
 • A halászati termékek kirakodása és átrakodása* az EU-n kívüli országok és az uniós országok hajói között – ami a tengeren tilos – kizárólag az erre kijelölt kikötőkön valósulhat meg.

A kikötők vizsgálata

A kikötő helyszínéül szolgáló uniós ország felel az EU-ba behozott halászati termékek nyomon követéséért. Köteles ellenőrizni, hogy a termékek nem illegálisak-e, hogy a hajó megfelel-e a rendeletnek, azaz rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel, és a bejelentett mennyiség megegyezik-e a kirakodott vagy átrakodott mennyiséggel.

Fogási tanúsítvány

A fogási tanúsítvány biztosítja, hogy az EU-ba importált termékek nem IUU-halászatból származnak. A tanúsítványokat az az ország állítja ki, amelyben a hajót lajstromba vették (lobogó szerinti állam). A tanúsítvány végigkíséri a terméket az ellátási lánc mentén a folyamatos ellenőrzés lehetővé tétele érdekében.

Feltételezett IUU-halászat

 • Az Európai Bizottság:
  • azonosítja azokat a halászhajókat, amelyekről megfelelő mennyiségű információ alapján feltételezhető, hogy IUU-halászatot folytatnak;
  • értesíti a lobogó szerinti államokat (azaz EU-n kívüli országokat és uniós országokat), amelyek halászhajóit azonosították; és
  • az információt eljuttatja valamennyi uniós országhoz.
 • Ezen túlmenően elkészíti az IUU-halászatot folytató hajók listáját. A lista elkészítésére vonatkozó eljárás magában foglal biztosítékokat és fellebbezési rendelkezéseket az érintett hajókkal és országokkal szembeni méltányos bánásmód biztosítása céljából.

A nem együttműködő EU-n kívüli országok

A Bizottság az IUU elleni küzdelme során azonosítja a nem együttműködő EU-n kívüli országokat is. Valamely EU-n kívüli ország abban az esetben minősül nem együttműködő országnak, ha elmulasztja a lobogó, a kikötő, a forgalomba hozatal szerinti vagy a parti államként ráháruló azon kötelezettségeit, hogy intézkedést hozzon az IUU-halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására.

Szankciók

 • Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell alkalmazniuk az IUU-halászatot folytató természetes vagy jogi személyek ellen.
 • Maximum szankcióként a megszerzett halászati termékek értékének legalább ötszörösével egyenlő bírságot szabhatnak ki.
 • Öt éven belül ismételten elkövetett jogsértés esetén az uniós országok a maximális szankció összegét a megszerzett halászati termékek értékének legalább nyolcszorosában állapítják meg.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2010. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Elzárt terület: kereskedelmi halászattól elzárt terület, amely lehetővé teszi az állományok helyreállását.

Halászati tilalom: az év azon időszaka, amikor a halászat tilos, lehetővé téve a halállományok helyreállását.

Halászattól elzárt mélység: egy bizonyos mélység, amelyen túl a mélytengeri halállományok helyreállásának lehetővé tétele érdekében tilos a halászat.

Átrakodás: a fogás átrakodása egy kisebb halászhajóról egy nagyobb méretű halászhajóra, amely azt egy nagyobb szállítmányhoz csatolja.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1–32. o.)

Helyesbítés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 286, 2008.10.29.) (HL L 22., 2011.1.26., 8. o.)

Az 1005/2008/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Halászat engedélyezése

A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33–44. o.)

Jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászatot folytató hajók

A Bizottság 468/2010/EU rendelete (2010. május 28.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról (HL L 131., 2010.5.29., 22–26. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Illetékes hatóságok a fogási tanúsítványok tekintetében

Tagállamok és azok illetékes hatóságainak listája a 15. cikk (2), 17. cikk (8) és 21. cikk (3) bekezdésekre vonatkozóan a lobogó szerinti államok értesítéseit illetően (HL L 320., 2009.12.24., 17–20. o.)

Kijelölt kikötők

Azon kikötők listája az Európai Unió tagállamaiban, ahol a halászati termékek kirakodása és átrakodása megengedett, valamint a kikötői szolgáltatások a harmadik országok halászhajói számára is igénybe vehetőek a Tanács 1005/2008/EK rendeletének 5. cikk (2) bekezdése alapján (HL C 320., 2009.12.24., 13–16. o.)

utolsó frissítés 11.10.2016

Top