Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pénzügyi tranzakciós adó

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pénzügyi tranzakciós adó

A pénzügyi és gazdasági válsággal összefüggésben egyre többen egyet értenek abban, hogy a pénzügyi ágazatnak – tekintettel arra, hogy a legtöbb pénzügyi szolgáltatás héamentessége miatt az ágazat jelenleg aluladóztatott – méltányosabb hozzájárulást kellene teljesítenie. Ez az irányelvjavaslat ezért olyan közös pénzügyi tranzakciós adót kíván bevezetni, amelynek fő célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi intézmények méltányosan járuljanak hozzá a válság költségeihez, és elkerülhető legyen a pénzügyi tranzakciók belső piacának szétaprózódása.

JAVASLAT

Javaslat: a Tanács irányelve (2011. szeptember 28.) a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv módosításáról [COM(2011) 594 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

E javaslat célja a pénzügyi tranzakciós adó * közös rendszerének létrehozása.

Hatálya alá tartozik valamennyi pénzügyi tranzakció, azaz pénzügyi eszközök, úgymint társasági részvények, kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei és strukturált és származékos termékek eladása és vétele, valamint származékos megállapodások megkötése és módosítása, azzal a feltétellel, hogy a tranzakcióban érintett felek legalább egyike valamelyik tagállamban letelepedett, valamint hogy az egyik tagállam területén letelepedett pénzügyi intézmény (például befektetési vállalkozás, szervezett piac, hitelintézet, biztosító vagy viszontbiztosító, kollektív befektetési vállalkozás és nyugdíjalap, illetve ezek kezelői és más olyan vállalkozások, amelyek tevékenységének jelentős részét alkotják a tranzakciók) tranzakcióban részt vevő fél, saját számlára vagy más személy számlájára jár el, vagy a tranzakció valamely fele nevében jár el.

Egy pénzügyi intézményt általánosságban akkor kell valamely tagállam területén letelepedettnek tekinteni, ha engedély alapján ilyen minőségben eljárhat, de megjegyzendő, hogy bizonyos feltételek mellett az Unión kívül letelepedett pénzügyi intézmények szintén egy tagállam területén letelepedettnek minősülnek, például akkor, ha egy valamely tagállamban letelepedett részt vevő féllel közös pénzügyi tranzakcióban vesznek részt (ebben az esetben meg kell nevezni az érintett tagállamot).

Nem tartoznak a javaslat hatálya alá a következők:

 • az európai pénzügyi stabilitási eszköz;
 • két vagy több tagállam által finanszírozás igénybe vétele, valamint súlyos finanszírozási problémákkal érintett vagy veszélyeztetett tagjai számára pénzügyi segítségnyújtás céljából alapított nemzetközi pénzügyi intézmény;
 • a központi szerződő felek, azaz olyan jogi személyek, amelyek a pénzügyi tranzakcióban az ügyleti felek közé belépnek;
 • a központi értéktárak és a nemzetközi központi értéktárak.

Nem tartoznak a javaslat hatálya alá a következő tranzakciók:

 • az elsődleges piaci tranzakciók, elvben a társasági részvények vagy kötvények kibocsátása tekintetében;
 • bizonyos feltételek mellett tranzakciók az Európai Unióval, az Európai Atomenergia-közösséggel, az Európai Központi Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Unió vagy az Európai Atomenergia-közösség által létrehozott szervekkel, valamint más nemzetközi szervezetekkel vagy testületekkel;
 • tranzakciók a tagállamok központi bankjaival.

A pénzügyi tranzakciós adó megfizetési kötelezettségének keletkezése, adóalap és adókulcsok

A pénzügyi tranzakciós adó megfizetési kötelezettsége a tranzakció létrejöttekor keletkezik. A tranzakció későbbi visszavonása vagy helyesbítése – a tévedés esetének kivételével – nem érinti az adókötelezettség keletkezését.

