Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Származtatott ügyletekre vonatkozó uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Származtatott ügyletekre vonatkozó uniós szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

648/2012/EU rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az (EMIR néven ismert) európai piaci infrastruktúra-rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre*, a központi szerződő felekre* és a kereskedési adattárakra* vonatkozó szabályokat állapítja meg a G20-csoport 2009 szeptemberében Pittsburgh-ben tett kötelezettségvállalásaival összhangban.
 • Az EMIR célja a rendszerszintű kockázat csökkentése, a származtatott ügyletek piaca átláthatóságának javítása és a pénzügyi stabilitás megőrzése.

FŐBB PONTOK

 • A rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piaca átláthatóságának növelése érdekében arról rendelkezik, hogy valamennyi európai származtatott ügyletre vonatkozó információt jelenteni kell a kereskedési adattárak felé, valamint hozzáférhetővé kell tenni a felügyeleti hatóságok – többek között azEurópai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) – számára.
 • A partner-hitelkockázat* csökkentése céljából a rendelet a központi szerződő felekre vonatkozólag szigorú szervezeti, üzletviteli és prudenciális kötelezettségeket határoz meg. Előírja továbbá, hogy a szabványos származtatott ügyletek elszámolása a központi szerződő felek bevonásával történjék (lásd elszámolás*).
 • A működési kockázat* csökkentése érdekében a rendelet előírja, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek feltételeinek időben történő visszaigazolása elektronikus eszközök útján történik.
 • Az elszámolási és jelentéstételi kötelezettségek a következőkre vonatkoznak:
  • pénzügyi cégek, például bankok és biztosítótársaságok,
  • nem pénzügyi cégek, például energiavállalatok és légitársaságok, amelyek tőzsdén kívüli származtatott ügyletekben jelentős részesedéssel rendelkeznek.
 • Az EÉPH felel az elszámolási kötelezettség hatálya alá kerülő, azaz azon szabványos ügyletek azonosításáért, amelyeket a központi szerződő fél bevonásával kell elszámolni. Az EÉPH felügyeli továbbá a kereskedési adattárakat.
 • Az Európai Bizottság számos intézkedést fogadott el – többek között a rendeletben foglalt feltételek végrehajtására irányuló, az ESMA tervezetein alapuló – technikai standardokat. Az EÉPH által kidolgozott technikai standardok számos területre kiterjednek, e területek között szerepelnek például a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelmények és a minimális adatszolgáltatási kötelezettség a kereskedési adattárak felé.
 • A Bizottság ezen túlmenően elfogadta az „egyenértékűséggel” kapcsolatos határozatokat bizonyos EU-n kívüli országok központi szerződő feleire vonatkozó szabályozási rendszerek tekintetében.
 • A Bizottság 2015 augusztusában elfogadott egy felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely meghatározza, hogy a tőzsdén kívüli származtatott kamatlábügyletek egyes kategóriáit szerződő felek bevonásával kell elszámolni. Az olyan euróban, font sterlingben, japán jenben vagy USA-dollárban denominált kamatlábügyletekre terjed ki, amelyek egyedi jellemzőkkel – többek között a következőkkel – bírnak:
  • származtatott ügyletekhez referenciaként használt index,
  • futamidő – amikor esedékessé válik a kifizetés –, és
  • névleges összeg (azaz a származtatott ügyletekkel kapcsolatos kifizetések kiszámításához használt név- vagy nominálérték).
 • Az Európai Bizottság 2015. június 5-én az EMIR 82. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadott egy felhatalmazáson alapuló rendeletet. Ez a rendelet 2017. augusztus 16-ig meghosszabbítja a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó központi elszámolási kötelezettség alóli átmeneti mentességet. A nyugdíjkonstrukció-rendszerek – amelyek a nyugdíjalapok valamennyi kategóriáját felölelik – nem rendelkeznek jelentős mennyiségű pénzeszközzel vagy magas likviditású eszközökkel. Ha a nyugdíjkonstrukció-rendszereknek a központi elszámoláshoz pénzeszközök formájában kellene forrásokat teremteniük, ez a kötelezettség az üzleti modell nagy horderejű és költséges módosítását igényelné, ami végső soron a nyugdíjasok nyugdíját érintené.
 • 2016 júniusában a Bizottság (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendelete az elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó tőzsdén kívüli származtatott ügyletek és szerződő felek kategóriáira, valamint az elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontjára vonatkozó további szabályokat vezetett be.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek általában magánúton kötött ügyletek. A vonatkozó információkhoz ennélfogva kizárólag a szerződő felek férnek hozzá, ami megnehezíti a felmerülő kockázatok jellegének és szintjének értékelését.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

A tőzsdén kívüli származtatott ügylet: a származtatott ügylet olyan pénzügyi szerződés, amely valamely mögöttes termék jövőbeni értékével vagy állapotával függ össze. Ez a mögöttes termék lehet egy eszköz, index vagy kamatláb.

A tőzsdén kívüli származtatott ügylet két szerződő fél – például valamely bank és gyártó – között magánúton megkötött származtatott ügylet, amellyel nem tőzsdén vagy egy azzal egyenértékű EU-n kívüli piacon kereskednek.

A központi szerződő fél (CCP): olyan jogi személy, amely helyettesíti a két szerződő felet valamely ügylet során, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben.

A központi szerződő fél fő célja, hogy kezelje annak esetlegesen felmerülő kockázatát, hogy valamely szerződő fél nem képes a megkövetelt kifizetéseket teljesíteni, azaz a fél nemteljesítése áll fenn.

Kereskedési adattár: olyan központi adattár, amely felé a származtatott ügyletek adatait jelentik. A kereskedési adattárak kereskedelmi cégek. Léteznek globális kereskedési adattárak a tőzsdén kívüli hitelderivatívák, a kamatláb derivatívák, valamint a származtatott részvényügyletek (a derivatívák egy bizonyos típusa, például az opciós ügyletek vagy a határidős tőzsdei ügyletek) tekintetében.

A partner-hitelkockázat: az ügyletben érintett partner, azaz a pénzügyi tranzakcióban részt vevő másik fél részéről felmerülő nemteljesítés kockázata.

Elszámolás: valamennyi olyan tevékenységet felölel, amely valamely tranzakció elindításától a kiegyenlítéséig tart.

A működési kockázat: a veszteség kockázata, amely nem megfelelő vagy elmulasztott belső folyamatokból, vagy a csaláshoz, emberi hibához, terrorizmushoz hasonló külső eseményekből ered.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1–59. o.)

A 648/2012/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1–1861. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. augusztus 6.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2015.12.1., 13–21. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2015/1515 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. június 5.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 239., 2015.9.15., 63–64. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1–34. o.)

A Bizottság (EU) 2016/892 végrehajtási rendelete (2016. június 7.) az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (C/2016/3354) (HL L 151., 2016.6.8., 4–5. o.)

A Bizottság (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 10.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C/2016/3446) (HL L 195., 2016.7.20., 3–10. o.)

utolsó frissítés 30.01.2017

Top