Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Bizottság eljárási szabályzata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Bizottság eljárási szabályzata

Az Európai Bizottság az Európai Unió hét intézményének egyike. A Bizottság védi az Európai Unió általános érdekeit, valamint képviseli az Uniót különböző területeken, például az EU-n kívüli országokkal kötendő kereskedelmi megállapodások tárgyalása során. A Bizottság rendelkezik a jogalkotási kezdeményezés hatáskörével, és biztosítja az Unió szerződéseinek és jogszabályainak végrehajtását. Az Európai Bizottság irányítja és megvalósítja az uniós szakpolitikákat, továbbá végrehajtja a költségvetést is.

JOGI AKTUS

A Bizottság eljárási szabályzata [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A „Bizottság” kifejezés utalhat az intézményre, a biztosok testületére, valamint az igazgatási személyzetre.

Az Európai Bizottság eljárási szabályzata meghatározza a Bizottság működését és szervezetét.

A szabályzat többek között a Bizottság munkájának alábbi vonatkozásaira tér ki:

A BIZOTTSÁG SZERVEZETE

A biztosok testülete

A Bizottság tagjait együttesen biztosoknak hívják. A Bizottság testületként jár el. A kollektív felelősség elve azt jelenti, hogy a Bizottság tagjai egyenlő beleszólással rendelkeznek a döntéshozatal során, határozataikat közösen hozzák és a szakpolitikák tekintetében kollektív felelősséggel tartoznak a Bizottság által hozott valamennyi határozatért.

A Bizottság elnöke állapítja meg a politikai iránymutatásokat a Bizottság számára, emellett képviseli a Bizottságot. Az elnök határozza meg a Bizottság belső szervezeti felépítését, és egyéni hatásköröket (tárcákat) oszt ki a biztosoknak. Ezeket a hatásköröket az elnök mandátuma alatt módosíthatja. Az elnököt bizonyos hivatalai feladatainak ellátásában a főtitkár segíti.

A Bizottság szervezeti egységei

A Bizottság hivatali tevékenységét a főigazgatóságok és a szervezeti egységek készítik elő és hajtják végre, vagyis megvalósítják az elnök által meghatározott politikai prioritásokat és irányelveket. Elviekben a főigazgatóságok és a szervezeti egységek részlegekből állnak, amelyek pedig egységekből tevődnek össze.

BELSŐ DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT

A négy döntéshozatali eljárás

A Bizottság határozatait a következő eljárások révén hozza:

  • szóbeli eljárás: ezek a határozatok a biztosok testületének ülései során születnek;
  • írásbeli eljárás: a biztosok írásbeli ejárás útján fejezik ki egyetértésüket, a jogi szolgálat és a konzultációba bevont szervezeti egységek beleegyezését követően;
  • felhatalmazási eljárás: a Bizottság felhatalmaz egy vagy több biztost arra, hogy - bizonyos korlátokkal és feltételekkel - a nevében irányítson vagy igazgasson;
  • hatáskör-átruházási eljárás: a Bizottság bizonyos feltételek mellett átruházza a főigazgatókra vagy a szervezeti egységek vezetőire bizonyos irányítási vagy igazgatási intézkedések meghozatalát.

A Bizottság ülései (szóbeli eljárás)

A Bizottság rendes esetben hetente egyszer ülésezik. Az ülést leggyakrabban szerdánként tartják Brüsszelben. Amikor az Európai Parlament Strasbourgban ülésezik, akkor a bizottsági üléseket általában keddenként tartják. Az elnök a Bizottságot rendkívüli ülésre is összehívhatja.

Amennyiben valamely bizottsági tag nem tud részt venni a Bizottság egyik ülésén, a kabinetfőnöke helyettesítheti, és az elnök felkérésére előadhatja az általa képviselt tag véleményét. A kabinetfőnök azonban nem vehet részt a szavazáson.

Az egyes bizottsági ülések napirendjét az elnök határozza meg. A biztosok bizonyos (különösen a határidőre vonatkozó) feltételek mellett kérhetik az elnöktől, hogy vegyen egy pontot napirendre. Az elnök javaslatára a Bizottság tárgyalhat olyan kérdésről is, amely nincsen napirenden. A Bizottság dönthet úgy is, hogy nem foglalkozik egy, a napirendben szereplő kérdéssel.

A Bizottság ülései nem nyilvánosak, az ülések napirendjét és jegyzőkönyvét azonban közzéteszik az Európai Bizottság dokumentumnyilvántartási oldalán.

A Bizottság tanácskozásai kizárólag abban az esetben érvényesek, illetve határozatai csak akkor bírnak kötelező erővel, ha jelen van a szerződésben meghatározott számú bizottsági tag többsége (határozatképesség). Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Bizottság konszenzussal hozza meg határozatait. Mindazonáltal az elnök vagy az egyik biztos kérésére sor kerülhet egy - esetlegesen titkos - szavazásra. Ilyen esetben a szerződésben meghatározott számú biztos többségének egyetértőleg kell szavaznia ahhoz, hogy az adott javaslat vagy határozat elfogadásra kerüljön,

Döntések előkészítése és végrehajtása

A biztosok saját kabinettel rendelkeznek, amely segíti őket feladataik ellátásában és a testület határozatainak előkészítésében. A biztosok utasításokat adnak az érintett szervezeti egységeknek vagy főigazgatóságoknak.

A főigazgatóságok és az érintett szervezeti egységek közötti szoros együttműködés és hatékony egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítva legyen a Bizottság munkájának minősége és következetessége. Az egyeztetés kiterjed a kezdeményezések létrehozásától azoknak a Bizottság elé terjesztéséig, illetve az intézményközi egyeztetési szakaszra is.

A főtitkár felelős a döntéshozatali eljárások alkalmazásáért és gondoskodik arról, hogy a Bizottság döntéseit végrehajtsák. A főtitkár felügyeli a Bizottság jogi aktusairól szóló értesítést, illetve azok kihirdetését az EU Hivatalos Lapjában, valamint a többi intézményhez való kézbesítésüket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság eljárási szabályzata

2001.1.1.

-

HL L 308., 2000.12.8.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 2010/138/EU, Euratom határozata

2010.3.6.

-

HL L 55., 2010.3.20.

A Bizottság 2011/737/EU, Euratom határozata

2011.11.16

-

HL L 296., 2011.11.15

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 248. és 250. cikke

A Tanács 904/2012/EU, Euratom rendelete (2012. szeptember 24.) a Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 269., 2012.10.4.].

Az Európai Tanács határozata 2013/272/EU (2013. május 22.) az Európai Bizottság tagjainak számáról [Hivatalos Lap L 165., 2013.6.18.]

utolsó frissítés 28.05.2014

Top