Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gázüzemű berendezések (2018-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gázüzemű berendezések (2018-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A gázüzemű berendezésekről szóló 2009/142/EK irányelv

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv megállapítja a gázüzemű berendezések és részegységeik forgalomba hozatalának és üzembe helyezésének szabályait.
 • Hozzáférést biztosít az uniós piachoz az irányelv hatálya alá tartozó termékek számára, ami ezen termékek gázbiztonságát érinti.
 • A jogszabály e termékek energiahatékonyságával foglalkozik azon esetekben, amikor nem alkalmazandó egyéb specifikus uniós jogszabály.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

 • Az irányelv a gázüzemű berendezésekre és a részegységekre alkalmazandó, ahol:
  • a „gázüzemű berendezések” a főzésre, fűtésre, meleg víz előállítására, hűtésre, világításra vagy mosásra és, ahol lehetséges, 105 oC-ot meg nem haladó szokásos vízhőmérséklet biztosítására használatos gázüzemű berendezéseket jelentik. A légbefúvásos gázégők (égési levegő ventilátorral ellátott gázégők) és az ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők szintén berendezéseknek tekintendők;
  • a „részegységek” biztonsági, ellenőrző vagy szabályozó szerkezetek és szerelvények – a légbefúvásos gázégőket és az ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélőket kivéve –, amelyeket önállóan hoznak forgalomba, és amelyeket gázüzemű berendezésekbe történő beépítésre terveztek, vagy amelyek összeszerelve ilyen berendezést alkotnak.
 • A kifejezetten ipari területen végzett ipari folyamatokban történő felhasználásra tervezett berendezésekre ezen irányelv hatálya nem terjed ki.

Forgalomba hozatali feltételek

 • A berendezéseket úgy kell tervezni és gyártani, hogy biztonságosan működjenek, és a rendeltetésszerű használat során ne veszélyeztessék a személyeket, a háziállatokat és a vagyontárgyakat.
 • Valamennyi berendezést el kell látni:
  • az üzembe helyezőnek szóló műszaki utasításokkal, amelynek tartalmaznia kell a felszerelésre, az üzembe helyezésre, szabályozásra és a karbantartásra vonatkozó valamennyi olyan utasítást, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a műveletek pontosan kivitelezhetőek legyenek, és a berendezés biztonságosan használható legyen, pl. a használt gáz típusát, a szükséges légellátást, valamint az égéstermékek eltávolításának feltételeit;
  • a felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításokkal, amelynek tartalmaznia kell a biztonságos használathoz szükséges valamennyi információt, és fel kell hívnia a felhasználó figyelmét a használati lehetőségek korlátaira;
  • figyelmeztető utasításokkal, megadva a gáz típusát, a gáz csatlakozási nyomását és a használati lehetőségek korlátait, különösen azt, amely szerint a berendezés csak olyan területen szerelhető fel, ahol a légellátás megfelelő.

Típusvizsgálat

 • A gyártónak típusvizsgálatra irányuló kérelmet kell benyújtania egyetlen bejelentett szervezethez* a következő információkkal:
  • a gyártó neve és címe;
  • írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet nem nyújtották be egyetlen más bejelentett szervezethez sem;
  • az irányelv IV. mellékletében leírt tervdokumentáció.
 • Amennyiben a típus megfelel a jelen irányelvben meghatározott kritériumoknak, a bejelentett szervezetnek EK-típusvizsgálati tanúsítványt kell kiadnia a kérelmezőnek.

EK-megfelelőségi nyilatkozat*

 • A gyártó választása szerint a bejelentett szervezet által végzendő kötelező gyártásellenőrzési szakasznak az irányelv II. mellékletében említett négy alternatív megfelelőség-értékelési modulra kell épülnie.
 • A termék sikeres megfelelőségértékelése után a gyártónak EK-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben kijelenti, hogy az érintett termék megfelel a jelen irányelv előírásainak.
 • A gázüzemű berendezésen vagy az adattábláján fel kell tüntetni a CE-jelölést, valamint a következő feliratokat:
  • a gyártó neve vagy azonosító jele;
  • a berendezés kereskedelmi neve;
  • adott esetben az áramellátás típusa;
  • a berendezés kategóriája;
  • azon év két utolsó számjegye, amelyben a CE-jelölést ráhelyezték.

Hatályon kívül helyezés

A 2009/142/EK irányelvet az (EU) 2016/426 rendelet 2018. április 21 -től hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. január 5-én lépett hatályba, valamint hatályon kívül helyezi és kodifikálja a 90/396/EK irányelvet annak módosításaival együtt, amelyeket az uniós országoknak 1991. június 30 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Bejelentett szervezet: megfelelőségértékelést nyújt az irányelvekben meghatározott feltételek mentén. Ez a gyártóknak nyújtott szolgáltatás a köz érdekében történik.

EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat: a gyártó kijelenti, hogy a berendezések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott típusnak, és eleget tesznek a jelen irányelv alapvető követelményeinek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/142/EK irányelve (2009. november 30.) a gázüzemű berendezésekről (kodifikált változat) (HL L 330., 2009.12.16., 10–27. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 99–147. o.)

utolsó frissítés 30.01.2017

Top