Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Régiók Bizottságának eljárási szabályzata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A Régiók Bizottságának eljárási szabályzata

A Régiók Bizottsága (RB) az Európai Unió (EU) tanácsadó testülete. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 306. cikke az RB-re ruházza annak jogát, hogy saját eljárási szabályzatot fogadjon el.

JOGI AKTUS

Régiók Bizottsága - Eljárási szabályzat.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Régiók Bizottsága (RB) az Európai Unió (EU) tanácsadó testülete. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 306. cikke az RB-re ruházza annak jogát, hogy saját eljárási szabályzatot fogadjon el.

MI EZEN ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA?

Az eljárási szabályzat szabályozza az RB működését és szervezetét.

FŐBB PONTOK

Összetétel

Az RB-t 350 tag és 350 póttag alkotja, akiket 5 évre neveznek ki. A tagokat - akik regionális és helyi szerveket képviselnek - az országok nevezik ki. A Tanács minősített többséggel fogadja el a tagok és póttagok listáját.

A 2014/930/EU határozat alapján a helyek a következőképpen oszlanak meg:

24: Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság;

21: Spanyolország és Lengyelország;

15: Románia;

12: Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Portugália és Svédország;

9: Dánia, Írország, Horvátország, Litvánia, Szlovákia és Finnország;

7: Lettország és Szlovénia;

6: Észtország;

5: Ciprus, Luxemburg és Málta.

Konzultáció

Az RB-vel történő konzultáció - amely az EU döntéshozatali folyamatának a része - a következő területeken kötelező:

gazdasági és társadalmi kohézió,

egészségügy, oktatás és kultúra,

foglalkoztatáspolitika,

szociálpolitika,

környezetvédelem,

szakképzés és

közlekedés.

Az RB tagjainak teljes mértékben függetlenül kell eljárniuk - az EU általános érdekében végzett - feladataik végrehajtása során.

Valamennyi országból érkező tagok és póttagok nemzeti delegációkat alkotnak.

Ezenkívül politikai álláspontjaikat tükröző csoportokat is alkotnak. A csoportoknak legalább 18 tagból kell állniuk, és az uniós országoknak legalább az egyharmadát kell képviselniük. Az egyes csoportoknak legalább a fele teljes értékű tag kell, hogy legyen.

A Közgyűlés

Az RB közgyűléseken ül össze, amelyek céljai a következők:

vélemények, jelentések és állásfoglalások elfogadása;

a kiadási és bevételi előirányzatok tervezetének az elfogadása;

minden ötéves hivatali időszak kezdetén az RB politikai programjának az elfogadása;

az elnök, az alelnök és az Elnökség többi tagjának a megválasztása;

szakbizottságok létrehozása;

az eljárási szabályzat elfogadása és felülvizsgálata;

határozathozatal kereset benyújtásáról az EU Bíróságához.

A Közgyűlés legalább háromhavonta ülésezik. Az elnök - a tagok legalább egynegyedének a kérelmére - rendkívüli plenáris ülést köteles összehívni.

Ha a Közgyűlés másként nem határoz, az ülések nyilvánosak.

Határozatképesség (azaz a jelenlévőknek a határozatok meghozatalához szükséges minimális száma) akkor áll fenn a közgyűléseken, ha a tagok többsége jelen van.

Ha az eljárási szabályzat másként nem rendelkezik, a Közgyűlés a leadott szavazatok többsége alapján hoz határozatot.

Az Elnökség

Az Elnökség az RB teljes összetételét tükrözi. Az Elnökséget a következők alkotják: az elnök, az első alelnök és országonként egy-egy alelnök, 28 további tag, valamint a politikai csoportok elnökei. A Közgyűlés választja meg az Elnökséget két és fél éves időtartamra. Az elnököt, az első alelnököt és az öt politikai csoport elnökeit nem számítva a helyek kiosztása a következőképpen történik:

3 hely: Németország, Egyesült Királyság, Franciaország. Olaszország, Spanyolország, Lengyelország;

2 hely: Hollandia, Görögország, Cseh Köztársaság, Belgium, Magyarország, Portugália, Svédország, Ausztria, Szlovákia, Dánia, Finnország, Írország, Horvátország, Litvánia, Bulgária, Románia;

1 hely: Lettország, Szlovénia, Észtország, Ciprus, Luxemburg, Málta.

