Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Építési termékek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Építési termékek

Az építési termékek az Európai Unió (EU) áruk szabad mozgására vonatkozó szabályainak, valamint az épületek biztonságára, az egészségre, a tartósságra, az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak. Ennek a rendeletnek a célja az építési termékekre alkalmazandó jogi keret egyszerűsítése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 88., 2011.4.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet meghatározza az építési termékek forgalomba hozatalának feltételeit *. Meghatározza továbbá az építési termékek teljesítményének értékelésére * vonatkozó követelményeket, valamint a CE jelölés használatának feltételeit.

Teljesítménynyilatkozat és CE jelölés

Amennyiben a gyártó egy termék forgalomba hozatala mellett dönt, és a termék harmonizált szabvány tárgyát képezi, a gyártónak egy, az alábbi információkat tartalmazó nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményéről:

  • a terméktípus meghatározása;
  • a termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek;
  • a termék egy vagy több rendeltetése;
  • a nyilatkozatban foglalt teljesítmények.

A teljesítménynyilatkozat kiállítását követően a gyártónak el kell helyeznie a terméken a CE jelölést.

A tagállamok a 764/2008/EK rendelettel összhangban építésitermék-információs kapcsolattartó pontokat jelölnek ki. Ezeknek a kapcsolattartó pontoknak feladata tájékoztatást nyújtani az építési termékekre vonatkozó követelményekről és elkerülni az összeférhetetlenségi helyzeteket.

A gazdasági szereplők kötelezettségei

A gazdasági szereplőknek bizonyos kötelezettségeik vannak:

  • A gyártók kötelezettségei: teljesítménynyilatkozatot kell kiállítaniuk és műszaki dokumentációt kell készíteniük, valamint el kell helyezniük a terméken a CE jelölést. Meg kell győződniük arról, hogy az általuk gyártott építési termékek azonosításuk megkönnyítése érdekében típusszámot tartalmaznak. Amennyiben a gyártó megállapítja, hogy az általa gyártott termék nem felelnek meg a teljesítménynyilatkozatnak, úgy az érintett terméket ki kell vonnia a piacról. A piacról való kivonás helyett a gyártóknak lehetőségük van a teljesítménynyilatkozat módosítására is.
  • Az importőrök kötelezettségei: ők ellenőrzik, hogy a termékhez mellékelve van-e a műszaki dokumentáció, és el van-e látva a termék a CE jelöléssel. Fel kell tüntetniük a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, valamint az értesítési címüket. Ők gondoskodnak arról, hogy a termékhez használati utasítást és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek, valamint ellenőrzik, hogy a szállítás során nem változott meg a termék teljesítménye.
  • A forgalmazók kötelezettségei: az ő feladatuk meggyőződni arról, hogy a terméken megtalálható a CE jelölés, és hogy a termékhez mellékelték-e a fent említett dokumentumokat. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy egy termék nem felel meg a fenti követelményeknek, nem hozhatják azt forgalomba. Az ő feladatuk az optimális tárolási feltételek biztosítása annak érdekében, hogy a termék ne rongálódjon.

Harmonizált műszak előírások

A harmonizált műszaki előírások a harmonizált szabványokat tartalmaznak. Ezeket a 98/34/EK irányelvnek megfelelően az európai szabványügyi szervezetek dolgozzák ki. A harmonizált szabványok határozzák meg az építési termékek teljesítményértékelésének módját és követelményeit. A harmonizált szabványban megjelölik a hatálya alá tartozó termékek rendeltetését és a szabvány tartalmazza a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer végrehajtásához szükséges műszaki részleteket. A harmonizált szabványok hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Amennyiben egy termékre nem vonatkozik harmonizált szabvány, a gyártó európai műszaki értékelést kérhet, ekkor az műszaki értékelést végző szervek szervezete kidolgoz egy európai értékelési dokumentumot.

Műszaki értékelést végző szervek

A tagállamok a saját területükön egy vagy több műszaki értékelést végző szervet jelölnek ki egy vagy több termékkörre vonatkozóan. A műszaki értékelést végző szervek listáját el kell juttatni az Európai Bizottsághoz, amely közzéteszi azt.

A műszaki értékelést végző szerv feladata a kijelölésében meghatározott termékkör vonatkozásában elvégezni az értékeléseket.

Bejelentő hatóságok és bejelentett szervek

A bejelentett szervek feladata, hogy harmadik félként végrehajtsák az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését. Ezek a szervezetek jogi személyiséggel rendelkező független szervezek.

A bejelentő hatóságokat a tagállamok hozzák létre. Ezek a hatóságok felelősek a bejelentett szervek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásáért.

Piacfelügyelet

A piacfelügyeleti hatóságok a 765/2008/EK rendelettel összhangban termékértékelést végeznek annak meghatározása érdekében, hogy a terméket vissza kell-e vonni a piacról.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 89/106/EGK irányelvet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Építési termékek: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.
  • Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye.
  • Építmény: épületek és műtárgyak.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.4.24.

HL L 88., 2011.4.4.

See also

Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, építési termékek (DE) (EN) (FR)

Utolsó frissítés: 21.06.2011

Top