Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gépjárművek és pótkocsijaik biztonsága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gépjárművek és pótkocsijaik biztonsága

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

661/2009/EK rendelet – gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyása

ÖSSZEFOGLALÓ

Az új gépjárműveknek az Európai Unió (EU) valamennyi országában ugyanazon műszaki követelményeknek kell eleget tenniük. Ezáltal biztosítható a közúti biztonság és a környezetvédelem magas szintje, valamint növekszik az uniós gépjárműipar versenyképessége.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza azokat a műszaki követelményeket és eljárásokat, amelyek révén az új gépjárművek eleget tudnak tenni az EU biztonságra és energiahatékonyságra vonatkozó előírásainak.

FŐBB PONTOK

A rendelet az alábbi tényezők tekintetében állapít meg típus-jóváhagyási előírásokat:

a gépjárművek és pótkocsijaik biztonsága;

a gépjárművek energiahatékonysága (abroncsnyomás-ellenőrző rendszer és sebességváltás-jelző beépítésének kötelezővé tételével);

a gumiabroncsok biztonsága és energiahatékonysága, valamint zajkibocsátási szintje.

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

személyszállításra használt, legalább négy kerékkel ellátott (M kategóriájú) gépjárművek;

teherszállításra szánt, legalább négy kerékkel ellátott (N kategóriájú) gépjárművek;

(O kategóriájú) pótkocsik.

Típusjóváhagyás*

A rendelettel az EU eleget tesz a gépjárművekre vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatban az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) által hozott számos rendelkezésnek. Az ENSZ-EGB előírásai alapján típusjóváhagyásban részesült gépjárművek úgy tekintendők, hogy megfelelnek a Bizottság által meghatározott típus-jóváhagyási előírásoknak.

Az eredeti rendeletet kiegészítő és módosító 2015/166/EU rendelet részletesen szabályozza a típusjóváhagyáshoz szükséges különös eljárásokat, műszaki előírásokat és vizsgálatokat. Ezenfelül kitér a gépjárművek alkatrészeire és önálló műszaki egységeire is.

A gyártók kötelezettségei

A gyártóknak garantálniuk kell, hogy minden új jármű, amelyet az EU-n belül értékesítenek, nyilvántartásba vesznek vagy forgalomba állítanak, e rendeletnek megfelelő típusjóváhagyással rendelkezik.

A közúti biztonság javítása érdekében valamennyi járművet elektronikus stabilitásszabályozó rendszerrel kell ellátni. Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekbe fejlett vészfékező rendszert és sávelhagyásra figyelmeztető rendszert kell beépíteni. Ez utóbbi intézkedések 2015. november 1-jétől valamennyi új tehergépjárműre és buszra alkalmazandók.

A gumiabroncsoknak az alábbiakhoz kapcsolódó követelményeknek kell megfelelniük:

nedves tapadás;

gördülő-ellenállás;

gördülési zaj.

Az összes gépjármű-kategóriára vonatkozó számos további részletes műszaki előíráson túlmenően valamennyi M1 kategóriájú gépjárművet abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel, a biztonsági öv használatára figyelmeztető jelzővel és sebességváltás-jelzővel kell felszerelni.

Az uniós országok kötelezettségei

Kizárólag azok a gépjárművek részesülnek bizottsági vagy nemzeti típusjóváhagyásban, amelyek eleget tesznek az e rendeletben foglalt előírásoknak.

HÁTTÉR

Biztonság a gépjárműipari ágazatban.

KULCSFOGALMAK

* Típusjóváhagyás: igazolja, hogy egy adott gépjárműtípuson elvégezték a hatályos jogszabályi, műszaki és biztonsági előírásoknak való megfelelést biztosító vizsgálatokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

661/2009/EK rendelet

2009.8.20.

HL L 200., 2009.7.31., 1–24. o.

Helyesbítés

HL L 337., 2011.12.20., 27. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

407/2011/EU rendelet

2011.5.1.

HL L 108., 2011.4.28., 13–20. o.

523/2012/EU rendelet

2012.7.11.

HL L 160., 2012.6.21., 8–12. o.

2015/166/EU rendelet

2015.2.24.

HL L 28., 2015.2.4., 3–39. o.

A 661/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 19/2011/EU rendelete (2011. január 11.) gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 8., 2011.1.12., 1–13. o.)

utolsó frissítés 24.09.2015

Top