A származékos megállapodásokat érintő tranzakciók kivételével a többi tranzakció esetében az adó alapját elvben az átruházásért cserébe az ügyleti partner vagy harmadik fél által megfizetett, vagy tőle esedékes teljes ellenérték képezi.

A származékos megállapodásokat érintő tranzakciók esetében a pénzügyi tranzakciós adó alapja a származékos megállapodás pénzügyi tranzakció idején fennálló fiktív értéke (azaz egy adott származékos megállapodásra kifizetett összegek kiszámítására használt, mögöttes névleges vagy névérték).

Az alkalmazandó átváltási árfolyam adott esetben a pénzügyi tranzakciós adó megfizetési kötelezettségének keletkezési időpontjában az érintett tagállam legreprezentatívabb devizapiacán jegyzett legutolsó eladási árfolyam, vagy pedig az erre a piacra való hivatkozással meghatározott árfolyam.

A pénzügyi tranzakciós adó tagállamok által meghatározott kulcsai nem lehetnek alacsonyabbak a következőknél (minimális érték):

 • a származékos megállapodásokat érintő pénzügyi tranzakcióktól eltérő tranzakciók esetében 0,1%;
 • a származékos megállapodásokat érintő pénzügyi tranzakciók esetében 0,01%.

A pénzügyi tranzakciós adó megfizetése, kapcsolódó kötelezettségek, valamint az adócsalás, adókikerülés és visszaélés megelőzése

A pénzügyi tranzakciós adót minden olyan (valamely tagállamban letelepedettnek minősülő) pénzügyi intézmény megfizeti, amelynek esetében valamelyik alábbi feltétel teljesül:

 • a tranzakcióban félként részt vesz, saját számlára vagy más személy számlájára jár el;
 • a tranzakció egyik fele nevében jár el;
 • a tranzakciót a saját számlájára folytatta le.

Megjegyzendő tehát, hogy egy tranzakcióban félként részt vevő vagy közreműködő valamennyi pénzügyi intézmény köteles az adót megfizetni. Ezért egyetlen pénzügyi tranzakció mindkét oldalon adófizetési kötelezettséget keletkeztethet, az érintett pénzügyi intézmény székhelye szerinti tagállamban alkalmazandó adókulcs alapján.

Amennyiben azonban a pénzügyi intézmény másik pénzügyi intézmény nevében vagy számlájára jár el, az adót kizárólag e másik pénzügyi intézménynek kell megfizetnie.

Továbbá, a tranzakcióban részt vevő minden fél egyetemlegesen felel a tranzakció után esedékes adó pénzügyi intézmény általi megfizetéséért.

A pénzügyi tranzakciós adót az alábbi időpontokban kell befizetni a tagállamok adóhatóságaihoz:

 • elektronikus úton végzett tranzakciók esetében az adókötelezettség keletkezésének pillanatában;
 • minden más esetben az adókötelezettség keletkezésének pillanatát követő három munkanapon belül.

A tagállamok kötelesek az adófizetés biztosítását és az adófizetés ellenőrzését szolgáló további kötelezettségeket előírni.

A tagállamok a pénzügyi tranzakciós adón és a héairányelvben előírt hozzáadottérték-adón (héán) kívül nem vezethetnek be és nem tarthatnak fenn a pénzügyi tranzakciókat terhelő más adót.

Háttér

2010. október 7-én az Európai Bizottság a pénzügyi ágazat megadóztatásáról szóló közleményében megvizsgálta a pénzügyi tranzakciókat terhelő adó bevezetésének szükségességét. Ez az irányelvjavaslat megvalósítja az adó bevezetését, és ezzel az első lépésnek számít egy későbbi átfogóbb adórendszer irányába.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Pénzügyi tranzakció: az alábbi műveletek egyike:

Hivatkozások

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2011) 594 végleges

2011/0261/CNS konzultáció

See also

 • Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság – A pénzügyi ágazat megadóztatása (DE) (EN) (FR).

Utolsó frissítés: 23.11.2011

Top