A következők tartoznak a feladatai közé:

a politikai program tervezetének az elkészítése minden egyes hivatali időszak kezdetén, továbbá e program végrehajtásának a nyomon követése;

a Közgyűlés és a szakbizottságok munkájának a koordinálása;

pénzügyi, szervezeti és adminisztrációs ügyek;

a Főtitkár, valamint bizonyos kategóriába tartozó tisztviselők és egyéb alkalmazottak kinevezése.

Az Elnökség az RB nevében keresetet nyújthat be az EU Bíróságához. Erre - többek között - olyankor kerül sor, amikor valamely uniós jogszabály nem felel meg a szubszidiaritás elvének és megsérti a regionális és helyi hatásköröket, vagy ha az RB intézményes (azaz a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos konzultációt érintő) jogait sértik meg. A Közgyűlésnek a következő ülésen határoznia kell arról, hogy fenntartja-e a szóban forgó keresetet.

Az elnök

Az elnök képviseli a Bizottságot és irányítja annak munkáját.

Szakbizottságok

Minden egyes mandátum kezdetén szakbizottságok jönnek létre. Ezek dolgozzák ki a vélemények, jelentések és állásfoglalások tervezeteit, amelyeket aztán a Közgyűlés fogad el. Hat szakbizottság van:

CIVEX: Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság;

COTER: Területi kohéziós politika és uniós költségvetés szakbizottság;

ECON: Gazdaságpolitika szakbizottság;

ENVE: Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy szakbizottság;

NAT: Természeti erőforrások szakbizottság;

SEDEC: Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra szakbizottság.

A szakbizottságok összetétele a teljes RB-nek az összetételét tükrözi. Minden egyes tag legalább egy, de legfeljebb két szakbizottsághoz tartozik. Lehetőség van kivételekre a szakbizottságok számánál kevesebb tagú országok tagjai esetében. A szakbizottsági ülések rendes esetben nyilvánosak.

A Régiók Bizottsága által kidolgozott dokumentumok

Az RB véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat dolgoz ki, amelyek az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelennek meg.

Véleményeket fogad el:

a Bizottság, a Tanács vagy a Parlament által létrehozott jogszabály-javaslatokkal és szakpolitikai dokumentumokkal kapcsolatban az EU Szerződései által meghatározott esetekben, illetve amikor ezt ezen intézmények valamelyike szükségesnek tartja;

a saját kezdeményezésére;

amikor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultáció során úgy véli, hogy speciális regionális érdekek is érintettek.

Főtitkárság

Az RB-nek van egy Főtitkársága, amelynek élén a Főtitkár áll. Ő gondoskodik arról, hogy az Elnökség vagy az elnök által hozott határozatokat végrehajtsák. Kétharmados többséggel az Elnökség nevezi ki ötéves időtartamra.

HÁTTÉR

2012-ben Jegyzőkönyvet fogadtak el az Európai Bizottság és az RB közötti együttműködésről. A Jegyzőkönyv célja annak biztosítása, hogy a két fél szorosan együttműködik azokon a területeken, ahol kölcsönösen érdekeltek. E területek közé tartoznak - többek között - az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos területek, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió és - különösen - az interregionális és transznacionális együttműködés végrehajtása.

További információkért lásd a Régiók Bizottságának a honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Régiók Bizottsága - Eljárási szabályzat

2010.1.10.

-

HL L 6., 2010.1.9., 14-31. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Jegyzőkönyv az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti együttműködésről (HL C 102., 2012.4.5., 6-10. o.).

A Tanács 2014/930/EU határozata (2014. december 16.) a Régiók Bizottsága összetételének megállapításáról (HL L 365., 2014.12.19., 143-144. o.).

Utolsó frissítés: 22.07.2015

Top