Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

ÖSSZEFOGLALÓ

MI EZEN ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA?

 • A szabályzat megalapozza az EU egyetlen páneurópai, közvetlenül választott intézményének belső szervezetét és működését. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 232. cikke az Európai Parlamentre ruházza annak jogát, hogy saját eljárási szabályzatot fogadjon el.
 • A háromszáz oldalas dokumentum lefedi a parlamenti munkák minden eljárási aspektusát. Az eljárási szabályzatot rendszeresen frissítik (legutóbbi változat: 2015. szeptember).

FŐBB PONTOK

A szabályzat a parlamenti élet alábbi aspektusaira terjed ki:

Az Európai Parlament tagjai (az európai parlamenti képviselők):

Parlamenti tisztségviselők

Az európai parlamenti képviselők az elnököt, a tizennégy alelnököt és az öt quaestort titkos szavazással választják meg két és fél év időtartamra.

 • Az elnök:
  • irányítja a Parlamentet és annak valamennyi tevékenységét;
  • képviseli a Parlamentet;
  • biztosítja a szabályzat betartását és a rend fenntartását;
  • megnyitja, felfüggeszti és berekeszti az üléseket, levezeti a vitákat, és felügyeli a szavazást;
  • döntést hoz a módosítások elfogadhatóságáról, a kérdésekről, illetve arról, hogy a jelentések a szabályzattal összhangban állnak-e; valamint
  • a parlamenti bizottságokhoz utalja az őket érintő ügyeket.
 • Az alelnököknek specifikus felelősségeik vannak, valamint szükség esetén helyettesítik az elnököt.
 • A quaestorok felelnek a képviselőket közvetlenül érintő igazgatási és pénzügyi feladatokért.
 • Az Elnökség a Parlament elnökéből és a tizennégy alelnökből áll. Az Elnökség dönt a Parlamentet érintő pénzügyi, szervezeti és adminisztratív ügyekről.
 • Az Elnökök Értekezlete a Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok (lásd alább) elnökeiből áll. Ez a testület szervezi a Parlament politikai munkáját, valamint dönt a jogalkotási tervezés kérdéseiben.
 • A Bizottsági Elnökök Értekezlete az összes állandó és különbizottság elnökéből áll. Ajánlásokat tehet a bizottságok munkájára és a plenáris ülések napirendtervezetére vonatkozóan.
 • A Küldöttségi Elnökök Értekezlete a világ más részein működő parlamentekhez delegált küldöttségek elnökeiből áll. Ajánlásokat tehet a küldöttségek munkájára vonatkozóan.
 • Az európai parlamenti képviselők politikai hovatartozásuknak megfelelően képviselőcsoportokat alakítanak. Egy képviselőcsoport létrehozásához legalább huszonöt, az uniós országok legalább egynegyedéből megválasztott képviselő szükséges. A képviselőcsoportok méretüktől függő pénzügyi és adminisztratív támogatásban részesülnek.
 • Vannak képviselőcsoportokon kívüli, független európai parlamenti képviselők is. Ők támogatásban részesülnek parlamenti tevékenységükhöz.
 • Az eltérő képviselőcsoportokba tartozó európai parlamenti képviselők pártközi közös munkacsoportokat hozhatnak létre különböző kérdésekkel kapcsolatban, mint például az állatjólét vagy a közegészségügy.

Jogalkotási eljárások

 • rendes jogalkotási eljárások (első, második és harmadik olvasat), amelyek során a Parlament és a Tanács közös jogalkotó tevékenységet folytat;
 • konzultációs eljárások, amelyek során a Parlament véleményezi egy jogi aktus tervezetét;
 • egyetértési eljárások, amelyek során a Parlament egyetértése szükséges egy jogi aktus elfogadása előtt.

Ezen jogalkotási eljárások során a Parlament különleges figyelmet fordít az olyan kérdésekre, mint az alapvető jogok tiszteletben tartása, a jogalap, a jogalkotási felhatalmazás, a pénzügyi összeegyeztethetőség, valamint a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása.

Saját kezdeményezésű eljárások

Kapcsolatok más uniós intézményekkel és szervekkel

Parlamenti kérdések

Kapcsolat a nemzeti parlamentekkel

A Parlament ülésszakai

 • A Parlament négynapos plenáris üléseket tart majdnem minden hónapban Strasbourgban, valamint további üléseket Brüsszelben.
 • Részletes szabályok vonatkoznak az olyan kérdésekre, mint a felszólalási idő, a nyelvek használata, a dokumentumok kiosztása, a szavazás, valamint a magatartási szabályok megszegése esetén alkalmazandó szankciók.

Bizottságok

 • A Parlament plenáris szintű döntéseit állandó bizottságok készítik elő azzal, hogy jelentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be konkrét szakterületükre vonatkozóan.
 • Lehetőség van különbizottságok létrehozására is adott időtartamra és specifikus területen.
 • Vizsgálóbizottságok hozhatók létre az uniós jog állítólagos megsértése vagy alkalmazása során elkövetett esetleges hivatali visszásságok kivizsgálása céljából.

Parlamentközi küldöttségek

Petíciók

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

utolsó frissítés 21.03.2016

Top